Cập nhật ngày 25/02/2008

Cập nhật ngày 26 tháng 11 năm 2015

STT

Chương trình

Ngày

Thời gian

01 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG 18-12-15  8h30-11h30 54 giờ/Lớp 1.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
02 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG 30-11-15  17h30-19h30 54 giờ/Lớp 2 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
 03 PC' Troubleshooting 19-12-15 19h30-21h30 72 giờ/Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
04 MCSA 2008 + Messaging + Security
Giảm 5% HP
10-12-15 8h30-11h30 160 giờ/Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
05 MCSA 2008 + Messaging + Security 19-12-15 18h30-21h30 160 giờ/Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
06 MCSA 2012 (70-410, 70-411 và 70-412) 25-11-15 19h30-21h30 96 giờ/Lớp 4 tháng 
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
07 MCSE 2012:Server Infrastructure
Giảm 10% HP HVcũ MCSA
11-12-15 18h30-21h30 81 giờ/Lớp 9 tuần
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
08 LINUX: LPI 1& LPI2 (v7.X) 19-11-15
17h30-19h30 100 giờ/Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
09 CCNA 200-120 28-11-15 17h30-19h30 93 giờ/Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
10 CCNA 200-120
Giảm 10% HP
05-12-15 8h30-11h30 93 giờ/Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
11 HACKER MŨ TRẮNG 24-01-16 Thứ Bảy: 14h-17h72 giờ/Lớp 3 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
12 EASY C#
Giảm 10% HP
19-12-15 19h30-21h30 48giờ/Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
13 Thiết kế WEBSITE cho doanh nghiệp 22-12-15 19h30-21h30 72 giờ/Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
14 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
28-11-15 18h - 21h 135 giờ/Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
15 Lập trình PHP &MySQL Nâng Cao 23-12-15 18h - 21h 104 giờ/Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
16 Lập trình ASP.net MVC5 &Visual Studio 2013 13-12-15 8h-12h Lóp 11 tuần
Thứ Bảy & Chủ Nhật
17 Thiết Kế Giao Diện WEB 22-12-15 17h30 -19h30 60giờ/Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
18 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
Giảm 10% HP
19-11-15 8h30 -11h30 132 giờ/ Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
19 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO 17-12-15 18h30 -21h30 132 giờ/ Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
20 Biên Tập Dựng Phim 21-12-15 17h30 -19h30 132 giờ/Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
21 LẬP TRÌNH Android Căn bản 18-12-15 17h30-19h30 72 giờ/Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
22 LẬP TRÌNH Android nâng cao 26-11-15 18h-21h 48 giờ
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
23 Lập trình IOS : SWIFT & OBJECTIVE C 21-11-15 17H30-19H30 72 Giờ/ Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
24 SEO:Quảng bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp 04-12-15 17h30-19h30 36 giờ/Lớp 1.5 Tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
25 VMware vSphere6.0: ICM6 10-12-15 19h30-21h30 60 giờ/Lớp 9 tuần
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
26 ORACLE DATABASE 11gR2: Administration I (EXAM: 1Z0-052) 29-11-15 (8h-17h)- Thứ Bảy &Chủ Nhật 48 giờ/Lớp 6 ngày
Ngày 29 tháng 11và 5, 6, 12, 13,19 tháng 12 năm  2015

.
 Tin Tức