Cập nhật ngày 25/02/2008

Cập nhật ngày 02/09/2015

STT

Chương trình

Ngày

Thời gian

01 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
05-09-15  8h30-11h30 54 giờ/Lớp 1.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
02 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
19-09-15  17h30-19h30 54 giờ/Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
 03 PC' Troubleshooting 19-09-15 19h30-21h30 72 giờ/Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
04 MCSA 2008 + Messaging + Security
08-09-15 19h30-21h30 160 giờ/Lớp 6 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
05 MCSA 2008 + Messaging + Security
Giảm 5% HP
19-09-15 8h30-11h30 160 giờ/Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
06 MCSA 2012 (70-410, 70-411 và 70-412) 09-09-15 19h30-21h30 96 giờ/Lớp 4 tháng 
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
07 MCSA 2012 (70-410, 70-411 và 70-412) 27-09-15 Thứ Bảy: 14h-17h & 96 giờ/Lớp 4 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
08 MCSE 2012:Server Infrastructure 27-09-15 Thứ Bảy: 14h-17h &  81 giờ/Lớp 3 tháng
Chủ Nhật:8h30-11h30
09 LINUX: LPI 1& LPI2 (ver7.x) 25-09-15
19h30-21h30 100 giờ/Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
10 CCNA 200-120 10-09-15 19h30-21h30 93 giờ/Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
11 CCNA 200-120
Giảm 10% HP
12-09-15 8h30-11h30 93 giờ/Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
12 HACKER MŨ TRẮNG 04-10-15 Thứ Bảy: 14h-17h72 giờ/Lớp 3 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
13 EASY C#
Giảm 20% HP
15-09-15 17h30-19h30 48giờ/Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
14 Thiết kế WEBSITE cho doanh nghiệp 24-09-15 17h30-19h30 72 giờ/Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
15 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
09-09-15 18h30 - 21h30 135 giờ/Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
16 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
Giảm 10% HP
19-09-15 8h30 - 11h30 135 giờ/ Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
17 Lập trình WebPHP với Zend Framework 2.x & 1.x
26-09-15 19h30 - 21h30 96 giờ/Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
18 Lập trình ASP.NET C# 5.0 & SQL Server2012 19-09-15 Thứ Bảy: 14h-17h  & 128 giờ/Lớp 4.5 tháng
Chủ nhật: 8h-12h
19 Lập Trình WEB với Java 14-08-15 18h30-21h30 104 giờ/ Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Sáu
20 Lập trình ASP.NET MVC5.0 với Visual Studio 2013 12-09-15 8H-12H 88 giờ/Lớp 11 tuần

Thứ Bảy & Chủ Nhật
21 Thiết Kế Giao Diện WEB 15-09-15 17h30 -19h30 60giờ/Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
22 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
Giảm 10% HP
07-09-15 8h30 -11h30 132 giờ/ Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
23 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO 11-09-15 19h30 -21h30 132 giờ/Lớp 5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
24 LẬP TRÌNH Android Căn bản 12-09-15 19h30-21h30 72 giờ/Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
25 LẬP TRÌNH Android nâng cao 24-10-15 Thứ Bảy: 14h - 17h & 48 giờ/Lớp 2 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
26

LẬP TRÌNH IOS (SWIFT + OBJECTIVE-C)

24-10-15 17h30-19h30  72 giờ/Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
27 SEO:Quảng bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp 23-09-15 19h30-21h30 36 giờ/Lớp 1.5 Tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
28 VMware vSphere6.0: ICM6 15-09-15 18h30-21h30 60 giờ/Lớp 7 tuần
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
29 LINUX THAY THẾ WINDOWS 26-09-15 48 giờ/Lớp 6 ngày
(8h-17h)- Thứ Bảy &Chủ Nhật

Ngày 26, 27 tháng 9 và 03, 04, 10, 11 tháng 11 năm 2015

30 VMware vSphere6.0: OPTIMIZE & SCALE 31-10-15
48 giờ/Lớp 6 ngày
(8h-17h)- Thứ Bảy &Chủ Nhật

Ngày 31 tháng 10 và 1, 7, 8, 14,15 tháng 11 năm  2015

.
 Tin Tức