NHAT NGHE

Lập Trình ASP.NET, C# 5.0, SQL Server 2012

Khoá học trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về ngôn ngữ lập trình C# 5.0, SQL Server2012 và ASP.NET WebForm. Qua đó khóa học cung cấp cho học viên các bài hướng dẫn thực hành để phát triển website sử dụng ASP.NET trên Visual Studio 2013.

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 5 tháng (tuần 3 buổi, buổi 2h) hoặc 3.5 tháng (tuần 3 buổi, buổi 3h)
  • Chương Trình Học: Web & Database
  • Địa Chỉ: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM

Học Phí: 4.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khoá học trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về ngôn ngữ lập trình C# 5.0, SQL Server2012 và ASP.NET WebForm. Qua đó khóa học cung cấp cho học viên các bài hướng dẫn thực hành để phát triển website sử dụng ASP.NET trên Visual Studio 2013.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất khóa học, Học viên có khả năng:
- Mô tả được các khái niệm, cú pháp nền tảng của C# 5.0: Dynamically Typed Objects, Optional and Named Parameters,...
- Mô tả được ngôn ngữ T-SQL và xây dựng được các Store Procedure, View, Trigger, Function,… trong ứng dụng Web .
- Trình bày được các bước phát triển ứng dụng thương mại điện tử với ASP.NET.
- Phát triển và xây dựng được các ứng dụng WEB với ASP.NET 4.5
- Triển khai và ứng dụng được các công nghệ ADO.NET, Ajax, jQuery, LINQ, và WebService… vào trong ứng dụng Web.
- Thực hiện được bảo mật ứng dụng ASP.NET WebForm.
- Xây dựng được ứng dụng ASP.NET theo mô hình 2 tier.
- Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình phát triển ứng dụng với Microsoft .NET

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và nộp đồ án cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã học C# căn bản (chương trình Easy C#) hoặc có kiến thức tương đương.

NỘI DUNG HỌC

Chương 1 - Tổng Quan Ngôn Ngữ C# 5.0
- Giới thiệu ngôn ngữ C# 5.0
- Khái niệm cơ bản về kiểu dữ liệu, từ khóa var, lệnh, khối lệnh và nhập xuất
- Các cấu trúc điều khiển if...else, switch, …
- Cấu trúc lặp : for, while, do…while, foreach,…
- Câu lệnh return, break và continue
- Xử lý ngoại lệ với try..catch..finally

Chương 2 - Hàm, Mảng và Tập Hợp
- Hàm (Function) và các cách truyền tham số
- Mảng (Array) 1 chiều và 2 chiều
- Tập hợp (Collection)
- Struct (kiểu cấu trúc), Kiểu liệt kê (Enum)
- Optional & Named Parameters

Chương 3 - Đối Tượng (Object), Lớp (Class), Phương thức (method) - Khái niệm Lớp (Class) và Đối tượng (Object)
- Thuộc tính(Field) và phương thức (method)
- Constructors và Object Initialize
- Properties và Automatic Properties
- Khai báo sử dụng lớp
- Static và Extension Method
- Generic class
- DLL
Chương 1: HTML
- Cấu trúc 1 trang HTML theo HTML5
- Các thẻ cơ bản: img, div, span, h1, meta,…
- Chèn Flash, Youtube, Facebook, Nhạc, Yahoo Online.

Chương 2: CSS
- Khái niệm CSS, các kiểu khai báo CSS
- Các quy tắc định dạng trong CSS
- Các thuộc tính phải biết : box model, float, clear, position
- Các thuộc tính mới trong CSS3
- Thiết kế layout web (div + css)

Chương 3: JQuery
- Khái niệm JavaScript, JQuery
- Cách truy cập đối tượng trong jQuery
- Các sự kiện trên 1 đối tượng
- JQuery Effect: hide, show, toggle, slide, move, drag & drop
- JQuery UI: DatePicker, Tabs, Dialog, …

Chương 1: Tổng quan
- Giới thiệu về ứng dụng Web
- Giới thiệu về ASP và ASP.NET
- Web Server IIS
- Tạo ứng dụng web với ASP.NET
- Khảo sát giao diện Visual Studio 2013

Chương 2: Tìm hiểu & sử dụng các Server Controls
- Cấu trúc trang ASP.NET
- Các event của trang ASP.NET
- HTML Server Controls
- ASP.NET Server Controls
- Phân biệt PageLoad & IsPostBack
- AutoPostBack & các Controls liên quan
- Các Server Controls Cơ bản
- Validation control
- Các Server Controls nâng cao

Chương 3: Tổ chức website
- Master Page
- Web Navigation
- Web User Control
- Quốc tế hóa Website
- Theme & Skin

Chương 4: Chia sẽ dữ liệu
- Đối tượng Request, Response, Server
- Session & Cookie
- Application
- Tập tin Global.asax và Web.config

Chương 1: Cơ sở dữ liệu SQL Server 2012
- Tổng quan về CSDL quan hệ
- Các thao tác trên SQL Server 2012
- Thao tác INSERT, DELETE, UPDATE
- Truy vấn dữ liệu SELECT
- View, Store Procedure, Trigger, Function

Chương 2: ADO.NET
- Giới thiệu kiến trúc ADO.NET
- Trình cung cấp dữ liệu của ADO.NET
- Các namespace và Cơ chế kết nối của ADO.NET
- Connected Layer và Disconnected Layer
- Đối tượng SqlDataSource

Chương 3: Data Controls
- GridView
- DataList
- FormView
- Repeater
- ListView + DataPager
- LinqDataSource
- DetailsView

Chương 4: LINQ
- Giới thiệu LINQ
- LINQ to Objects
- LINQ to DataSet
- LINQ to SQL

Chương 1: Kỹ thuật Ajax
- Giới thiệu Ajax
- ASP.NET Ajax Server Control
- Ajax Control Toolkit
- Ajax jQuery

Chương 2: Lập trình Web Service
- Giới thiệu Web Service
- Xây dựng ứng dụng Web Service

Chương 3: Các tiện ích khác
- Authentication & Authorzation
- Mã hóa dữ liệu với MD5, SHA
- ReCaptcha
- Gchart & Gmap
- RSS
- URL Routing

Web tin tức
1 - Phân tích CSDL & vẽ layout trang chủ
2 - Trang chủ
3 - Trang tin theo loại &Trang chi tiết tin
4 - Trang đăng ký thành viên + Kích hoạt tài khoản
5 - Trang login + Quên mật khẩu + Profile
6 - Quản lý thể loại
7 - Quản lý loại tin
8 - Quản lý tin

Web bán hàng
1 - Phân tích CSDL & vẽ layout trang chủ
2 - Trang chủ
3 - Trang sản phẩm theo loại
4 - Trang chi tiết sản phẩm
5 - Đăng nhập + Xử lý Giỏ hàng
6 - Phần Admin - Quản lý thêm, xóa, sửa Sản phẩm
7 - Phần Admin - Quản lý thêm, xóa, sửa Hóa đơn
8 - Phần Admin – Quản lý thêm, xóa, sửa Khách hàng
9 - Phần Admin – Quản lý Doanh thu
10 - Phần Admin – Quản lý tài khoản người dùng