Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ
Trang Chủ Giới Thiệu Chương Trình Học Tài Liệu Lịch Khai Giảng Học Phí Việc Làm Lộ trình học

Go Back   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > CISCO - LINUX - CEH - VIRTUALIZATION - DRAYTEK TECHNOLOGY - WATCHGUARD > [ LINUX ] Thảo luận chung
Đăng Ký Thành Viên Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc

[ LINUX ] Thảo luận chung Trao đổi các vấn đề chung liên quan đến môn học Linux
Người Quản Trị : Đỗ Quang Ngọc

Vui lòng gõ từ khóa liên quan đến vấn đề bạn quan tâm vào khung dưới , trước khi đặt câu hỏi mới.


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 10-03-2011, 21:27
hattieuadt hattieuadt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Tuổi: 40
Bài gởi: 8
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Xin hỏi các Thầy và các bạn về vấn đề Public Webserver

Em cài test 1 server Centos 5.5 trên 1 PC
PC có IP: 192.168.1.115
và có 1 IP tĩnh 118.70.126.72
Em đã mở port forword http tới địa chỉ 192.168.1.115 với port 80
và 1 port FTP tới địa chỉ 192.168.1.115 với port 21
Em đã tắt Firewall rồi
Trên PC cài centos 5.5 em đã setup FTP và truy cập với địa chỉ ftp://118.70.126.72 thành công
Tiếp đó em cài đặt Webserver và chạy http://localhost thành công
Nhưng khi em truy cập http thông qua địa chỉ http://118.70.126.72 thì nó cứ báo waiting .... trên thanh status mãi mà không vào được.
Em ping thử địa chỉ IP: 118.70.126.72 thì thấy thông mạng

Vậy em muốn hỏi em cấu hình sai chỗ nào hay mở port forword chưa đúng.
Mong các thầy và các bạn chỉ bảo giúp.
EM mới làm quen nên chưa có nhiều kinh nghiệm vốn tiếng anh lại kém nên gặp chỗ này chưa biết khắc phục ra sao.
Hay em cần phải setup phân giải DNS nữa mới chạy được dịch vụ http?
Trả Lời Với Trích Dẫn
Sponsored links
  #2  
Old 10-03-2011, 22:16
vnngoanhtuan vnngoanhtuan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Tuổi: 40
Bài gởi: 161
Thanks: 0
Thanked 30 Times in 28 Posts
telnet 118.70.126.72 port 80 xem thế nào đã bạn ?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 11-03-2011, 08:33
hattieuadt hattieuadt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Tuổi: 40
Bài gởi: 8
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mình telnet thử từ 1 PC cài windows 2003 theo port 80 như sau
telnet 118.70.126 80 thì chỉ nhảy ra 1 dấu nhắc dos cứ nhấp nháy mãi khi thử gõ vào user và enter thì nhận dược thông báo như hình

dịch vụ telnet đã được cài đặt thử trên localhost thành công

Tiếp đó telnet quang LAN với câu lệnh telnet 192.168.1.115 cũng thành công

Vấn đề của mình không hiểu nằm chỗ nào
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 11-03-2011, 18:30
trongthect trongthect vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gởi: 269
Thanks: 0
Thanked 29 Times in 28 Posts
Trong LAN, bạn dùng máy khác để truy cập web đến sv này. Bạn thử truy cập bằng IP thay vì gõ http://localhost. Nếu truy cập được thì bạn phải kiểm tra trên router đã forward đúng chưa.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 11-03-2011, 19:15
indianna indianna vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Mar 2008
Bài gởi: 323
Thanks: 0
Thanked 31 Times in 30 Posts
Trong lan truy cập http://192.168.1.115 xem có dc ko, nếu dc thì đưa file httpd.conf lên cho mọi người xem và cả access logs nữa
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 14-03-2011, 12:51
hattieuadt hattieuadt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Tuổi: 40
Bài gởi: 8
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mình truy cập theo IP từ 1 máy có địa chỉ 192.168.1.116 đến địa chỉ http://192.168.1.115 thì chạy bình thường và hiển thị trang mặc định của apache


còn đây là cấu hình port forword trong modem


Đây là file cấu hình Apache httpd.conf

Code:
#
# This is the main Apache server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
#
#
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned. 
#
# The configuration directives are grouped into three basic sections:
# 1. Directives that control the operation of the Apache server process as a
#   whole (the 'global environment').
# 2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server,
#   which responds to requests that aren't handled by a virtual host.
#   These directives also provide default values for the settings
#   of all virtual hosts.
# 3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to
#   different IP addresses or hostnames and have them handled by the
#   same Apache server process.
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log"
# with ServerRoot set to "/etc/httpd" will be interpreted by the
# server as "/etc/httpd/logs/foo.log".
#

### Section 1: Global Environment
#
# The directives in this section affect the overall operation of Apache,
# such as the number of concurrent requests it can handle or where it
# can find its configuration files.
#

#
# Don't give away too much information about all the subcomponents
# we are running. Comment out this line if you don't mind remote sites
# finding out what major optional modules you are running
ServerTokens OS

#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the LockFile documentation
# (available at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mpm_common.html#lockfile>);
# you will save yourself a lot of trouble.
#
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#
ServerRoot "/etc/httpd"

#
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
#
PidFile run/httpd.pid

#
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
#
Timeout 120

#
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
#
KeepAlive Off

#
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
#
MaxKeepAliveRequests 100

#
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
#
KeepAliveTimeout 15

##
## Server-Pool Size Regulation (MPM specific)
## 

# prefork MPM
# StartServers: number of server processes to start
# MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare
# MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare
# ServerLimit: maximum value for MaxClients for the lifetime of the server
# MaxClients: maximum number of server processes allowed to start
# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
<IfModule prefork.c>
StartServers    8
MinSpareServers  5
MaxSpareServers  20
ServerLimit   256
MaxClients    256
MaxRequestsPerChild 4000
</IfModule>

# worker MPM
# StartServers: initial number of server processes to start
# MaxClients: maximum number of simultaneous client connections
# MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare
# MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare
# ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process
# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
<IfModule worker.c>
StartServers     2
MaxClients     150
MinSpareThreads   25
MaxSpareThreads   75 
ThreadsPerChild   25
MaxRequestsPerChild 0
</IfModule>

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, in addition to the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to 
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses (0.0.0.0)
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
#
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
LoadModule authn_alias_module modules/mod_authn_alias.so
LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so
LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so
LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so
LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so
LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
LoadModule cache_module modules/mod_cache.so
LoadModule suexec_module modules/mod_suexec.so
LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so
LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
LoadModule version_module modules/mod_version.so

#
# The following modules are not loaded by default:
#
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
#LoadModule asis_module modules/mod_asis.so

#
# Load config files from the config directory "/etc/httpd/conf.d".
#
Include conf.d/*.conf

#
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
# information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
#
#ExtendedStatus On

#
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch. 
#
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# . On SCO (ODT 3) use "User nouser" and "Group nogroup".
# . On HPUX you may not be able to use shared memory as nobody, and the
#  suggested workaround is to create a user www and use that user.
# NOTE that some kernels refuse to setgid(Group) or semctl(IPC_SET)
# when the value of (unsigned)Group is above 60000; 
# don't use Group #-1 on these systems!
#
User apache
Group apache

### Section 2: 'Main' server configuration
#
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
#
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
#

#
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents. e.g. admin@your-domain.com
#
ServerAdmin root@localhost

#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If this is not set to valid DNS name for your host, server-generated
# redirections will not work. See also the UseCanonicalName directive.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address anyway, and this will make 
# redirections work in a sensible way.
#
#ServerName www.example.com:80

#
# UseCanonicalName: Determines how Apache constructs self-referencing 
# URLs and the SERVER_NAME and SERVER_PORT variables.
# When set "Off", Apache will use the Hostname and Port supplied
# by the client. When set "On", Apache will use the value of the
# ServerName directive.
#
UseCanonicalName Off

#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/var/www/html"

#
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories). 
#
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of 
# features. 
#
<Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
</Directory>

#
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
#

#
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
#
<Directory "/var/www/html">

#
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
#  Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
#
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
#
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
# for more information.
#
  Options Indexes FollowSymLinks

#
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
#  Options FileInfo AuthConfig Limit
#
  AllowOverride None

#
# Controls who can get stuff from this server.
#
  Order allow,deny
  Allow from all

</Directory>

#
# UserDir: The name of the directory that is appended onto a user's home
# directory if a ~user request is received.
#
# The path to the end user account 'public_html' directory must be
# accessible to the webserver userid. This usually means that ~userid
# must have permissions of 711, ~userid/public_html must have permissions
# of 755, and documents contained therein must be world-readable.
# Otherwise, the client will only receive a "403 Forbidden" message.
#
# See also: http://httpd.apache.org/docs/misc/FAQ.html#forbidden
#
<IfModule mod_userdir.c>
  #
  # UserDir is disabled by default since it can confirm the presence
  # of a username on the system (depending on home directory
  # permissions).
  #
  UserDir disable

  #
  # To enable requests to /~user/ to serve the user's public_html
  # directory, remove the "UserDir disable" line above, and uncomment
  # the following line instead:
  # 
  #UserDir public_html

</IfModule>

#
# Control access to UserDir directories. The following is an example
# for a site where these directories are restricted to read-only.
#
#<Directory /home/*/public_html>
#  AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
#  Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
#  <Limit GET POST OPTIONS>
#    Order allow,deny
#    Allow from all
#  </Limit>
#  <LimitExcept GET POST OPTIONS>
#    Order deny,allow
#    Deny from all
#  </LimitExcept>
#</Directory>

#
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
#
# The index.html.var file (a type-map) is used to deliver content-
# negotiated documents. The MultiViews Option can be used for the 
# same purpose, but it is much slower.
#
DirectoryIndex index.html index.html.var

#
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives. See also the AllowOverride
# directive.
#
AccessFileName .htaccess

#
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being 
# viewed by Web clients. 
#
<Files ~ "^\.ht">
  Order allow,deny
  Deny from all
</Files>

#
# TypesConfig describes where the mime.types file (or equivalent) is
# to be found.
#
TypesConfig /etc/mime.types

#
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value. If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
#
DefaultType text/plain

#
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#
<IfModule mod_mime_magic.c>
#  MIMEMagicFile /usr/share/magic.mime
  MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>

#
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
#
HostnameLookups Off

#
# EnableMMAP: Control whether memory-mapping is used to deliver
# files (assuming that the underlying OS supports it).
# The default is on; turn this off if you serve from NFS-mounted 
# filesystems. On some systems, turning it off (regardless of
# filesystem) can improve performance; for details, please see
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#enablemmap
#
#EnableMMAP off

#
# EnableSendfile: Control whether the sendfile kernel support is 
# used to deliver files (assuming that the OS supports it). 
# The default is on; turn this off if you serve from NFS-mounted 
# filesystems. Please see
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#enablesendfile
#
#EnableSendfile off

#
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
#
ErrorLog logs/error_log

#
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
#
LogLevel warn

#
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
#
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent

# "combinedio" includes actual counts of actual bytes received (%I) and sent (%O); this
# requires the mod_logio module to be loaded.
#LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio

#
# The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
# If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
# container, they will be logged here. Contrariwise, if you *do*
# define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
# logged therein and *not* in this file.
#
#CustomLog logs/access_log common

#
# If you would like to have separate agent and referer logfiles, uncomment
# the following directives.
#
#CustomLog logs/referer_log referer
#CustomLog logs/agent_log agent

#
# For a single logfile with access, agent, and referer information
# (Combined Logfile Format), use the following directive:
#
CustomLog logs/access_log combined

#
# Optionally add a line containing the server version and virtual host
# name to server-generated pages (internal error documents, FTP directory
# listings, mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated
# documents or custom error documents).
# Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
# Set to one of: On | Off | EMail
#
ServerSignature On

#
# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is 
# Alias fakename realname
#
# Note that if you include a trailing / on fakename then the server will
# require it to be present in the URL. So "/icons" isn't aliased in this
# example, only "/icons/". If the fakename is slash-terminated, then the 
# realname must also be slash terminated, and if the fakename omits the 
# trailing slash, the realname must also omit it.
#
# We include the /icons/ alias for FancyIndexed directory listings. If you
# do not use FancyIndexing, you may comment this out.
#
Alias /icons/ "/var/www/icons/"

<Directory "/var/www/icons">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

#
# WebDAV module configuration section.
# 
<IfModule mod_dav_fs.c>
  # Location of the WebDAV lock database.
  DAVLockDB /var/lib/dav/lockdb
</IfModule>

#
# ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
# ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
# documents in the realname directory are treated as applications and
# run by the server when requested rather than as documents sent to the client.
# The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias directives as to
# Alias.
#
ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"

#
# "/var/www/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
#
<Directory "/var/www/cgi-bin">
  AllowOverride None
  Options None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

#
# Redirect allows you to tell clients about documents which used to exist in
# your server's namespace, but do not anymore. This allows you to tell the
# clients where to look for the relocated document.
# Example:
# Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar

#
# Directives controlling the display of server-generated directory listings.
#

#
# IndexOptions: Controls the appearance of server-generated directory
# listings.
#
IndexOptions FancyIndexing VersionSort NameWidth=* HTMLTable

#
# AddIcon* directives tell the server which icon to show for different
# files or filename extensions. These are only displayed for
# FancyIndexed directories.
#
AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip

AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*
AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*
AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*
AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*

AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
AddIcon /icons/tar.gif .tar
AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip
AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
AddIcon /icons/text.gif .txt
AddIcon /icons/c.gif .c
AddIcon /icons/p.gif .pl .py
AddIcon /icons/f.gif .for
AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu
AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
AddIcon /icons/tex.gif .tex
AddIcon /icons/bomb.gif core

AddIcon /icons/back.gif ..
AddIcon /icons/hand.right.gif README
AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^
AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^

#
# DefaultIcon is which icon to show for files which do not have an icon
# explicitly set.
#
DefaultIcon /icons/unknown.gif

#
# AddDescription allows you to place a short description after a file in
# server-generated indexes. These are only displayed for FancyIndexed
# directories.
# Format: AddDescription "description" filename
#
#AddDescription "GZIP compressed document" .gz
#AddDescription "tar archive" .tar
#AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgz

#
# ReadmeName is the name of the README file the server will look for by
# default, and append to directory listings.
#
# HeaderName is the name of a file which should be prepended to
# directory indexes. 
ReadmeName README.html
HeaderName HEADER.html

#
# IndexIgnore is a set of filenames which directory indexing should ignore
# and not include in the listing. Shell-style wildcarding is permitted.
#
IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t

#
# DefaultLanguage and AddLanguage allows you to specify the language of 
# a document. You can then use content negotiation to give a browser a 
# file in a language the user can understand.
#
# Specify a default language. This means that all data
# going out without a specific language tag (see below) will 
# be marked with this one. You probably do NOT want to set
# this unless you are sure it is correct for all cases.
#
# * It is generally better to not mark a page as 
# * being a certain language than marking it with the wrong
# * language!
#
# DefaultLanguage nl
#
# Note 1: The suffix does not have to be the same as the language
# keyword --- those with documents in Polish (whose net-standard
# language code is pl) may wish to use "AddLanguage pl .po" to
# avoid the ambiguity with the common suffix for perl scripts.
#
# Note 2: The example entries below illustrate that in some cases 
# the two character 'Language' abbreviation is not identical to 
# the two character 'Country' code for its country,
# E.g. 'Danmark/dk' versus 'Danish/da'.
#
# Note 3: In the case of 'ltz' we violate the RFC by using a three char
# specifier. There is 'work in progress' to fix this and get
# the reference data for rfc1766 cleaned up.
#
# Catalan (ca) - Croatian (hr) - Czech (cs) - Danish (da) - Dutch (nl)
# English (en) - Esperanto (eo) - Estonian (et) - French (fr) - German (de)
# Greek-Modern (el) - Hebrew (he) - Italian (it) - Japanese (ja)
# Korean (ko) - Luxembourgeois* (ltz) - Norwegian Nynorsk (nn)
# Norwegian (no) - Polish (pl) - Portugese (pt)
# Brazilian Portuguese (pt-BR) - Russian (ru) - Swedish (sv)
# Simplified Chinese (zh-CN) - Spanish (es) - Traditional Chinese (zh-TW)
#
AddLanguage ca .ca
AddLanguage cs .cz .cs
AddLanguage da .dk
AddLanguage de .de
AddLanguage el .el
AddLanguage en .en
AddLanguage eo .eo
AddLanguage es .es
AddLanguage et .et
AddLanguage fr .fr
AddLanguage he .he
AddLanguage hr .hr
AddLanguage it .it
AddLanguage ja .ja
AddLanguage ko .ko
AddLanguage ltz .ltz
AddLanguage nl .nl
AddLanguage nn .nn
AddLanguage no .no
AddLanguage pl .po
AddLanguage pt .pt
AddLanguage pt-BR .pt-br
AddLanguage ru .ru
AddLanguage sv .sv
AddLanguage zh-CN .zh-cn
AddLanguage zh-TW .zh-tw

#
# LanguagePriority allows you to give precedence to some languages
# in case of a tie during content negotiation.
#
# Just list the languages in decreasing order of preference. We have
# more or less alphabetized them here. You probably want to change this.
#
LanguagePriority en ca cs da de el eo es et fr he hr it ja ko ltz nl nn no pl pt pt-BR ru sv zh-CN zh-TW

#
# ForceLanguagePriority allows you to serve a result page rather than
# MULTIPLE CHOICES (Prefer) [in case of a tie] or NOT ACCEPTABLE (Fallback)
# [in case no accepted languages matched the available variants]
#
ForceLanguagePriority Prefer Fallback

#
# Specify a default charset for all content served; this enables
# interpretation of all content as UTF-8 by default. To use the 
# default browser choice (ISO-8859-1), or to allow the META tags
# in HTML content to override this choice, comment out this
# directive:
#
AddDefaultCharset UTF-8

#
# AddType allows you to add to or override the MIME configuration
# file mime.types for specific file types.
#
#AddType application/x-tar .tgz

#
# AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
# information on the fly. Note: Not all browsers support this.
# Despite the name similarity, the following Add* directives have nothing
# to do with the FancyIndexing customization directives above.
#
#AddEncoding x-compress .Z
#AddEncoding x-gzip .gz .tgz

# If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
# probably should define those extensions to indicate media types:
#
AddType application/x-compress .Z
AddType application/x-gzip .gz .tgz

#
# AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
# actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
# or added with the Action directive (see below)
#
# To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
# (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
#
#AddHandler cgi-script .cgi

#
# For files that include their own HTTP headers:
#
#AddHandler send-as-is asis

#
# For type maps (negotiated resources):
# (This is enabled by default to allow the Apache "It Worked" page
# to be distributed in multiple languages.)
#
AddHandler type-map var

#
# Filters allow you to process content before it is sent to the client.
#
# To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
# (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
#
AddType text/html .shtml
AddOutputFilter INCLUDES .shtml

#
# Action lets you define media types that will execute a script whenever
# a matching file is called. This eliminates the need for repeated URL
# pathnames for oft-used CGI file processors.
# Format: Action media/type /cgi-script/location
# Format: Action handler-name /cgi-script/location
#

#
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
#
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#

#
# Putting this all together, we can internationalize error responses.
#
# We use Alias to redirect any /error/HTTP_<error>.html.var response to
# our collection of by-error message multi-language collections. We use 
# includes to substitute the appropriate text.
#
# You can modify the messages' appearance without changing any of the
# default HTTP_<error>.html.var files by adding the line:
#
#  Alias /error/include/ "/your/include/path/"
#
# which allows you to create your own set of files by starting with the
# /var/www/error/include/ files and
# copying them to /your/include/path/, even on a per-VirtualHost basis.
#

Alias /error/ "/var/www/error/"

<IfModule mod_negotiation.c>
<IfModule mod_include.c>
  <Directory "/var/www/error">
    AllowOverride None
    Options IncludesNoExec
    AddOutputFilter Includes html
    AddHandler type-map var
    Order allow,deny
    Allow from all
    LanguagePriority en es de fr
    ForceLanguagePriority Prefer Fallback
  </Directory>

#  ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
#  ErrorDocument 401 /error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
#  ErrorDocument 403 /error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
#  ErrorDocument 404 /error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
#  ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
#  ErrorDocument 408 /error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
#  ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var
#  ErrorDocument 411 /error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
#  ErrorDocument 412 /error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
#  ErrorDocument 413 /error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
#  ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
#  ErrorDocument 415 /error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
#  ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
#  ErrorDocument 501 /error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
#  ErrorDocument 502 /error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
#  ErrorDocument 503 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
#  ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var

</IfModule>
</IfModule>

#
# The following directives modify normal HTTP response behavior to
# handle known problems with browser implementations.
#
BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0

#
# The following directive disables redirects on non-GET requests for
# a directory that does not include the trailing slash. This fixes a 
# problem with Microsoft WebFolders which does not appropriately handle 
# redirects for folders with DAV methods.
# Same deal with Apple's DAV filesystem and Gnome VFS support for DAV.
#
BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully
BrowserMatch "MS FrontPage" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[0123]" redirect-carefully
BrowserMatch "^gnome-vfs/1.0" redirect-carefully
BrowserMatch "^XML Spy" redirect-carefully
BrowserMatch "^Dreamweaver-WebDAV-SCM1" redirect-carefully

#
# Allow server status reports generated by mod_status,
# with the URL of http://servername/server-status
# Change the ".example.com" to match your domain to enable.
#
#<Location /server-status>
#  SetHandler server-status
#  Order deny,allow
#  Deny from all
#  Allow from .example.com
#</Location>

#
# Allow remote server configuration reports, with the URL of
# http://servername/server-info (requires that mod_info.c be loaded).
# Change the ".example.com" to match your domain to enable.
#
#<Location /server-info>
#  SetHandler server-info
#  Order deny,allow
#  Deny from all
#  Allow from .example.com
#</Location>

#
# Proxy Server directives. Uncomment the following lines to
# enable the proxy server:
#
#<IfModule mod_proxy.c>
#ProxyRequests On
#
#<Proxy *>
#  Order deny,allow
#  Deny from all
#  Allow from .example.com
#</Proxy>

#
# Enable/disable the handling of HTTP/1.1 "Via:" headers.
# ("Full" adds the server version; "Block" removes all outgoing Via: headers)
# Set to one of: Off | On | Full | Block
#
#ProxyVia On

#
# To enable a cache of proxied content, uncomment the following lines.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_cache.html for more details.
#
#<IfModule mod_disk_cache.c>
#  CacheEnable disk /
#  CacheRoot "/var/cache/mod_proxy"
#</IfModule>
#

#</IfModule>
# End of proxy directives.

### Section 3: Virtual Hosts
#
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at 
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.

#
# Use name-based virtual hosting.
#
#NameVirtualHost *:80
#
# NOTE: NameVirtualHost cannot be used without a port specifier 
# (e.g. :80) if mod_ssl is being used, due to the nature of the
# SSL protocol.
#

#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
#
#<VirtualHost *:80>
#  ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
#  DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
#  ServerName dummy-host.example.com
#  ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
#  CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
#</VirtualHost>
Đây là file access_log

Code:
192.168.1.116 - - [14/Mar/2011:13:02:21 +0700] "GET / HTTP/1.1" 403 5043 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.116 - - [14/Mar/2011:13:02:21 +0700] "GET /icons/powered_by_rh.png HTTP/1.1" 200 1213 "http://192.168.1.115/" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.116 - - [14/Mar/2011:13:02:21 +0700] "GET /icons/apache_pb.gif HTTP/1.1" 200 2326 "http://192.168.1.115/" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.116 - - [14/Mar/2011:13:02:22 +0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 287 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.116 - - [14/Mar/2011:13:02:24 +0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 287 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.1 - - [14/Mar/2011:13:02:34 +0700] "GET / HTTP/1.1" 403 5043 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.116 - - [14/Mar/2011:13:02:40 +0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 287 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.116 - - [14/Mar/2011:13:02:47 +0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 287 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.116 - - [14/Mar/2011:13:02:52 +0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 287 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
220.181.108.140 - - [14/Mar/2011:13:07:04 +0700] "GET / HTTP/1.1" 403 5043 "-" "Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)"
192.168.1.116 - - [14/Mar/2011:13:22:02 +0700] "GET / HTTP/1.1" 403 5043 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.1 - - [14/Mar/2011:13:22:17 +0700] "GET / HTTP/1.1" 403 5043 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.116 - - [14/Mar/2011:13:22:22 +0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 287 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.116 - - [14/Mar/2011:13:22:30 +0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 287 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.116 - - [14/Mar/2011:13:25:22 +0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 287 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.116 - - [14/Mar/2011:13:25:27 +0700] "GET / HTTP/1.1" 403 5043 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.1 - - [14/Mar/2011:13:25:42 +0700] "GET / HTTP/1.1" 403 5043 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.116 - - [14/Mar/2011:13:26:24 +0700] "GET / HTTP/1.1" 403 5043 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
192.168.1.1 - - [14/Mar/2011:13:39:11 +0700] "GET / HTTP/1.1" 403 5043 "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15"
Mong các bạn chỉ giúp
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 14-03-2011, 15:50
ungtieuve ungtieuve vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Nơi Cư Ngụ: vườn bắp
Bài gởi: 232
Thanks: 13
Thanked 78 Times in 36 Posts
bạn vào trang http://canyouseeme.org check port 80 xem có thành công ko. bạn ngồi trong LAn mà truy cập wpor 80 IP Wan của bạn thì thường là đang truy cập vào Router. vì hiện tại router của bạn vẫn đang chạy port 80 thì phải.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 14-03-2011, 17:00
hattieuadt hattieuadt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Tuổi: 40
Bài gởi: 8
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi ungtieuve View Post
bạn vào trang http://canyouseeme.org check port 80 xem có thành công ko. bạn ngồi trong LAn mà truy cập wpor 80 IP Wan của bạn thì thường là đang truy cập vào Router. vì hiện tại router của bạn vẫn đang chạy port 80 thì phải.
Mình check thì nó báo như vậy
Code:
Success: I can see your service on 118.70.126.72 on port (80)
Your ISP is not blocking port 80
không biết tại sao khi mình add cổng forword trong modem đúng là nó báo cổng 80 đang được sử dụng cho modem và chuyển qua sử dụng cổng 8080 mình nhấn ok thì nó vẫn add vào cổng 80 như trong hình mình gửi bên trên.

Mình đã thử add 1 cổng 8080 nhưng vẫn không vào được http://118.70.126.72

Bạn cho mình hỏi làm sao để đổi cái cổng 80 của modem
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 14-03-2011, 18:24
mvv mvv vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Lâu Năm
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Nơi Cư Ngụ: ở nhà chứ đâu ^^!
Bài gởi: 1,250
Thanks: 35
Thanked 102 Times in 93 Posts
Bác check lại xem cái Centos đó có ra đc mạng ko
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 14-03-2011, 19:48
hattieuadt hattieuadt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mới Đăng Ký
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Tuổi: 40
Bài gởi: 8
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Trích:
Nguyên văn bởi mvv View Post
Bác check lại xem cái Centos đó có ra đc mạng ko
Trời bạn hỏi chán quá
Mình cài dịch vụ FTP chạy ok mà vậy nó dương nhiên phải ra được mạng chứ.
Chắc bạn không đọc kĩ bài viết đầu tiên của mình. Dù sao cũng thank bạn nhiều.

Cũng cách mở port đó mình chạy webserver trên windows 2003 thì ok không vấn đề gì vậy nên mình mới hoài nghi không biết CenOS có cần config thêm gì nữa không.
Thầy nào ghé qua topic xin chỉ giúp em với em loay hoay mà không biết tại sao
Trả Lời Với Trích Dẫn
Sponsored links
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Panda Antivirus Pro/ Internet Security 2011 - Phần mềm diệt Virus TOP 5 xuanthucithai Softwares - Tools 2 14-06-2012 09:14
Tìm hiểu các số Sequence và số ACK, Destination Port và Source Port trong TCP Header vuivemai KHO LAB NHẤT NGHỆ 5 04-11-2010 06:48Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:20
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger