Cập nhật ngày 25/02/2008

Cập nhật ngày 01/08/2015

STT

Chương trình

Ngày

Thời gian

01 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
05-08-15  8h30-11h30 Lớp 1.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
02 LẮP RÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG
10-08-15  19h30-21h30 Lớp 2 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
 03 PC' Troubleshooting 15-08-15 17h30-19h30 Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
04 MCSA 2008 + Messaging + Security
31-07-15 17h30-19h30 Lớp 6 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
05 MCSA 2008 + Messaging + Security
Giảm 5% HP
14-08-15 8h30-11h30 Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
06 MCSA 2012 (70-410, 70-411 và 70-412) 23-08-15 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 4 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
07 MCSE 2012:Server Infrastructure 19-08-15 18h30 - 21h30 Lớp 9 tuần
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
08 LINUX: LPI 1& LPI2 10-08-15
17h30-19h30 Lớp 4 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
09 CCNA 200-120 15-08-15 Thứ Bảy:14h-17h & Lớp 3.5 Tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h30
10 CCNA 200-120
Giảm 10% HP
20-08-15 8h30-11h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
11 CCNA 200-120 29-08-15 19h30-21h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
12 HACKER MŨ TRẮNG 21-08-15 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
13 EASY C#
Giảm 20% HP
22-08-15 17h30-19h30 Lớp 2 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
14 Thiết kế WEBSITE cho doanh nghiệp 12-08-15 19h30-21h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
15 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
Giảm 10% HP
14-08-15 8h30 - 11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
16 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
21-08-15 18h30 - 21h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
17 Lập trình WEB: PHP&MySQL (HTML5, CSS3)
31-07-15
hết chỗ
19h30 - 21h30 Lớp 5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ
Sáu
18 Lập trình PHP & MySQL
Nâng Cao
15-08-15 19h30 - 21h30 Lớp 4 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ
Bảy
19 Lập trình ASP.NET C# 5.0 & SQL Server2012 29-08-15 8H-12H   Lớp 4 tháng
Thứ Bảy và Chủ nhật
20 Lập Trình WEB với Java 14-08-15 18h30-21h30  Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Sáu
21 Lập trình ASP.NET MVC5.0 với Visual Studio 2013 16-08-15 8H-12H Lớp 11 tuần

Thứ Bảy & Chủ Nhật
22 Thiết Kế Giao Diện WEB 30-07-15 19h30 -21h30 Lớp 2.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
23 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO 07-08-15 17h30 -19h30 Lớp 5 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
24 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
Giảm 10% HP
30-07-15 8h30 -11h30 Lớp 3.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
25 LẬP TRÌNH Android Căn bản 12-08-15 17h30-19h30 Lớp 3 tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
26 LẬP TRÌNH Android nâng cao 01-08-15 18h - 21h Lớp 1.5 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
27

LẬP TRÌNH IOS (SWIFT + OBJECTIVE-C)

04-08-15 17h30-19h30  Lớp 3 tháng
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
28 SEO:Quảng bá Thương Hiệu Doanh Nghiệp 19-08-15 17h30-19h30 Lớp 1.5 Tháng
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
29 VMware vSphere6.0: ICM6 18-08-15 17h30-19h30 Lớp 9 tuần
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
30 LINUX THAY THẾ WINDOWS 26-09-15 6 ngày (8h-17h)- Thứ Bảy &Chủ Nhật
Ngày 26, 27 tháng 9 và 03, 04, 10, 11 tháng 11 năm 2015

31 VMware vSphere6.0: OPTIMIZE & SCALE 31-10-15 6 ngày (8h-17h)- Thứ Bảy &Chủ Nhật
Ngày 31 tháng 10 và 1, 7, 8, 14,15 tháng 11 năm  2015

.
 Tin Tức