NHAT NGHE

Tạm ngưng khai giảng các lớp mới trong năm 2022.
Khai giảng lại các lớp học trực tiếp tại Trung Tâm vào tháng 03 năm 2023!
Mọi chi tiết liên hệ info@nhatnghe.com

Phòng Ghi Danh - Giáo vụ làm việc từ 13h đến 19h (thứ 2 đến Thứ 7), Chủ Nhật Nghỉ