NHAT NGHE
Lập Trình Web ASP.NET Core 2.0

Lập Trình Web ASP.NET Core 2.0

Khóa học cung cấp cho học viên các bài hướng dẫn thực hành để phát triển website sử dụng ASP.NET Core 2.0 trên công cụ Visual Studio 2017, tương tác hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2016

Học Phí: 4.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

ASP.NET Core là công nghệ lập trình web miễn phí, mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft hot nhất trên thế giới hiện nay. ASP.NET Core kết hợp ASP.NET MVC và ASP.NET Web API thành một mô hình lập trình duy nhất. ASP.NET Core không ngừng phát triển, gần đây (cuối 2017) Microsoft giới thiệu phiên bản mới ASP.NET Core 2.0.
Nắm bắt nhu cầu này, chúng tôi giới thiệu khóa học ASP.NET Core 2.0 & Visual Studio 2017 để thỏa mãn nhu cầu của các bạn về công nghệ này… Qua đó, khóa học cung cấp cho học viên các bài hướng dẫn thực hành để phát triển website sử dụng ASP.NET Core 2.0 trên công cụ Visual Studio 2017, tương tác hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2016.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất khóa học, Học viên có khả năng:
- Mô tả được các khái niệm, cú pháp nền tảng C#7.0
- Mô tả được ngôn ngữ T-SQL và xây dựng được các Store Procedure, View, Trigger, Function,…
- Trình bày được các bước phát triển ứng dụng thương mại điện tử với ASP.NET Core 2.
- Triển khai và ứng dụng được các công nghệ LINQ, Entity Framework, Web API, RESTful, JSON.
- Nắm được cấu trúc, chức năng và tự xây dựng dự án Web App bao gồm Web API hoàn chỉnh.


BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và nộp đồ án cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã học C# căn bản (chương trình Easy C#) hoặc có kiến thức tương đương.

NỘI DUNG HỌC

Chương 1: Tổng Quan Ngôn Ngữ C# 7.0
- Giới thiệu ngôn ngữ C# 7.0
- Các cấu trúc điều khiển, lặp
- Xử lý ngoại lệ với try..catch..finally, throw
- Hàm, mảng, tập hợp
- Hướng đối tượng
- Pattern Matching
- Async Return Types
- Làm việc với Git, publish & commit code

Chương 2: Thiết kế Web
- Cấu trúc 1 trang HTML theo HTML5
- Các thẻ cơ bản: img, div, span, h1, meta,…
- Chèn hình, Nhạc, phim, youtube,...
- Khái niệm, các kiểu khai báo CSS
- Các quy tắc định dạng trong CSS
- Các thuộc tính phải biết : box model, float, clear, position
- Thiết kế layout web (div + css)
- Khái niệm JavaScript, jQuery
- Cách truy cập và xử lý sự kiện trên đối tượng trong jQuery
- jQuery Effect, jQuery UI
- BootStrap framework
- JSON và các thao tác

Chương 3: Giới thiệu.NET Core 2.0
+ Giới thiệu về .NET Core và ASP.NET
+ Tạo ứng dụng console/web trên nền .NET Core
+ Tạo Controller
+ Tạo View
+ Cú pháp Razor
+ Application Startup
+ Giới thiệu về Middleware
+ Đọc/ghi file

Chương 4: ASP.NET Core MVC
+ Tổng quan to ASP.NET Core MVC
+ Tạo ứng dụng Web ASP.NET Core MVC
+ Mô hình Model-View-Controller
+ Truyền dữ liệu từ Controller qua View (ViewBag, ViewData, Model)
+ Gắn kết dữ liệu từ Model
+ MVC Helper Methods, Html Helpers
+ ASP.NET Core 2.0 Tag Helpers,
+ Custom Tag Helpers
+ Form Submission
+ Kiểm tra hợp lệ Validation

Chương 5: Controller
+ Cấu trúc Controller, Actions
+ Truy xuất dữ liệu sử dụng Request, FormCollection, Model
+ Action Results (Content, View, PartialView, File, Json, JavaScript, RedirectToAction, Redirect).
+ Action Attributes
+ Asynchronous action methods
+ Làm việc với Static Files
+ Filters

Chương 6: Tổ chức Website
+ Các loại View
+ Các thành phần Layout: @RenderBody() và @RenderSection()
+ Mô-đun hóa giao diện với PartialView : @Html.Action(),@Html.Partial()
+ Bundles - Đóng gói tài nguyên css và JavaScript
+ Sử dụng Areas phân vùng ứng dụng trong ASP.NET Core
+ Đa ngôn ngữ

Chương 7: Routing, Dependency Injection, configuration
+ Định tuyến (routing)
+ Cơ chế Dependency Injection
+ Làm việc với đa môi trường
+ Configuration

Chương 8: Quản lý trạng thái
+ Hidden fields
+ Session state
+ Session & Cookie
+ Caching

Chương 9: Entity Framework
+ Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu
+ Quản trị CSDL (thêm/xóa/sửa, phục hồi)
+ Truy vấn cơ bản và nâng cao
+ Giới thiệu ORM, Entity Framework Core.
+ Mô hình làm việc với EF Core:
o Code First
o Model First
o Database First
+ Làm việc với CSDL theo mô hình Code First của EF Core:
o Entity: Định nghĩa các lớp thực thể.
o DbContext: Xây dựng lớp ngữ cảnh CSDL.
o Cấu hình kết nối CSDL.
o Tạo Data Access Layer
+ Entity Framework API: Thực hiện truy vấn với EDM, thêm, xóa, sửa trên Entity (CRUD)

Chương 10: Kỹ thuật Ajax
+ Giới thiệu Ajax
+ jQuery Ajax
+ Microsoft jQuery Ajax Pluggin
+ Ứng dụng của ajax: tìm kiếm nhanh, chating, lazy loading, phân trang, autocomplete

Chương 11: Bảo mật
+ Giới thiệu về ASP.NET Identity
+ Các khái niệm về bảo mật ứng dụng ASP.NET Core
+ Authentication: kiểm soát tài khoản đăng nhập.
+ Authorization: kiểm soát vai trò người sử dụng.
+ UserManager: quản lý thành viên.
+ RoleManager: Quản lý vai trò.
+ Phân quyền quản lý theo vai trò.
+ XSS (Cross-Site Scripting): kiểm soát mã script.
+ AntiForgery: chống yêu cầu giả lập.
+ Chống giả lập đăng ký đăng nhập.
+ Bảo vệ thông tin cá nhân.

Chương 12: ASP.NET Core Web API
+ Giới thiệu về ASP.NET Core Web API
+ Các loại API Action: GET (1, N), POST, PUT, DELETE
+ Khởi tạo và cấu hình Web API
+ Xây dựng Web API với Entity Framework
+ Gọi API Action với JSON và C#, Postman
+ Tạo ứng dụng Single Page Application (SPAs) gọi dữ liệu từ Web API.
+ Phân tích chức năng, CSDL
+ Xây dựng layout trang chủ, module hóa thành phần giao diện
+ Xây dựng EF Code First
+ Xây dựng Trang chủ
+ Xây dựng Trang hàng hóa
o Lọc, phân loại hàng hóa.
o Phân trang hàng hóa với ajax.
o Tải bổ sung hàng hóa với ajax (lazy loading).
+ Xây dựng Trang chi tiết hàng hóa
o Thông tin chi tiết.
o Hàng cùng loại.
o Hàng cùng nhà cung cấp.
o Hàng đã xem
+ Quản lý Thành viên
o Đăng ký
o Đăng nhập/Đăng xuất
o Quên mật khẩu
o Quản lý tài khoản
o Quản lý đơn hàng
+ Xử lý Giỏ hàng và Thanh toán
o Chọn hàng hóa
o Quản lý (thêm/xóa/sửa) giỏ hàng
o Đặt hàng
o Thanh toán kết nối với ngân hàng (ảo).
+ Phần Admin - Quản lý thêm, xóa, sửa Hàng hóa
+ Phần Admin - Quản lý thêm, xóa, sửa Hóa đơn
+ Phần Admin – Quản lý thêm, xóa, sửa Khách hàng
+ Phần Admin – Quản lý Doanh thu
+ Phần Admin – Quản lý tài khoản người dùng, Vai trò (Role), Phân quyên
+ Phần Admin – Thống kê
o Hàng tồn kho
o Doanh số từng mặt hàng
o Doanh số theo nhà cung cấp/khách hàng
o Doanh số từng tháng/quý/năm
o Rewrite URL trong ASP.NET Core/SEO