NHAT NGHE


Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft SQL Server 2017

- Khóa học Cung cấp các kiến thức và các kỹ năng cho học viên để có thể quản trị và điều hành cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2017.
- Giúp cho học viên đầy đủ kiến thức chuẩn bị thi chứng chỉ quốc tế: Administering Microsoft SQL Server Databases - Course 20764C

Học Phí: 6.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

- Khóa học Cung cấp các kiến thức và các kỹ năng cho học viên để có thể quản trị và điều hành cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2017.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Giúp cho học viên đầy đủ kiến thức chuẩn bị thi chứng chỉ quốc tế: Administering Microsoft SQL Server Databases - Course 20764C.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự đầy đủ số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Khóa học được thiết kế dành cho các học viên là những người quản trị và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server
- Học viên đã có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu.

NỘI DUNG HỌC

- Lesson 1: Authenticating Connections to SQL Server
- Lesson 2: Authorizing Logins to Connect to Databases
- Lesson 3: Authorization Across Servers
- Lesson 4: Partially Contained Databases
- Lesson 1: Working with Server Roles
- Lesson 2: Working with Fixed Database Roles
- Lesson 3: User-Defined Database Roles
- Lesson 1: Authorizing User Access to Objects
- Lesson 2: Authorizing Users to Execute Code
- Lesson 3: Configuring Permissions at the Schema Level
- Lesson 1: Options for Auditing Data Access in SQL Server
- Lesson 2: Implementing SQL Server Audit
- Lesson 3: Managing SQL Server Audit
- Lesson 4: Protecting Data with Encryption
- Lesson 1: Understanding Backup Strategies
- Lesson 2: SQL Server Transaction Logs
- Lesson 3: Planning Backup Strategies
- Lesson 1: Backing Up Databases and Transaction Logs
- Lesson 2: Managing Database Backups
- Lesson 3: Advanced Database Options
- Lesson 1: Understanding the Restore Process
- Lesson 2: Restoring Databases
- Lesson 3: Advanced Restore Scenarios
- Lesson 4: Point-in-time Recovery
- Lesson 1: Automating SQL Server Management
- Lesson 2: Working with SQL Server Agent
- Lesson 3: Managing SQL Server Agent Jobs
- Lesson 4: Multiserver Management
- Lesson 1: Understanding SQL Server Agent Security
- Lesson 2: Configuring Credentials
- Lesson 3: Configuring Proxy Accounts
- Lesson 1: Monitoring SQL Server Errors
- Lesson 2: Configuring Database Mail
- Lesson 3: Operators, Alerts, and Notifications
- Lesson 4: Alerts in Azure SQL Database
- Lesson 1: Getting Started with Windows PowerShell
- Lesson 2: Configure SQL Server Using PowerShell
- Lesson 3: Administer and Maintain SQL Server with PowerShell
- Lesson 4: Managing Azure SQL Databases Using PowerShell
- Lesson 1: Extended Events Core Concepts
- Lesson 2: Working with Extended Events
- Lesson 1: Monitoring Activity
- Lesson 2: Capturing and Managing Performance Data
- Lesson 3: Analyzing Collected Performance Data
- Lesson 1: A Troubleshooting Methodology for SQL Server
- Lesson 2: Resolving Service-Related Issues
- Lesson 3: Resolving Connectivity and Login Issues
- Lesson 1: Transferring Data to and from SQL Server
- Lesson 2: Importing and Exporting Table Data
- Lesson 3: Using bcp and BULK INSERT to Import Data
- Lesson 4: Deploying and Upgrading Data-Tier Applications
- Lesson 1: Snapshot Replication
- Lesson 2: Transactional replication
- Lesson 1: Storage Configuration
- Lesson 2: Deploying SQL Server 2017
- Lesson 3: Adding a node to a SQL Server clustered instance