Cập nhật ngày 25/02/2008

Cập nhật ngày 28/05/2015

STT

Chương trình

Ngày

Thời gian

01 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
11-06-15  17h30-19h30 Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
02 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
17-06-15  8h30-11h30 Lớp 1.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
03 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
29-05-15 
8h30-11h30 Lớp 1.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
 04 PC' Troubleshooting 05-06-15 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
05 MCSA 2008 + Messaging + Security 13-06-15 19h30-21h30 Lớp 6 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
06 MCSA 2008 + Messaging + Security
Giảm 10% HP
23-06-15 8h30-11h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ
Sáu
07 MCSA 2012 (70-410, 70-411 và 70-412) 03-06-15 19h30-21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
08 MCSE 2012 (70-413 & 70-414) 30-05-15 Thứ Bảy: 14h-17h   &   Lớp 3 tháng
 Chủ Nhật: 8h30-11h30     
09 LINUX:LPI 1 &2 30-05-15
17h30-19h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
10 LINUX ADVANCED 18-07-15
Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 2 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
11 CCNA 200-120 27-05-15 19h30-21h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
12 HACKER MŨ TRẮNG Ver 8 20-06-15  Thứ Bảy:14h-17h &   Lớp 3 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30 
13 EASY C#
Giảm 20% HP
04-06-15 19h30-21h30 Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
14 Thiết kế WEBSITE cho doanh nghiệp 12-06-15 17h30-19h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
15 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
25-06-15 17h30 - 19h30 Lớp 5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
16 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
Giảm 10% HP
03-07-15 8h30 - 11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
17 Lập trình ASP.NET C# 5.0 & SQL Server2012 25-05-15 18h-21h  Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
18 Lập trình ASP.NET MVC5.0 với Visual Studio 2013 16-08-15 8H-12H Lớp 11 tuần

Thứ Bảy & Chủ Nhật
19 Thiết Kế Giao Diện WEB 18-06-15 17h30 -19h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
20 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
13-06-15 19h30 -21h30 Lớp 5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
21 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
Giảm 10% HP
30-07-15 8h30 -11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
22 LẬP TRÌNH Android Căn bản 26-06-15 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
23 LẬP TRÌNH Android nâng cao 17-05-15 Thứ Bảy: 14h-17h Lớp 2 tháng
& Chủ Nhật:8h30-11h30 
24 LẬP TRÌNH IOS 05-06-15 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
25 SEO:Quảng bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp 12-06-15 19h30-21h30 Lớp 1.5 Tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
26 CÔNG NGHỆ ẢO HÓA TRÊN NỀN TẢNG VMWARE VSPHERE 6.0 26-06-15 17h30-19h30 Lớp 9 tuần
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
27 Mastering Exchange Server 2013 14-06-15 6 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 14,20,21,27,28 tháng 06 và ngày 04 tháng 07 năm 201
5
28 SHAREPOINT 2013: Ứng dụng và Quản trị 11-07-15 6 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 11,12,18,19,25,26 tháng 07 năm 201
5

.
 Tin Tức