NHAT NGHE

Khóa học BLOCKCHAIN cơ bản và nâng cao

- Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho học viên đủ kiến thức nền tảng để có thể:
+ Xây dựng một mạng lưới blockchain đầy đủ chức năng.
+ Đủ khả năng nghiên cứu + ứng dụng công nghệ blockchain vào các bài toán thực tế ( VD: Phát hành token + crowdfunding. Lưu chứng từ theo vết việc vận chuyển hàng hóa, lưu học bạ/bảng điểm,...Hợp đồng thông minh mua bán/cho thuê tài sản. Bầu cử. Các trò chơi dự đoán kết quả. Các giải pháp cung cấp nội dung giải trí ( phim, nhạc....) trực tuyến,...
+ Nghiên cứu và hiện thực các giải pháp cải tiến công nghệ blockchain: các vấn đề về Scalability, Consensus Protocol,....

Học Phí: 7.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Blockchain- công nghệ chuỗi khối là một trong các lĩnh vực của Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với Trí tuệ nhân tạo AI, Kết nối vạn vật IoT và Dữ liệu lớn Big data,… đang thâm nhập và làm thay đổi xã hội.
Dù còn non trẻ, nhưng blockchain đang được các tập đoàn lớn như : IBM, Linux Foundation, Intel, Microsoft,…và cộng đồng các nhà phát triển hỗ trợ mạnh mẽ và phát triển rất nhanh.
Các ứng dụng trong các lĩnh vực : tài chính, công nghiệp, giải trí, giáo dục, sức khỏe, vận chuyển, giải trí ….ra đời hàng ngày càng thu hút thêm nhiều nhân lực và sự quan tâm của xã hội.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho học viên đủ kiến thức nền tảng để có thể:
+ Xây dựng một mạng lưới blockchain đầy đủ chức năng.
+ Đủ khả năng nghiên cứu + ứng dụng công nghệ blockchain vào các bài toán thực tế ( VD: Phát hành token + crowdfunding. Lưu chứng từ theo vết việc vận chuyển hàng hóa, lưu học bạ/bảng điểm,...Hợp đồng thông minh mua bán/cho thuê tài sản. Bầu cử. Các trò chơi dự đoán kết quả. Các giải pháp cung cấp nội dung giải trí ( phim, nhạc....) trực tuyến,...
+ Nghiên cứu và hiện thực các giải pháp cải tiến công nghệ blockchain: các vấn đề về Scalability, Consensus Protocol,....

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

-Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình bất kỳ (C,C#, VB, Pascal…)

NỘI DUNG HỌC

1. BLOCKCHAIN VÀ BITCOIN
+ Blockchain là gì?
+ Tại sao chúng ta quan tâm đến blockchain?
+ Blockchain sẽ cải tiến và thay đổi những lãnh vực ứng dụng gì?
+ Các đặc tính nền tảng của blockchain qua nghiên cứu blockchain cụ thể Bitcoin.
+ Hệ thống phi tập trung và các phương pháp xác định sự tin cậy.
2. CẤU TRÚC BLOCKCHAIN
+ Transactions.
+ Block.
+ Chain.
+ Quá trình đồng thuận ( Consensus).
+ UTXO.
3. HOẠT ĐỘNG CỦA BLOCKCHAIN
+ Người tham gia ( participants), giao dịch ( transactions).
+ Các bước của giao dịch: tạo transactions, xác thực, quảng bá, tạo block và cạnh tranh.
+ Xác nhận giao dịch.
+ Các tiêu chí giao dịch.
+ Sự đồng thuận: bằng chứng công việc POW.
+ Giải thuật: mô phỏng Blockchan đơn giản bằng Java
4. CẢI TIẾN BLOCKCHAIN
+ Giới thiệu về các công nghệ cải tiến và mở rộng blockchain ban đầu: Ethereum, mạng công cộng, mạng cá nhân và mạng phân quyền.
5. GIỚI THIỆU VỀ ETHEREUM
+ Kiến trúc.
+ Hoạt động.
+ Smart Contracts.
+ Các phương pháp thù lao ( gas, fees).
6. AN NINH
+ Khóa chung, khóa riêng.
+ Toàn vẹn giao dịch, Merkle Tree và Hashing.
7. CHI TIẾT VỀ HỆ THỐNG PHI TẬP TRUNG VÀ TIN CẬY
+ Giao thức đồng thuận, giải thuật.
+ Các biện pháp tăng cường, xử lý biệt lệ.
+ Tách chuỗi : forks.
8. PROJECT
+ Thiết lập 01 mạng Ethereum.
9. SMART CONTARCT CƠ BẢN
+ Tại sao cần Smart Contracts, các ứng dụng.
+ Các thành phần.
+ Hoạt động.
+ Giới thiệu về Solidity và Remix.
+ EVM, ABI, bytecode, Web3.
+ Thiết kế, lập trình và triển khai.
10. SOLIDITY LANGUAGE
+ Cấu trúc Solidity.
+ Kiểu dữ liệu, phát biểu.
+ Cấu trúc dữ liệu.
+ Access and Modifier.
+ Các nhân tố thời gian.
11. HỢP LỆ VÀ KIỂM TRA
+ Validation Stages.
+ Các ví dụ.
12. MỤC ĐÍCH VÀ ỨNG DỤNG
13. PROJECT
+ Phát triển 01 Smart Contract trên Remix.
14. ỨNG DỤNG PHI TẬP TRUNG, BLOCKCHAIN SERVER
+ Ứng dụng phi tập trung là gì?
+ Khảo sát các thành phần và nguyên lý hoạt dộng.
+ Ethereum APIs.
+ Triển vọng.
15. TRUFFLE IDE VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG THEO PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ
+ Truffle IDE.
+ Truffle Compile, Migration, Test.
+ Testing: Test Scripts, Unit test and Application test.
+ Web Interfaces.
16. CẢI THIỆN THIẾT KẾ VỚI CÁC CHỨC NĂNG CỦA SOLIDITY
+ Chủ quyền và chuyển giao chủ quyền Smart Contratcs.
+ Kế thừa, và nhập khẩu.
+ Liên hệ giữa các Smart Contract, thư viện.
17. XỬ LÝ SỰ KIỆN
18. ORACLIZE: TƯƠNG TÁC GIỮA SMART CONTRACT VỚI TÀI NGUYÊN BÊN NGOÀI
19. CÁC MÔ HÌNH VÀ TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG DỤNG PHI TẬP TRUNG
20. PROJECT:
+ Kiểm thử Smart Contracts.
21. HYPERLEDGER
+ Hyperledger.
+ Blockchain phân quyền ( permissioned blockchain).
+ Fabric Services.
+ Fabric Models & Functions.
+ Composer.
22. CÁC NỀN TẢNG ỨNG DỤNG PHI TẬP TRUNG
+ Augur.
+ L3Grid+.
23. CÁC THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP
+ Sự đồng thuận: POW, POS, PBFT.
+ Giới thiệu về HashGraph.
24. KHẢ NĂNG MỞ RỘNG ( Scalability)
+ Các giải pháp tăng tải.
25. RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT
26. KÝ QUỸ ( ESCROW) VÀ ĐA CHỮ KÝ ( Multi-Sig)
27. IPFS ( INTERPLANETARY FILE SYSTEM)
28. HASHGRAPH
29. BLOCKCHAIN VÀ HIỆU ỨNG XÃ HỘI
30. PROJECT:
+ Triển khai IPFS.