NHAT NGHE
Học Lập Trình Web Laravel tại HCM

Lập Trình Web Laravel

Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng nâng cao về lập trình PHP trên framework Laravel…. Giúp học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để sử dụng một trong những PHP Framework hot nhất hiện nay để phát triển các dự án web một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: Khóa học 1.5 tháng (2h/buổi, 3 buổi/tuần) hoặc 1 tháng (3h/buổi, 3 buổi/tuần) – 36h
  • Chương Trình Học: Web & Database

Học Phí: 2.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng nâng cao về lập trình PHP trên framework Laravel…. Giúp học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để sử dụng một trong những PHP Framework hot nhất hiện nay để phát triển các dự án web một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn Tất Chương Trình:
Học viên có đầy đủ kiến thức để phát triển các ứng dụng web hoàn chỉnh với PHP framework Laravel

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ có giá trị toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Yêu thích và đam mê kỹ thuật lập trình - Có kiến thức về web và lập trình PHP căn bản.

NỘI DUNG HỌC

1. OOP, MVC, Reguslar Expression, htAccess.
2. Các đặc điểm mới của PHP7.
3. Sử dụng các http header: content-type, cache-control, text/event-stream…
4. Namespace, anonymous function : Lambda và Closure.
5. Tổng quan về các PHP Framework.
6. Cài và sử dụng composer.
1. Giới thiệu Laravel.
2. Cài đặt và cập nhật Laravel.
3. Cấu hình database và các thông số cơ bản.
4. Cấu trúc hệ thống Laravel.
5. Các thành phần quan trọng trong Laravel: Controller, View, Model.
6. Routing trong Laravel.
7. Sử dụng Artisan.
8. Sử dụng Query Builder.
1. Quản trị database với Migration: Tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc bảng…
2. Sử dụng Seeder trong các ngữ cảnh: phát sinh các bộ dữ liệu, cập nhật database.
3. Tạo và sử dụng model trong Laravel.
4. Sử dụng Eloquent ORM Model.
1. Helper trong Laravel: các helper có sẵn , tự tạo helper mới.
2. Quản lý file với File Storage.
3. Sử dụng session trong Laravel: cấu hình, sử dụng, ý nghĩa, các hình thức lưu session.
4. Notification trong Laravel.
5. Exception & Logging : các cấp độ, các cấu hình và custom.
6. Tổ chức Authentication trong Laravel.
7. Form đăng ký, login, logout., active user, reset pass.
8. Send mail trong Laravel.
9. Blade Template.
10. Gửi mail trong Laravel.
11. Sử dụng Cache trong Laravel.
12. Xử lý ngày tháng tuyệt với với thư viện Cardon.
13. Trình diễn dữ liệu dễ dảng với DataTable trong Laravel (phân trang, tìm kiếm, sắp xếp ở client và tương tác với server).
14. Sử dụng SSE trong Laravel (realtime send data to clients ).
1. Cài đặt, triển khai template, trang chủ, tin trong loại.
2. Xử lý trang hiển thị chi tiết tin.
3. Thực hiện trang liên hệ, gửi mail.
4. Đăng ký thành viên, đổi pass, gửi pass.
5. Thực hiện websire đa ngôn ngữ với Laravel.
6. Phẩn quản trị: layout, admin authentication sử dụng Middleware.
7. Quản trị table thể loại.
8. Quản trị loại tin.
9. Quản trị tin tức.
10. Xừ lý lọc tin, Web Editor, Upload images, xử lý ajax với các select box có liên hệ cha-con.