NHAT NGHE

Lập trình Python

Python hiện đang là xu hướng của thế giới với cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ, thư viện phong phú, và là ngôn ngữ số 1 trong kỷ nguyên phát triển AI. Chính vì vậy mà nhiều người khi có ý định theo đuổi nghề lập trình sẽ tìm hiểu và lựa chọn Python làm nền tảng kiến thức đầu tiên. Đây là loại ngôn ngữ lập trình cấp cao, thông dịch, hướng đối tượng nhưng cực kì đơn giản, dễ đọc và dễ học; miễn phí, mã nguồn mở; kết nối và chạy nhiều nền tảng dễ dàng,

Học Phí: 3.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Python hiện đang là xu hướng của thế giới với cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ, thư viện phong phú, và là ngôn ngữ số 1 trong kỷ nguyên phát triển AI. Chính vì vậy mà nhiều người khi có ý định theo đuổi nghề lập trình sẽ tìm hiểu và lựa chọn Python làm nền tảng kiến thức đầu tiên. Đây là loại ngôn ngữ lập trình cấp cao, thông dịch, hướng đối tượng nhưng cực kì đơn giản, dễ đọc và dễ học; miễn phí, mã nguồn mở; kết nối và chạy nhiều nền tảng dễ dàng,
Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng cũng như những kỹ năng cần thiết để xây dựng các ứng dụng bằng Python cơ bản; là tiền đề để ứng dụng Python vào các lĩnh vực cụ thể như phân tích dữ liệu (Data Analytics), lập trình ứng dụng Web với Django/Flask/FastAPI, phát triển ERP, phát triển trò chơi (game)..

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Kết thúc khóa học, học viên có khả năng:
- Rèn luyện và phát triển tư duy lập trình, tư duy logic;
- Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán
- Sử dụng các thư viện Number, String, Date & Time để xử lý số, chuỗi và thời gian;
- Làm việc với List, Tuple và Dictionary để lưu trữ và xử lý danh sách các phần tử;
- Tổ chức xây dựng các ứng dụng theo hướng đối tượng, module/package giúp tái sử dụng code;
- Làm việc với tập tin và thư mục;
- Xây dựng ứng dụng với CSDL;
- Làm việc với dữ liệu JSON;
- Nắm vững kiến thức lập trình Python nền tảng, dễ dàng tham gia các khóa học nâng cao như Lập trình Web Python với Django/Flask/FastAPI, Machine Learning, Data Science, ….

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học, Học viên được cấp Chứng nhận hoàn tất khóa học “Lập trình Python” của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị toàn quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã có kiến thức căn bản phổ thông, suy luận và yêu thích lập trình.

NỘI DUNG HỌC

- Giới thiệu, cài đặt
- Xây dựng ứng dụng đầu tiên
- Biến, kiểu dữ liệu
- Biến, hằng
- Chú thích: #, “””…”””
- Nhập xuất dữ liệu trên shell
- Các kiểu dữ liệu
- Chuyển đổi kiểu dữ liệu
- Toán tử số học, so sánh, gán, logic, định danh
- Độ ưu tiên toán tử
- Rẻ nhánh if, if … elif , if … elif … else
- Lặp for, while, nest loop
- Sử dụng break, continue, và pass statement
- Kiểu chuỗi (string), kiểu số, kiểu bool, kiểu sequence
- Mathematical function, String method, Unicode String
- Type() và id()
- Time tuple, time module, calendar
- List, Tupe
- Dictionary, Set
- Một số hàm thường dùng
- Xây dựng, gọi sử dụng phương thức/hàm
- Anonymous Function (lambda)

- Import module
- Math module
- Random module
- Package
- Composition
- Python’s Standard Library
- Làm việc với tập tin (text/nhị phân)
- Làm việc với thư mục
- Standard Exceptions
- Sử dụng assert
- Xử lý exception
- Lớp và đối tượng (class & object)
- Kế thừa (Inheritance): Overriding method, Overloading method, Data Hiding
- Lớp trừu tượng (Abstract base class – ABC)
- Giới thiệu JSON, Cấu trúc JSON
- Đọc, xử lý dữ liệu JSON từ Internet
- Mở, đọc, ghi dữ liệu JSON
- Thao tác dữ liệu với CSV
- Giới thiệu hệ quản trị CSDL SQLite
- Python sqlite3 module APIs
- Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL)
- Làm việc với CSDL SQLite: xây dựng ứng dụng CRUD
- Làm việc với MySQL
- Khái niệm chương trình, tiến trình, chương trình đơn luồng (single thread) và chương trình đa luồng (multi thread)
- Thread
- Multithreaded Priority Queue
- Regular Expression Pattern
- match/ search
- So sánh Matching và Searching
- Tìm kiếm và thay thế
- Giới thiệu GUI
- Các thuộc tính cơ bản của Widgets
- Làm việc với Tkinter Widgets
- Geometry Management
- Trò chơi rắn săn mồi
- Làm việc với Excel qua thư viện Pandas, openpyxl
- Ứng dụng tạo lập Hóa đơn và Tính lương.
- Phát sinh report với Jinja Template.
- Thu thập dữ liệu (Scraping) từ Internet dùng BeautifulSoup, Scrapy,…
- Tạo dữ liệu Numpy
- Phân tích thống kê và trình bày dữ liệu với Matplotlib, Seaborn
- Dựng API siêu nhanh với FastAPI
- Xây dựng các tool hỗ trợ Upload file, tra cứu thông tin, dự đoán.
- Scikit-learn
- Pandas
- Keras
- TensorFlow