NHAT NGHE
 Lập Trình Web: PHP + MySQL Nâng Cao

Lập Trình Web: PHP + MySQL Nâng Cao

- Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng nâng cao về ngôn ngữ lập trình PHP, Javascript, XML, JSON, cơ sở dữ liệu, Ajax, OOP, MVC, PHP Framerwork, CMS…. Giúp học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để phân tích, giải quyết các vấn đề phức tạp trong việc phát triển các dự án web cao cấp một cách chuyên nghiệp..
- Hoàn tất chương trình học, học viên có đủ kiến thức để chọn công nghệ giải quyết từng yêu cầu trong dự án Web, có thể tự phát triến dự án Web hoàn toàn theo mô hình PHP Framework với MVC, OPP, MYSQLI, XML, JSON…
- Nắm bắt và bao quát được toàn cảnh về công nghệ web trên nền tảng PHP tại Việt Nam

Học Phí: 4.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

- Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng nâng cao về ngôn ngữ lập trình PHP, Javascript, XML, JSON, cơ sở dữ liệu, Ajax, OOP, MVC, PHP Framerwork, CMS…. Giúp học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để phân tích, giải quyết các vấn đề phức tạp trong việc phát triển các dự án web cao cấp một cách chuyên nghiệp..

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Hoàn tất chương trình học, học viên có đủ kiến thức để chọn công nghệ giải quyết từng yêu cầu trong dự án Web, có thể tự phát triến dự án web hoàn toàn theo mô hình PHP Framework với MVC, OPP, MYSQLI, XML, JSON…
- Nắm bắt và bao quát được toàn cảnh về công nghệ web trên nền tảng PHP tại Việt Nam

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã học qua lớp lập trình PHP & MySQL ở Nhất Nghệ hoặc có kiến thức tương đương

NỘI DUNG HỌC

- Jquery: code jquery, các hàm jquery, ajax in jquery.
- Các ứng dụng jquery xuất sắc tạo các hiệu ứng slideshow, tooltip, gallery, xử lý ảnh, menu, scroller, popup, phân trang, form validate, lightbox, tab, upload file
- XML: Khái niệm, cú pháp, cách tạo file data và đọc file data bằng PHP, bằng Javascript. Cách định dạng file XML.
- Các ứng dụng của XML: RSS, lưu dữ liệu, Flash data.
- Ý nghĩa và ứng dụng của httpheader
- Ứng dụng htaccess cơ bản và nâng cao
- PHP modules & config
- Regular Expression
- OOP
- Thư viện Mysqli, MySql
- Web service
- Mô hình MVC
- Các vấn đề khi thiết kế database
- MySQL Storage Engine: InnoDB, MyISAM
- Quản trị user và phân quyền
- Trigger: Tạo và các ứng dụng
- Store procedure and Functions
- Index Fulltext : Tạo và ứng dụng
- Backup & Restore databases
- Các mã nguồn mở. Tìm hiểu Joomla, PHPNuke, Wordpress, Drupal…
- Các PHP Framework: CodeIgniter, Yii framework, Kohana…
- Chủ đề 1: Tổ chức phát triển website: Tổ chức file, media, layout, lưu trữ và bảo vệ code, các vấn đề khi định dạng trang.
- Chủ đề 2: Ứng dụng Regular Expression
- Chủ đề 3: Htaccess : cơ bản và nâng cao. Cấm xem/chuyển hướng trang Web theo IP, theo ngày giờ
- Chủ đề 4: OOP: Tạo class, properties, methods, class kế thừa, class trừu tượng, interface, chồng hàm, autoloading, constants
- Chủ đề 5: Các vấn đề khi thiết kế database, các Stored Engine, tạo quan hệ, tạo user và phân quyền.
- Chủ đề 6: Ứng dụng MySQLI, Prepared Statement
- Chủ đề 7: MySql Trigger, Stored Procedure, Create Function
- Chủ đề 8: Ứng dụng XML: Tạo file, đọc xml bằng jquery, PHP. Tạo feed RSS, Website Links
- Chủ đề 9: Sử dụng Json, Data URI Scheme
- Chủ đề 10: Thực hiện Fulltext search
- Chủ đề 11: Tạo và sử dụng PHP web service
- Chủ đề 12: Phát triển website thông tin hoàn toàn theo MVC + OOP + MYSQLI
- Chủ đề 13: Các giải pháp đa ngôn ngữ (MVC)
- Chủ đề 14: Phát triển giải pháp website thương mại hoàn toàn theo MVC + OOP + MYSQLI
- Chủ đề 15: Tổ chức giỏ hàng và thanh toán điện tử
- Chủ đề 16: Upload file : single/multi upload, submit/ajax
- Chủ đề 17: Download file : hạn chế tốc độ/ tình trạng đăng nhập
- Chủ đề 18: Thu thập các loại thông tin từ internet vào database và kiểm duyệt: tin tức, RSS, thời tiết, tỷ giá
- Chủ đề 19: Lập trình với Goole API : Google map, Custom Search…
- Chủ đề 20: Lập trình tương tác Youtube, Yahoo
- Chủ đề 21: Thông tin người dùng online: Đếm số người xem trong từng mục, Cấm đăng nhập 1 user nhiều nơi, users login,…
- Chủ đề 22: Kết hợp Jquery, PHP, Db tạo các hiệu ứng Slideshow, Gallery, Tooltips, menu, Poppup thông tin (đăng nhập, ý kiến…)
- Chủ đề 23: Tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống (máy chủ, client,db)
- Chủ đề 24: Sử dụng CMS nổi tiếng: Joomla, Drupal, Wordpress…
- Chủ đề 25: Sử dụng các PHP Framework nổi tiếng: Code Igniter, CakePHP, Yii, Kohana,…