Cập nhật ngày 25/02/2008

Cập nhật ngày 27/03/2015

STT

Chương trình

Ngày

Thời gian

01 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
31-03-15  8h30-11h30 Lớp 1.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
02 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
04-04-15  19h30-21h30 Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
03 PC' Troubleshooting 30-03-15 17h30-19h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
04 MCSA 2008 + Messaging + Security
Giảm 5% HP cho Sinh viên
31-03-15 17h30-19h30 Lớp 6 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
05 MCSA 2008 + Messaging + Security 22-04-15 8h30-11h30 Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
06 MCSA 2012 (70-410, 70-411 và 70-412) 10-04-15 19h30-21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
07 MCSE 2012 (70-413 & 70-414) 08-04-15 18h30-21h30 Lớp 9 tuần
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
08 LINUX:LPI 1 &2 03-04-15
8h30-11h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
09 LINUX ADVANCE 19-04-15 Thứ Bảy:14h-17h & Lớp 2 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
10 CCNA 200-120
Giảm 10%
30-03-15 8h30-11h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
11 CCNA 200-120 18-04-15 Thứ Bảy:14h-17h & Lớp 3.5 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
12 CCNA 200-120 25-04-15 17h30-19h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
13 HACKER MŨ TRẮNG Ver 8 28-03-15  Thứ Bảy:14h-17h &   Lớp 3 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30 
14 EASY C#
Giảm 20% HP
16-04-15 17h30-19h30 Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
15 Thiết kế WEBSITE cho doanh nghiệp 24-04-15 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
16 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
Giảm 10% HP
30-03-15 8h30 - 11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
17 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
Giảm 5% HP Sinh Viên
31-03-15 17h30 - 19h30 Lớp 5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
18 Lập Trình PHP & MySQL NÂNG CAO 04-04-15 19h30 - 21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
19 Lập trình PHP với ZEND 1.x và 2.x 25-04-15 19h30 - 21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
20 Lập trình ASP.NET4.0, C# 2012 & SQL Server2012 31-03-15 18h-21h  Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
21 Lập Trình WEB với JAVA 04-04-15 18h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
22 Lập trình ASP.NET MVC5.0 với Visual Studio 2013 26-04-15 8H-12H Lớp 11 tuần

Thứ Bảy & Chủ Nhật
23 Xử Lý Ảnh STUDIO 29-03-15 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 2 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
24 Thiết Kế Giao Diện WEB 28-03-15 17h30 -19h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
25 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO 31-03-15 8h30 -11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
26 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
Giảm 5% HV cũ
23-04-15 17h30 -19h30 Lớp 5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
27 BIÊN TẬP DỰNG PHIM 25.04.15 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 3 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
28 LẬP TRÌNH IOS 31-03-15 17h30-19h30 Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ NămThứ Bảy
29 LẬP TRÌNH Android Căn bản 28-03-15 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
30 LẬP TRÌNH Android nâng cao 18-04-15 Thứ Bảy: 14h-17h Lớp 2 tháng
& Chủ Nhật:8h30-11h30 
31 SEO:Quảng bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp 13-04-15 19h30-21h30 Lớp 1.5 Tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
32 CÔNG NGHỆ ẢO HÓA TRÊN NỀN TẢNG VMWARE VSPHERE 5.5 27-03-15 17h30-19h30 Lớp 9 tuần
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
33 Mastering Exchange Server 2013 29-03-15 6 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 29 tháng 03 và ngày 04,05,11,12,18 tháng 04 năm 201
5
34 SHAREPOINT 2013: Ứng dụng và Quản trị 29-03-15 6 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 29 tháng 03 và ngày 04,05,11,12,18 tháng 04 năm 201
5
35 Ảo Hóa: HyperV- Systems Center & Private Cloud 19-04-15 5 ngày  (8h-17h) THỨ 7& CHỦ NHẬT
Ngày 19, 25, 26 tháng 04 và ngày 09 và 10 tháng 5 năm 201
5

 


.
 Tin Tức