NHAT NGHE
Học MCSA tại HCM

Quản Trị Hệ Thống Mạng MCSA 2016

Chương trình MCSA 2016 là chương trình đào tạo quản trị viên hệ thống dựa trên nền tảng Hệ Điều Hành máy chủ mới nhất của Microsoft – Windows Server 2016. Qua đó, học viên sẽ được học các kiến thức và kỹ năng thực hành về hệ điều hành Windows Server 2016 & các tính năng công nghệ cao so với các thế hệ Windows Server trước như: Công nghệ Nano Server, Công nghệ đóng gói phần mềm, Công nghệ Ảo Hóa (Hyper-V)...

  • Khai Giảng: Xem lịch khai giảng
  • Thời Lượng: 104 giờ - 3 tháng (tuần 3 buổi, buổi 3h) hoặc 4 tháng (tuần 3 buổi, buổi 2h)
  • Chương Trình Học: Mạng & PC

Học Phí: 4.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) là một trong các Chứng Chỉ Quản Trị Mạng thông dụng và cần thiết nhất đối với các chuyên gia CNTT. Chứng chỉ MCSA do hãng công nghệ Microsoft cấp nhằm chứng nhận cho các chuyên gia CNTT có đủ khả năng triển khai cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống mạng doanh nghiệp trên nền tảng hệ điều hành Windows.
Chương trình MCSA 2016 tại Nhất Nghệ là chương trình đào tạo quản trị viên hệ thống dựa trên nền tảng Hệ Điều Hành máy chủ mới nhất của Microsoft – Windows Server 2016. Qua đó, học viên sẽ được học các kiến thức và kỹ năng thực hành về hệ điều hành Windows Server 2016 & các tính năng công nghệ cao so với các thế hệ Windows Server trước như: Công nghệ Nano Server, Công nghệ đóng gói phần mềm, Công nghệ Ảo Hóa (Hyper-V)...

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng :
- Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống Mạng Máy Tính Trên Nền Tảng Microsoft Windows Server 2016
- Trở thành Chuyên Gia trong lãnh vực "An Ninh Mạng Máy Tính"
- Vượt qua các Kỳ Thi Quốc Tế do Microsoft Tổ Chức để nhận Chứng Chỉ MCSA 2016 (Microsoft Certified Solution Associate) có Giá Trị Toàn Cầu.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được Microsoft cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học có giá trị toàn Quốc.
- Vượt qua kỳ thi quốc tế 70-740, 70-741 và 70-742, Học viên sẽ được cấp chứng chỉ MCSA 2016 có giá trị toàn cầu.
* Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế Nhất Nghệ (thuộc hệ thống Pearson Vue)

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã học Mạng Căn Bản hoặc đã có kiến thức tương đương.

NỘI DUNG HỌC

+ Các mô hình network, mô hình OSI
+ Các loại Protocol, Protocol TCP/IP và cách định địa chỉ
+ Một số lệnh cơ bản về IP (ping, ipconfig, nslookup, arp...)
+ Thực hành bấm cable UTP
+ Cấu hình Windows 10
- Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workload
+ Introducing Windows Server 2016
+ Preparing and installing Nano Server and Server Core
+ Preparing for upgrades and migrations
+ Migrating server roles and workloads
+ Windows Server activation models

- Module 2: Configuring local storage
+ Managing disks in Windows Server 2016
+ Managing volumes in Windows Server 2016

- Module 3: Implementing enterprise storage solutions
+ Overview of direct-attached storage, network-attached storage, and storage area networks
+ Comparing Fibre Channel, iSCSI, and FCoE
+ Understanding iSNS, data centre bridging, and MPIO
+ Configuring sharing in Windows Server 2016

- Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
+ Implementing Storage Spaces
+ Managing Storage Spaces
+ Implementing Data Deduplication

- Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
+ Overview of Hyper-V
+ Installing Hyper-V
+ Configuring storage on Hyper-V host servers
+ Configuring networking on Hyper-V host servers
+ Configuring Hyper-V virtual machines
+ Managing Hyper-V virtual machines

- Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers
+ Overview of containers in Windows Server 2016
+ Deploying Windows Server and Hyper-V containers
+ Installing, configuring, and managing containers

- Module 7: Overview of high availability and disaster recovery
+ Defining levels of availability
+ Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines
+ Backing up and restoring by using Windows Server Backup
+ High availability with failover clustering in Windows Server 2016

- Module 8: Implementing and managing failover clustering
+ Planning a failover cluster
+ Creating and configuring a new failover cluster
+ Maintaining a failover cluster
+ Troubleshooting a failover cluster
+ Implementing site high availability with stretch clustering

- Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines
+ Overview of integrating Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering
+ Implementing and maintaining Hyper-V virtual machines on failover clusters
+ Key features for virtual machines in a clustered environment

- Module 10: Implementing Network Load Balancing
+ Overview of NLB clusters
+ Configuring an NLB cluster
+ Planning an NLB implementation

- Module 11: Creating and managing deployment images
+ Introduction to deployment images
+ Creating and managing deployment images by using MDT
+ Virtual machine environments for different workloads

- Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations
+ WSUS overview and deployment options
+ Update management process with WSUS
+ Overview of PowerShell DSC
+ Overview of Windows Server 2016 monitoring tools
+ Using Performance Monitor
+ Monitoring Event Logs
- Module 1: Planning and implementing an IPv4 network
+ Planning IPv4 addressing
+ Configuring an IPv4 host
+ Managing and troubleshooting IPv4 network connectivity

- Module 2: Implementing DHCP
+ Overview of the DHCP server role
+ Deploying DHCP
+ Managing and troubleshooting DHCP

- Module 3: Implementing IPv6
+ Overview of IPv6 addressing
+ Configuring an IPv6 host
+ Implementing IPv6 and IPv4 coexistence
+ Transitioning from IPv4 to IPv6

- Module 4: Implementing DNS
+ Implementing DNS servers
+ Configuring zones in DNS
+ Configuring name resolution between DNS zones
+ Configuring DNS integration with Active Directory Domain Services (AD DS)
+ Configuring advanced DNS settings

- Module 5: Implementing and managing IPAM
+ Overview of IPAM
+ Deploying IPAM
+ Managing IP address spaces by using

- Module 6: Remote access in Windows Server 2016
+ Overview of remote access
+ Implementing Web Application Proxy

- Module 7: Implementing DirectAccess
+ Overview of DirectAccess
+ Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard
+ Implementing and managing an advanced DirectAccess infrastructure

- Module 8: Implementing VPNs
+ Planning VPNs
+ Implementing VPNs

- Module 9: Implementing networking for branch offices
+ Networking features and considerations for branch offices
+ Implementing Distributed File System (DFS) for branch offices
+ Implementing BranchCache for branch offices

- Module 10: Configuring advanced networking features
+ Overview of high performance networking features
+ Configuring advanced Microsoft Hyper-V networking features

- Module 11: Implementing Software Defined Networking
+ Overview of Software Defined Networking
+ Implementing network virtualization
+ Implementing Network Controller
- Module 1: Installing and configuring domain controllers
+ Overview of AD DS
+ Overview of AD DS domain controllers
+ Deploying a domain controller

- Module 2: Managing objects in AD DS
+ Managing user accounts
+ Managing groups in AD DS
+ Managing computer objects in AD DS
+ Using Windows PowerShell for AD DS administration
+ Implementing and managing OUs

- Module 3: Advanced AD DS infrastructure management
+ Overview of advanced AD DS deployments
+ Deploying a distributed AD DS environment
+ Configuring AD DS trusts

- Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication
+ Overview of AD DS replication
+ Configuring AD DS sites
+ Configuring and monitoring AD DS replication

- Module 5: Implementing Group Policy
+ Introducing Group Policy
+ Implementing and administering GPOs
+ Group Policy scope and Group Policy processing
+ Troubleshooting the application of GPOs

- Module 6: Managing user settings with Group Policy
+ Implementing administrative templates
+ Configuring Folder Redirection, Software Installation, and Scripts
+ Configuring Group Policy preferences

- Module 7: Securing Active Directory Domain Services
+ Securing domain controllers
+ Implementing account security
+ Implementing audit authentication
+ Configuring managed service accounts

- Module 8: Deploying and managing AD CS
+ Deploying CAs
+ Administering CAs
+ Troubleshooting and maintaining CAs

- Module 9: Deploying and managing certificates
+ Deploying and managing certificate templates
+ Managing certificate deployment, revocation, and recovery
+ Using certificates in a business environment
+ Implementing and managing smart cards

- Module 10: Implementing and administering AD FS
+ Overview of AD FS
+ AD FS requirements and planning
+ Deploying and configuring AD FS
+ Overview of Web Application Proxy

- Module 11: Implementing and administering AD RMS
+ Overview of AD RMS
+ Deploying and managing an AD RMS infrastructure
+ Configuring AD RMS content protection

- Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
+ Planning and preparing for directory synchronization
+ Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
+ Managing identities with directory synchronization

- Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS
+ Monitoring AD DS
+ Managing the Active Directory database
+ Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions
+ LAB CUỐI KHÓA :Tổng hợp kiến thức: Thiết kế, Cài đặt, Quản trị Hệ thống Mạng cho Doanh Nghiệp theo mô hình thực tế.