Cập nhật ngày 25/02/2008

Cập nhật ngày 26/04/2015

STT

Chương trình

Ngày

Thời gian

01 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
27-04-15  8h30-11h30 Lớp 1.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
02 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
15-05-15  19h30-21h30 Lớp 2 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
 03 PC' Troubleshooting 08-05-15 8h30-11h30 Lớp 2 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
04 MCSA 2008 + Messaging + Security 06-05-15 8h30-11h30 Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
05 MCSA 2008 + Messaging + Security 08-05-15 19h30-21h30 Lớp 6 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
06 MCSA 2012 (70-410, 70-411 và 70-412) 26-04-15 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 4 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
07 MCSE 2012 (70-413 & 70-414) 20-04-15 18h30-21h30 Lớp 9 tuần
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
08 LINUX:LPI 1 &2 09-05-15
19h30-21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
09 LINUX ADVANCED 18-07-15
Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 2 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
10 CCNA 200-120 25-04-15 17h30-19h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
11 CCNA 200-120
Giảm 10% HP
16-05-15 8h30-11h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
12 HACKER MŨ TRẮNG Ver 8
Giảm 10%
11-05-15  14h-17h    Lớp 2 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
13 HACKER MŨ TRẮNG Ver 8 20-06-15  Thứ Bảy:14h-17h &   Lớp 3 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30 
14 EASY C#
Giảm 20% HP
23-05-15 19h30-21h30 Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
15 Thiết kế WEBSITE cho doanh nghiệp 06-05-15 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
16 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
Giảm 5% HP Sinh Viên
06-05-15 17h30 - 19h30 Lớp 5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
17 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
Giảm 10% HP
14-05-15 8h30 - 11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
18 Lập trình PHP với ZEND 1.x và 2.x 09-05-15 19h30 - 21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
19 Lập trình ASP.NET C# 5.0 & SQL Server2012 25-05-15 18h-21h  Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
20 Lập Trình WEB với JAVA 23-04-15 18h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
21 Lập trình ASP.NET MVC5.0 với Visual Studio 2013 09-05-15 8H-12H Lớp 11 tuần

Thứ Bảy & Chủ Nhật
22 Thiết Kế Giao Diện WEB 07-05-15 19h30 -21h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
23 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
Giảm 5% HV cũ
09-05-15 17h30 -19h30 Lớp 5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
24 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
Giảm 10% HP
11-05-15 8h30 -11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
25 BIÊN TẬP DỰNG PHIM 17.05.15 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 3 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
26 LẬP TRÌNH Android Căn bản 05-05-15 17h30-19h30 Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
27 LẬP TRÌNH Android nâng cao 17-05-15 Thứ Bảy: 14h-17h Lớp 2 tháng
& Chủ Nhật:8h30-11h30 
28 LẬP TRÌNH IOS 18-05-15 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
29 SEO:Quảng bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp 15-05-15 17h30-19h30 Lớp 1.5 Tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
30 SEO:Quảng bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp 29-04-15
hết chỗ
19h30-21h30 Lớp 1.5 Tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
31 CÔNG NGHỆ ẢO HÓA TRÊN NỀN TẢNG VMWARE VSPHERE 5.5 11-05-15 19h30-21h30 Lớp 9 tuần
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
32 MICROSOFT AZURE: HYBRID CLOUD 30-05-15 5 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 30, 31 tháng 05 và ngày 06, 07 và 13 tháng 6 năm 201
5

.
 Tin Tức