NHAT NGHE
Lập Trình Web: PHP + Zend Framework

Lập Trình Web: PHP + Zend Framework

Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng :
- Có khả năng xây dựng một Website hoàn chỉnh theo mô hình MVC với Zend Framework của 2 phiên bản 1.X và 2.X
- Hiểu và sử dụng được trên 25 class phổ biến trong Zend Framework để xây dựng các chức năng trong các website thực tế
- Có khả năng tự nghiên cứu thêm các class khác hoặc các version mới sau này
- Có thể tham gia vào các nhóm gia công cho các dự án sử dụng Zend Framework
- Sau khi học Zend Framework, các bạn có thể tự nghiên cứu các framework khác

Học Phí: 4.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

- Khóa học này giúp các bạn hoàn thành 2 Project website trên phiên bản 1.x2.x của Zend Framework.
- Học viên sẽ được học từng bước từ cơ bản đến nâng cao về Zend Framework để từng bước hoàn thành các chức năng của Website.
- Chương trình học được thiết kế giúp cho học viên tiếp cận một cách thật đơn giản các class trong Zend Framework và ứng dụng thực tế từng class đó vào từng chức năng trong Website.
- Chương trình học cũng giúp Học viên từng bước phân tích, thiết kế và xây dựng cụ thể một Website theo mô hình MVC trên Zend Framework.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Có khả năng xây dựng một website hoàn chỉnh theo mô hình MVC với Zend Framework của 2 phiên bản 1.x2.x
- Hiểu và sử dụng được trên 25 class phổ biến trong Zend Framework để xây dựng các chức năng trong các Website thực tế
- Có khả năng tự nghiên cứu thêm các class khác hoặc các version mới sau này
- Có thể tham gia vào các nhóm gia công cho các dự án sử dụng Zend Framework
- Sau khi học Zend Framework, các bạn có thể tự nghiên cứu các Framework khác

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và nộp đồ án cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Yêu thích và đam mê kỹ thuật lập trình
- Có kiến thức về Web và Lập Trình PHP căn bản.

NỘI DUNG HỌC

- Lập trình hướng đối tượng (oop) của PHP
- Cấu hình .htaccess
- Regular Expression
- Mô hình MVC
+ Ưu điểm MVC
+ So sánh mô hình MVC với mô hình 3 lớp thông thường
- Cấu hình Zend Framework
+ Xây dựng cấu trúc thư mục cho website
+ Khai báo đường dẫn đến các thư mục
+ Khai báo tham số kết nối csdl mysql
+ Cấu hình trên Web Server
+ Ứng dụng các class:
- Tạo các đối tượng bằng Zend Tool
- Cấu hình cho Project không Module và có Module
- Phương pháp xây dựng Layout cho Website
+ Xây dựng Layout không Module
+ Xây dựng Layout có Module
+ Ứng dụng các class: Zend_View, Zend_Layout, …
- Sử dụng Jquery trong Zend để tạo giao diện phong phú
- Cơ sở dữ liệu
+ Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu với nhiều phương pháp
+ Ý nghĩa, cấu trúc Model và cách tạo Model
+ Sử dụng Model để truy vấn dữ liệu cho việc liệt kê, tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, …
+ Ứng dụng các class: Zend_Db_Adapter, Zend_Db_Statement, Zend_Db_Profiler, Zend_Db_Select, Zend_Db_Table, Zend_Db_Table_Row, Zend_Db_Table_Rowset, Zend_Db_Table Relationships, …
- Phân trang
+ Phân trang và điều khiển phân trang với các điều kiện dữ liệu khác nhau
+ Ứng dụng các class: Zend_Paginator, Zend_Cache, …
- Form
+ Tạo Form HTML thông thường và Zend Form
+ Lọc và kiểm tra dữ liệu trên Form
+ Sử dụng Jquery cho Zend_Form
+ Sử dụng Template cho Zend_Form
+ Ứng dụng các class: Zend_Form, Zend_Validator, Zend_Filters, Zend_File, Zend_View_Helper, …
- Bảo mật
+ Tạo Form đăng nhập
+ Tạo Form đăng ký
+ Tạo giỏ hàng
+ Phân quyền cho user
+ Ứng dụng các class: Zend_Session, Zend_Captcha, Zend_Acl, Zend_Auth, …
- Form
+ Tạo Form HTML thông thường và Zend Form
+ Lọc và kiểm tra dữ liệu trên Form
+ Sử dụng Jquery cho Zend_Form
+ Sử dụng Template cho Zend_Form
+ Ứng dụng các class: Zend_Form, Zend_Validator, Zend_Filters, Zend_File, Zend_View_Helper...
- Bảo mật
+ Tạo Form đăng nhập
+ Tạo Form đăng ký
+ Tạo giỏ hàng
+ Phân quyền cho user
+ Ứng dụng các class: Zend_Session, Zend_Captcha, Zend_Acl, Zend_Auth,...
- Site đa ngôn ngữ và Định dạng quốc tế
+ Zend_Locale
+ Zend_Date
+ Zend_Currency
+ Zend_Translate
- Mail, Ajax,...
+ Ajax & Jquery Ajax
+ Ajax với phân trang
+ Gửi và nhận mail với Zend_Mail
+ Zend_Log
+ Ajax & Zend_Framework
- Xây dựng chức năng bình chọn
- Xây dựng các class mới
- Xuất dữ liệu ra file pdf, excel
- Tối ưu đường link để SEO Website
- Và một số các chức năng khác
+ Zend_Registry
+ Zend_Search_Lucene
+ Zend_Config
+ …
- Phân tích, thiết kế và lập trình “Website Thương Mại Điện Tử” bao gồm 2 phần Front End và Back End theo mô hình MVC trên Zend Framework 1.X và 2.X.