NHAT NGHE

VMWARE VSPHERE: Install, Configure, Manage [V7.x]

Khóa học VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7.x] tập trung vào Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere V7. Học viên sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng trong công tác cài đặt, cấu hình và quản trị nền tảng VMware vSphere®, bao gồm VMware ESXi™ và VMware vCenter Server™ dựa trên phiên bản ESXi 7.x và vCenter Server 7.x.

Học Phí: 6.000.000 VND

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7.x] tập trung vào Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere V7. Học viên sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng trong công tác cài đặt, cấu hình và quản trị nền tảng VMware vSphere®, bao gồm VMware ESXi™ và VMware vCenter Server™ dựa trên phiên bản ESXi 7.x và vCenter Server 7.x.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng :
- Cài đặt, Cấu hình và Quản trị hệ thống mạng trên nền ảo hóa VMware vSphere™ 7.x.
- Xây dựng trung tâm dữ liệu (Data Center), máy chủ ảo (VPS) trên sản phẩm ESX/ESXi và vCenter Server.
- Chuyển đổi hệ thống mạng vật lý hiện tại qua nền ảo hóa.
- Quản lý & Giám sát hệ thống ảo hóa với vCenter Server.
- Sao lưu, phục hồi, tăng tính sẵn sàng với vCenter Server.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

- Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT.

NỘI DUNG HỌC


- Introductions and course logistics
- Course objectives

- Explain basic virtualization concepts
- Describe how vSphere fits into the software-defined data center and the cloud infrastructure
- Explain how vSphere interacts with CPUs, memory, networks, and storage
- Recognize the user interfaces for accessing the vCenter Server system and ESXi hosts
- Describe the ESXi host architecture
- Navigate the Direct Console User Interface (DCUI) to configure an ESXi host
- Recognize ESXi host user account best practices
- Install an ESXi host
- Use VMware Host Client™ to configure ESXi host settings

- Create and provision a virtual machine
- Explain the importance of VMware Tools™
- Install VMware Tools
- Identify the files that make up a VM
- Recognize the components of a VM
- Recognize virtual devices supported by a VM
- Describe the benefits and use cases for containers
- Identify the parts of a container system

- Describe the vCenter Server architecture
- Discuss how ESXi hosts communicate with vCenter Server
- Deploy and configure vCenter Server Appliance
- Use vSphere Client to manage the vCenter Server inventory
- Add data center, organizational objects, and hosts to vCenter Server
- Use roles and permissions to enable users to access objects in the vCenter Server inventory
- Back up vCenter Server Appliance
- Monitor vCenter Server tasks, events, and appliance health
- Use VMware vCenter Server® High Availability to protect a vCenter Server Appliance

- Create and manage standard switches
- Describe the virtual switch connection types
- Configure virtual switch security, traffic-shaping, and load-balancing policies
- Compare vSphere distributed switches and standard switches

- Identify storage protocols and storage device types
- Discuss ESXi hosts using iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
- Create and manage VMFS and NFS datastores
- Explain how multipathing works with iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
- Recognize the components of a VMware vSAN™ configuration

- Use templates and cloning to deploy new virtual machines
- Modify and manage virtual machines
- Create a content library and deploy virtual machines from templates in the library
- Use customization specification files to customize a new virtual machine
- Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
- Describe the Enhanced vMotion Compatibility feature
- Create and manage virtual machine snapshots
- Examine the features and functions of VMware vSphere® Replication™
- Describe the benefits of VMware vSphere® Storage APIs – Data Protection

- Discuss CPU and memory concepts in a virtualized environment
- Describe what overcommitment of a resource means
- Describe methods for optimizing CPU and memory usage
- Use various tools to monitor resource use
- Create and use alarms to report certain conditions or events

- Describe the functions of a vSphere DRS cluster
- Create a vSphere DRS cluster
- Monitor a vSphere cluster configuration
- Describe options for making a vSphere environment highly available
- Explain the vSphere HA architecture
- Configure and manage a vSphere HA cluster
- Examine the features and functions of VMware vSphere® Fault Tolerance

- Recognize the importance of vCenter Server Update Planner
- Describe how VMware vSphere® Lifecycle Manager™ works
- Describe how to update ESXi hosts using baselines
- Validate ESXi host compliance using a cluster image
- Describe how to upgrade VMware Tools and VM hardware