Cập nhật ngày 25/02/2008

Cập nhật ngày 01/08/2014

STT

Chương trình

Ngày

Thời gian

01 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
 
06-08-14
 
17h30-19h30 Lớp 2 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
02 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
Giảm 20%  
14-08-14
 
8h30-11h30 Lớp 1.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
03 PC TROUBLESHOOTING 13-08-14 17h30-19h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
04 MCSA 2008 + Messaging + Security
Giảm 20%
07-08-14 8h30-11h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
05 MCSA 2008 + Messaging + Security
Giảm 5% SV hoặc HV MạngCB
11-08-14 17h30-19h30 Lớp 6 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
06 MCSA 2008 + Messaging + Security
 30-08-14
19h30-21h30 Lớp 6 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
07 MCSE 2012
Giảm 10% MCSA2k8, MCSA2k3
30-07-14 18h-21h Lớp 9 Tuần
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
08 MCSA 2012 31-08-14 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 4 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
09 LINUX LPI 1&2 02-08-14
hết chỗ
17h30-19h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
10 LINUX LPI 1&2 29-09-14 19h30-21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
11 LINUX ADVANCED 13-09-14 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 2 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
12 CCNA 200-120
Giảm 20%
11-08-14
 
8h30-11h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
13 CCNA 200-120 16-08-14
 
19h30-21h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
14 CCNA 200-120 18-10-14 Thứ Bảy: 14h-17h Lớp 3.5 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
15 HACKER MŨ TRẮNG Ver 8 25-10-14
 
Thứ Bảy: 14h-17h &
Chủ Nhật: 8h30-11h30
16 EASY C#
Giảm 50% HP
27-08-14 14h30-16h30 Lớp 2 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
17 Thiết Kế WEBSITE cho Doanh Nghiệp 15-08-14 19h30-21h30  3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
18 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
Giảm 5% cho HV cũ và SV

13-08-14
 
17h30 - 19h30 Lớp 5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
19 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3) 
Giảm 10%
30-08-14 8h30 - 11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
20 Lập trình ASP.NET4.0, C# 2012 & SQL Server2012
26-07-14 18h-21h Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
21 Lập Trình WEB với JAVA 20-08-14 19H30-21H30 Lớp 4.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
22 XỬ LÝ ẢNH STUDIO 16-08-14 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 2 Tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
23 Thiết Kế Giao Diện WEB 30-08-14 17h30 -19h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
24 Thiết Kế Giao Diện WEB 02-08-14
19h30 -21h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
25 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO 20-08-14 19h30 -21h30 Lớp 5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
26 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
Giảm 10%
30-08-14 8h30 -11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
27 LẬP TRÌNH ANDROID Cơ Bản 13-08-14 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
28 LẬP TRÌNH ANDROID Nâng cao
 
10-08-14 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 2 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
29 Lập trình IOS cơ bản 21-08-14  19h30-21h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
30 SEO:Quảng bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp 15-08-14 19h30-21h30 Lớp 1.5 Tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
31 CÔNG NGHỆ ẢO HÓA TRÊN NỀN TẢNG VMWARE VSPHERE 5.5 13-08-14 17h30-19h30 Lớp 9 tuần
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
Học tại 105 BHTQ Q3
32 ORACLE DATABASE 11gR2: Exam 1Z0-052 16-08-14 6 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 27tháng 7 & 02-03-09-10-16 tháng 8 năm 2014
33 Ảo Hóa: HyperV+System Center+Private Cloud 27-09-14 5 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 27, 28 tháng 9 & 04,05,11 tháng 10 năm 2014
34 MASTERING EXCHANGE SERVER 2013 18-10-14 6 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 18, 19, 25, 26 tháng 10 & 01, 02 tháng 11 năm 2014

.
 Tin Tức