Cập nhật ngày 25/02/2008

Cập nhật ngày 06/10/2015

STT

Chương trình

Ngày

Thời gian

01 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
09-10-15  8h30-11h30 54 giờ/Lớp 1.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
02 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
09-10-15  19h30-21h30 54 giờ/Lớp 2 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
 03 PC' Troubleshooting 21-10-15 17h30-19h30 72 giờ/Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
04 MCSA 2008 + Messaging + Security
13-10-15 19h30-21h30 160 giờ/Lớp 6 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
05 MCSA 2008 + Messaging + Security
Giảm 5% HP
21-10-15 8h30-11h30 160 giờ/Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
06 MCSA 2012 (70-410, 70-411 và 70-412) 16-10-15 17h30-19h30 96 giờ/Lớp 4 tháng 
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
07 MCSE 2012:Server Infrastructure
Giảm 10% HP HVcũ MCSA
23-10-15 18h30-21h30 81 giờ/Lớp 9 tuần
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
08 LINUX: LPI 1& LPI2 (v7.X) 29-10-15
17h30-19h30 100 giờ/Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
09 CCNA 200-120
Giảm 10% HP
06-10-15 8h30-11h30 93 giờ/Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
10 CCNA 200-120 14-10-15 19h30-21h30 93 giờ/Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
11 HACKER MŨ TRẮNG 17-10-15 Thứ Bảy: 14h-17h72 giờ/Lớp 3 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
12 EASY C#
Giảm 10% HP
24-10-15 17h30-19h30 48giờ/Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
13 Thiết kế WEBSITE cho doanh nghiệp 15-10-15 17h30-19h30 72 giờ/Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
14 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
16-10-15 17h30 - 19h30 135 giờ/Lớp 5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
15 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
Giảm 10% HP
30-10-15 8h30 - 11h30 135 giờ/ Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
16 Lập trình WebPHP với Zend Framework 2.x & 1.x 24-10-15 19h30 - 21h30 96 giờ/Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
17 Lập trình ASP.NET C# 5.0 & SQL Server2012 23-10-15 18h-21h 128 giờ/ Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
18 Lập Trình WEB với Java 15-10-15 18h30-21h30 104 giờ/ Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Bảy
19 Lập trình ASP.NET MVC5.0 với Visual Studio 2013 03-10-15 8H-12H 88 giờ/Lớp 11 tuần

Thứ Bảy & Chủ Nhật
20 Thiết Kế Giao Diện WEB 24-10-15 19h30 -21h30 60giờ/Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
21 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO 24-10-15 17h30 -19h30 132 giờ/Lớp 5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
22 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
Giảm 10% HP
10-11-15 8h30 -11h30 132 giờ/ Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
23 Biên Tập Dựng Phim 21-12-15 17h30 -19h30 132 giờ/Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
24 LẬP TRÌNH Android Căn bản 09-10-15 19h30-21h30 72 giờ/Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
25 LẬP TRÌNH Android nâng cao 26-11-15 18h-21h 48 giờ
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
26

LẬP TRÌNH IOS (SWIFT + OBJECTIVE-C)

24-10-15 17h30-19h30  72 giờ/Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
27 SEO:Quảng bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp 14-10-15 17h30-19h30 36 giờ/Lớp 1.5 Tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
28 VMware vSphere6.0: ICM6 10-11-15 18h30-21h30 60 giờ/Lớp 7 tuần
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
29 SHAREPOINT2013:Ứng dụng& Quản Trị 18-10-15 48 giờ/Lớp 6 ngày
(8h-17h)- Thứ Bảy &Chủ Nhật

Ngày 18, 24, 25, 31 tháng 10 và 1, 7 tháng 11 năm  2015
30 VMware vSphere6.0: OPTIMIZE & SCALE 31-10-15
48 giờ/Lớp 6 ngày
(8h-17h)- Thứ Bảy &Chủ Nhật

Ngày 31 tháng 10 và 1, 7, 8, 14,15 tháng 11 năm  2015
31 MASTERING EXCHANGE SERVER 2013 14-11-15
48 giờ/Lớp 6 ngày
(8h-17h)- Thứ Bảy &Chủ Nhật

Ngày 14, 15, 21, 22, 28, 29 tháng 11 năm  2015

.
 Tin Tức