NHAT NGHE
Học MCSA tại HCM

MCSA: WINDOWS SERVER 2019 + CLOUD

Khóa Học MCSA: Windows Server 2019 + Cloud tại Nhất Nghệ được xây dựng để cung cấp các kiến thức về Đăng Ký, Cấu Hình, Quản Trị và Ứng Dụng Windows Server 2019 & Microsoft 365 vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp.

Học Phí: 4.500.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Windows Server 2019 là hệ điều hành máy chủ mới nhất của Microsoft. Microsoft 365 Enterprise là một trong các dịch vụ Điện Toán Đám Mây thông dụng nhất được các doanh nghiệp trên thế giới lựa chọn. Microsoft 365 Enterprise cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng Microsoft Office mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị. Đối với doanh nghiệp, Microsoft 365 cung cấp dịch vụ email, voice, chat, mạng xã hội, lưu trữ trực tuyến thông qua Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Office Online, Yammer, OneDrive for Business…

Khóa Học MCSA: Windows Server 2019 + Cloud tại Nhất Nghệ được xây dựng để cung cấp các kiến thức về Đăng Ký, Cấu Hình, Quản Trị và Ứng Dụng Windows Server 2019 & Microsoft 365 vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng :
- Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống Mạng Máy Tính Trên Nền Tảng Microsoft Windows Server 2019
- Vận Hành Hệ thống Mạng Doanh Nghiệp Trên Nền Tảng Cloud Của Microsoft (Microsoft Azure & Microsoft 365)
- Trở thành Chuyên Gia trong lãnh vực "Cloud Computing"
- Vượt qua các Kỳ Thi Quốc Tế do Microsoft Tổ Chức để nhận Chứng Chỉ Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate có Giá Trị Toàn Cầu

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp chứng chỉ hoàn tất khóa học do trung tâm CNTT Nhất Nghệ cấp,có giá trị toàn quốc.
- Vượt qua kỳ thi quốc tế MD-100 & MD-101, Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate có giá trị toàn cầu.
* Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế Nhất Nghệ (thuộc hệ thống Pearson Vue)

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã học Mạng Căn Bản hoặc đã có kiến thức tương đương.

NỘI DUNG HỌC

+ Các mô hình network, mô hình OSI
+ Các loại Protocol, Protocol TCP/IP và cách định địa chỉ
+ Một số lệnh cơ bản về IP (ping, ipconfig, nslookup, arp...)
+ Thực hành bấm cable UTP
+ Cấu hình Windows 10
- Module 1: Installing Windows
+ Introducing Windows 10
+ Windows 10 Editions and Requirements
+ Deployment Options
+ Upgrading to Windows 10
+ Deployment Tools

- Module 2: Post-installation Configuration and Personalization
+ Configure and Customize the Windows Start Menu
+ Common Configuration Options
+ Advanced Configuration Methods
+ Managing Drivers and Devices

- Module 3: Updating Windows in Windows 10
+ Windows Servicing Model
+ Updating Windows

- Module 4: Configuring Networking
+ Configure IP Network Connectivity
+ Implement Name Resolution
+ Implement Wireless Network Connectivity
+ Remote Access Overview
+ Remote Management

- Module 5: Configuring Storage
+ Overview of storage options
+ Managing Local Storage
+ Maintaining Disks and Volumes
+ Managing Storage Spaces

- Module 6: Managing Apps in Windows 10
+ Providing Apps to Users
+ Managing Universal Windows Apps
+ Web Browsers in Windows 10

- Module 7: Configuring Authorization & Authentication
+ Authentication
+ Configuring User Account Control
+ Implementing Device Registration

- Module 8: Configuring Data Access and Usage
+ Overview of File Systems
+ Configuring and Managing File Access
+ Configuring and Managing Shared Folders

- Module 9: Configuring Threat Protection and Advanced Security
+ Malware and Threat Protection
+ Windows Defender
+ Connection Security Rules
+ Advanced Protection Methods

- Module 10: Supporting the Windows 10 Environment
+ Windows Architecture
+ Support and Diagnostic Tools
+ Monitoring and Troubleshooting Computer Performance

- Module 11: Troubleshooting Files & Applications
+ File Recovery in Windows 10
+ Application Troubleshooting

- Module 12: Troubleshooting the OS
+ Troubleshooting Windows Startup
+ Troubleshooting Operating System Service Issues

- Module 13: Troubleshooting Hardware and Drivers
+ Troubleshooting Device Driver Failures
+ Overview of Hardware Troubleshooting
+ Troubleshooting Physical Failures

- Module 1: Windows Server Administration Overview
+ Overview of Windows Server administration principles and tools
+ Introducing Windows Server 2019
+ Windows Server Core Overview

- Module 2: Identity Services in Windows Server 2019
+ Overview of AD DS
+ Deploying Windows Server domain controllers
+ Overview of Azure AD
+ Implementing Group Policy
+ Overview of Active Directory Certificate Services

- Module 3: Network Infrastructure services in Windows Server 2019
+ Deploying and managing DHCP
+ Deploying and managing DNS services
+ Deploying and managing IPAM

- Module 4: File Servers and Storage management in Windows Server 2019
+ Volumes and file systems in Windows Server
+ Implementing sharing in Windows Server
+ Implementing Storage Spaces in Windows Server
+ Implementing Data Deduplication
+ Implementing iSCSI
+ Deploying Distributed File System

- Module 5: Hyper-V virtualization and containers in Windows Server 2019
+ Hyper-V in Windows Server
+ Configuring VMs
+ Securing virtualization in Windows Server
+ Containers in Windows Server
+ Overview of Kubernetes

- Module 6: High Availablity in Windows Server 2019
+ Planning for failover clustering implementation
+ Creating and configuring failover cluster
+ Overview of stretch clusters
+ High availability and disaster recovery solutions with Hyper-V VMs

- Module 7: Disaster recovery in Windows Server 2019
+ Hyper-V Replica
+ Backup and restore infrastructure in Windows Server

- Module 8: Windows Server security
+ Credentials and privileged access protection in Windows Server
+ Hardening Windows Server
+ Just Enough Administration in Windows Server
+ Securing and analyzing SMB traffic
+ Windows Server update management

- Module 9: Remote Desktop Services in Windows Server 2019
+ Remote Desktop Services Overview
+ Configuring a session-based desktop deployment
+ Overview of personal and pooled virtual desktops

- Module 10: Remote access and web services in Windows Server 2019
+ Overview of RAS in Windows Server
+ Implementing VPNs
+ Implementing NPS
+ Implementing Always On VPN
+ Implementing Web Server in Windows Server

- Module 11: Monitoring, performance, and troubleshooting
+ Overview of Windows Server monitoring tools
+ Using Performance Monitor
+ Monitoring event logs for troubleshooting

- Module 12: Upgrade and migration in Windows Server 2019
+ AD DS migration
+ Storage Migration Service
+ Windows Server migration tools
- Module 1: Connecting AD DS and Azure AD
+ Sign up for an Office 365 account
+ Verifying licenses and creating a sync account
+ Customize Azure AD company branding
+ Configuring directory synchronization with Azure AD Connect
+ Verify synchronization in Azure AD
+ Creating users by using the Azure portal
+ Creating users by using PowerShell

- Module 2: Device Enrollment
+ Configure Hybrid Azure AD join
+ Enable device management in Intune
+ Enrolling devices in Microsoft Intune
+ Installing the MDM Migration Analysis Tool (MMAT)

- Module 3: Configuring profiles
+ Create and deploy device profiles
+ Configuring user profiles
+ Monitor device and user activity using Intune

- Module 4: Application Management
+ Deploying apps by using Intune
+ Configure and deploy Microsoft 365 Apps from Intune
+ Configure mobile application management (MAM) policies in Intune

- Module 5: Managing Authentication and Compliance
+ Configuring Self-service password reset (SSPR) for user accounts in Azure AD
+ Creating compliance and conditional access policies
+ Creating device inventory reports

- Module 6: Managing Security
+ Protecting data and devices
+ Configuring a WIP policy in Intune
+ Configuring Windows Defender using Intune

- Module 7: Deploying Windows 10
+ Creating and deploying provisioning package
+ Migrating user settings using USMT
+ Deploying Windows 10 with AutoPilot

- Module 8: Managing Updates for Windows 10
+ Managing Updates for Windows 10
+ LAB CUỐI KHÓA:
- Tổng hợp kiến thức.
- Triển khai các giải pháp quản lý mạng tại chỗ và đám mây.
- Thiết kế, Cài đặt, Quản trị Hệ thống Mạng cho Doanh Nghiệp theo mô hình thực tế.