PDA

View Full Version : Cách NAT port trên một số modem thông dụng ( sưu tầm internet)


hoangthuan
17-03-2007, 15:05
Nguồn từ internet

1. Port forwarding for the Alcatel SpeedTouch
Bước 1: Để cấu hình portforwarding cho router này máy tính của bạn cần có địa chỉ IP tĩnh.
Bước 2: Mở giao diện Web browse chẳng hạn như Internet explore hoặc Netscape

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/1.jpg

-Gõ địa chỉ IP của router này vào thanh address. Theo mặc định địa chỉ IP của router là 10.0.0.138

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/2.jpg

Bước 3: Ngay sau khi bạn kết nối vào router bạn sẽ quan sát thấy màn hình như trên. Click chuột vào nút NAPT.


Bước 4: Trong bảng NAPT setting click chuột vào nút New.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/3.jpg

Bước 5: Router này chỉ cho phép bạn chuyển tiếp một port tại một thời điểm. Cần phải mất một thời gian chuẩn bị để chuyển tiếp các port khi bạn phải chuyển tiếp một vùng port.
Chọn giao thức cho port mà bạn muốn chuyển tiếp sử dụng thanh cuộn Protocol. Gõ số hiệu port mà bạn muốn chuyển tiếp vào cả hai hộp thoại Inside port và Outsite port. Gõ vào địa chỉ IP mà bạn muốn các port này chuyển tiếp tới vào hộp thoại Inside IP. Đây sẽ là địa chỉ IP của máy tính có phần mềm yêu cầu portforwarding. Ví dụ bạn có máy chủ chạy dịch vụ Web server thì địa chỉ IP trong hộp thoại Inside IP là địa chỉ của máy chủ Web server đó. Trong hộp thoại Outside IP nên thiết lập địa chỉ là 0.0.0.0 trừ khi bạn có nhiều địa chỉ IP ngoài. Hầu hết người sử dụng không có địa chỉ IP ngoài. Nếu bạn có nhiều địa chỉ IP ngoài bạn có thể nhập một trong số các địa chỉ đấy vào hộp thoại Outside IP. Click vào nút Apply. Bây giờ bạn sẽ quan sát thấy cấu hình vừa được tạo ra trong bảng trên.

---------------------------------------------------------------
2.for the SmartAT MX 800
Bước 1: Để thiết lập port foarding cho loại router này thì máy tính của bạn cần có địa chỉ IP tĩnh.
Bước 2: Bật giao diện Web browse, chẳng hạn như Internet explore hoặc Netscape.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/1.jpg

Gõ địa chỉ IP của router vào trường address bar. Theo mặc định địa chỉ IP thường thiết lập là 192.168.1.1

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/4.jpg

Bước 3: Gõ vào Username và Password để kết nối vào router. Theo mặc định username là admin và password cũng là admin. Sau khi đã loggin vào bạn sẽ quan sát thấy menu sau:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/5.jpg

Bước 4: Trong menu ở bên trái click vào dấu cộng trước Other Settings. Một danh sách mới xuất hiện, click chuột vào link NAT.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/6.jpg

Bước 5: Click chuột vào nút Add để bổ sung rule mới.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/7.jpg

Bước 6: Trong mục rule type chọn Redirect. Trong trường Protocol lựa chọn giao thức cho port được forwarding. Nếu cần phải lựa chọn cả hai thì phải tạo ra một cấu hình thứ hai cho giao thức thứ hai đó. Trong mục Local IP gõ vào địa chỉ IP để chuyển tiếp port tới. Đây sẽ là địa chỉ IP của máy tính có phần mềm yêu cầu portforwarding. Ví dụ bạn có máy chủ chạy dịch vụ Web server thì địa chỉ IP trong hộp thoại Local IP là địa chỉ của máy chủ Web server đó. Trong các trường Global Address From và trường Global Address To nên gõ vào các số 0. Trong các trường Destination Port From và Destination Port To chọn Any other port. Nếu bạn đang chuyển tiếp tới một port đơn, đánh số port đấy vào Destination Port From và Destination Port To. Nếu bạn chuyển tiếp một vùng port, đánh số port nhỏ nhất của vùng vào trường Destination Port From. Sau đó đánh số port lớn nhất của vùng vào Destination Port To. Click vào Submit để kết thúc quá trình cấu hình này.
Bước 7: Trong menu bên trái màn hình click vào link Advanced Function. Trong link Advanced Function sẽ có các menu con, click vào link IP Filter.


http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/8.jpg

Bước 8: Đảm bảo chắc chắn rằng Security Level được chọn là ở mức thấp nhất. Trong trường Public Default Action và Private Default Action chọn Accept. Ghi lại cấu hình vừa thiết lập và khởi động lại Router.

------------------------------------------------------

3. Port forwarding for the Planet ADE-3000 Router
Bước 1: Để thiết lập portforwarding cho router này thì máy tính của bạn phải có địa chỉ IP tĩnh.
Bước 2: Mở giao diện web browser chẳng hạn như internet explore hoặc netscape.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/1.jpg

Gõ địa chỉ IP của router vào thanh address bar trong web browser. Theo mặc định địa chỉ IP được thiết lập cho router này là 10.0.0.2

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/10.jpg

Bước 3: Điềnusername và passwordđểđăng nhập vào router. Theo mặc định username là admin và password là conexant. Click chuột lên nút OK để đăng nhập.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/11.jpg

Bước 4: Trên menu bên trái màn hình click chuột vào link Virtual Server.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/12.jpg

Bước 5: Router này chỉ cho phép bạn chuyển tiếp (forward) 1 port tại một thời điểm. Điều này rất bất tiện nếu bạn cần chuyển tiếp một vùng port. Tóm lại, điều này có nghĩa là bạn cần phải tạo ra một dòng cấu hình trên port mà bạn muốn chuyển tiếp.
Chọn một port mà bạn muốn chuyển tiếp đi và điền số hiệu port đấy vào hộp thoại Public Port. Trong hộp thoại Private Port điền chính xác port giống như trên. Trong mục Port Type lựa chọn laọi giao thức sử dụng. Nếu bạn cần phải sử dụng cả hai giao thức TCP và UDP thì tạo ra một bản sao cấu hình. Cấu hình đầu tiên sẽ lựa chọn TCP, trong khi cấu hình thứ hai sẽ lựa chọn UDP. Gõ địa chỉ IP mà bạn muốn chuyển tiếp các port này tới vào hộp thoại Host IP Address. Đây sẽ là địa chỉ IP của máy tính có phần mềm yêu cầu portforwarding. Ví dụ: bạn có máy chủ Web server thì địa chỉ IP điền vào trong hộp thoại Host IP Address là địa chỉ của máy chủ Web server đấy. Click chuột vào nút Add This Setting. Nếu bạn cần chuyển tiếp nhiều port thì lựa chọn các port khác và lặp lại bước 5.
Bước 6: Sau khi đã adding port, click chuột vào nút Save settings ở bên trái menu để kết thúc.

---------------------------------------------------------------------

4.Port forwarding for ZOOM
Bước 1: Để có thể cấu hình Portforwarding cho router ADSL thì máy tính của bạn phải có địa chỉ IP tĩnh.
Bước 2: Mở trình duyệt Web, chẳng hạn như Internet Explorer hoặc Netscape

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/1.jpg

Tại trường địa chỉ, gõ vào địa chỉ IP của Router. Theo mặc định địa chỉ IP của Router này là 10.0.0.2

Bước 3: Gõ vào Username và Password để truy cập vào router. Theo mặc định username là admin và password là zoomadls. Sau khi đã truy cập vào router bạn sẽ quan sát thấy menu sau:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/13.jpg

Bước 4: Click vào nút Advanced Setup bạn sẽ quan sát thấy màn hinh sau:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/14.jpg

Bước 5: Click chuột vào nút NAT, bạn sẽ quan sát thấy menu sau:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/15.jpg

Bước 6: Tại hộp thoại NAT Options, chọn NAT Rule Entry.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/17.jpg

Bước 7: Click chuột vào nút Add, bạn sẽ quan sát thấy menu sau xuất hiện:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/19.jpg

Bước 8: Menu trên thay đổi tuỳ thuộc vào Rule Flavor mà bạn chọn. Tại trường Rule Flavor chọn RDR thì menu có hình như trên. Điền số thứ tự vào Rule ID, số này là duy nhất. Trong hộp thoại IF Name chọn All. Tại hộp thoại Protocol chọn Any. Gõ địa chỉ IP vào cả hai hộp thoại Local Address From và Local Address To. Đây là địa chỉ IP của máy tính chạy phần mềm cần forward. Điền các số 0 0 0 0 vào cả hai hộp thoại Global Address From và Global Address To. Điền port mà bạn muốn chuyển tiếp vào các hộp thoại Destination Port From, Destination Port To vàLocal Port. Sau đó click vào nút Save Changes để kết thúc.


Bước 9: Click vào nút Advanced Setup, sau đó click vào nút IP Filter.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/21.jpg

Bước 10: Tại trường Security Level chọn None. Tại cá trường Private Default Action, Public Default Action và DMZ Default Action chọn Accept. Click vào nút submit. Ghi lại mọi thay đổi trên và khởi động lại Router.

---------------------------------------------------------------------------------

5. Port forwarding for the ZyXel
Bước 1: Để thiết lập portforwarding cho router này thì máy tính của bạn cần phải có địa chỉ IP tĩnh.
Bước 2: Mở giao diện Web browser chẳng hạn như Internet explore hoặc Netscape.

Gõ địa chỉ IP của router vào thanh address trong web browser. Theo mặc định địa chỉ IP của router Zyxel là 192.168.1.1.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/1.jpg

Bước 3: Điền username và password để truy cập vào router. Theo mặc định username là admin và password là 1234. Sau khi truy cập vào router bạn sẽ quan sát thấy menu sau:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/18.jpg

Bước 4: Click chuột vào NAT giữa màn hình bạn sẽ quan sát thấy menu sau:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/20.jpg

Bước 5: Ngay khi menu trên xuất sẽ xuất hiện dấu chấm tại trường SUA Only (mặc định lựa chọn SUA Only). Click chuột vào tuỳ chọn Edit Detail kề bên cạnh SUA Only bạn sẽ quan sát thấy menu sau:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/22.jpg

Bước 6: Gõ vào hộp thoại Start Port No số hiệu port nhỏ nhất và hộp thoại End Port No số hiệu port lớn nhất mà bạn muốn chuyển tiếp đi. Trong hộp thoại IP Address điền vào địa chỉ IP trong mà ta muốn chuyển tiếp các port tới. Đây sẽ là địa chỉ IP của máy tính có phần mềm yêu cầu portforwarding. Ví dụ: bạn có máy chủ chạy dịch vụ Web server thì địa chỉ IP trong hộp thoại IP Address là địa chỉ của máy chủ Web server đó.
Bước 7: Click vào nút Save để ghi lại cấu hình vừa thiết lập. Sau đó bạn sẽ quay trở lại menu NAT Settings. Quay về đầu và click chuột vào nút Apply để kết thúc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Portforwarding for SpeedStream 5100
Bước 1: Thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho tất cả các máy tính trong mạng của bạn.
Bước 2: Mở trình duyệt web chẳng hạn như Internet Explorer hoăc Netscape

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/1.jpg

Gõ vào địa chỉ IP của router, theo mặc định địa chỉ IP của loại router này là 192.168.254.254

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/23.jpg

Bước 3: Gõ vào username và password để truy cập vào Router trên

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/24.jpg

Bước 4: Trên menu chính click chuột vào nút Login. Tại hộp thoại Username chọn admin. Gõ vào password cho admin trong hộp thoại Password. Click chuột vào nút OK để quay trở lại menu chính. Trên menu chính click chuột vào nút Setup, sau đó click tiếp vào nút Portforwarding.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/25.jpg

Bước 5: Kiểm tra xem tại hộp thoại Select service by name các dịch vụ mà bạn muốn chuyển tiếp đã được liệt kê hay chưa. Lựa chọn dịch vụ mà bạn muốn chuyển tiếp, sau đó click chuột vào nút Redirect selected protocol/service to ip address. Trong hộp thoại này gõ vào địa chỉ IP mà bạn muốn chuyển tiếp (forward) tới. Click vào nút Apply để ghi lại cấu hình.
Trong trường hợp bạn không tìm thấy dịch vụ mà mình muốn chuyển tiếp trong hộp thoại Select service by name thì lựa chọn giao thức, sử dụng thanh cuộn Select protocol. Sau đó gõ vào hộp thoại TCP/UDP port(s) vùng port mà bạn muốn chuyển tiếp. Số hiệu port nhỏ nhất điền vào ô bên trái, số hiệu port lớn nhất điền vào ô bên phải. Click chuột vào nút Redirect selected protocol/service to ip address. Gõ vào địa chỉ IP mà bạn muốn chuyển tiếp dịch vụ này tới. Đây sẽ là địa chỉ IP của máy tính có phần mềm yêu cầu portforwarding. Click vào nút Apply để ghi lại cấu hình.

*Các bạn có thể tham khảo thêm tại http://portforward.com/

Ngoài ra các bạn nào còn có tài liệu Port forwarding cho modem nào thì xin post lên cho anh em ..xin cám ơn

jacklyvn
18-03-2007, 13:18
bài viết đầy đủ ! minh họa chi tiết ! có giá trị ! thanks bạn nhé !

lenhung
18-03-2007, 14:15
chời....nhìn hình muốn nhèo cả mắt nè bạn. Sữa hình lại nhé!!!Cảm ơn....:mad:

minhtuyen
19-03-2007, 08:41
Bước 1: Để có thể cấu hình Portforwarding cho router ADSL thì máy tính của bạn phải có địa chỉ IP tĩnh.
Bước 2: Mở trình duyệt Web, chẳng hạn như Internet Explorer hoặc Netscape
- Địa chỉ IP mặc định của router là 192.168.1.1, username: admin, password: admin
http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/dlink/00.jpg

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, Click chuột vào Advanced
http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/dlink/01.jpg

- Vào phần Lan Clients: Add địa chỉ IP máy tính của bạn
http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/dlink/02.jpg

Bước 4: Vào phần Virtual Server để cấu hình portforwarding
- Đã có một số port được cấu hình mặc định, chỉ cần chọn và add vào phần Applied Rules, hoặc chọn mục user để tự mở port khác.
http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/dlink/03.jpg

- Nhấn Add, trong phần Rule Management
http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/dlink/04.jpg
Rule Name: tên rule
Protocol: chọn giao thức
Port Start, Port End, Port Map, Port Map End: nhập port muốn chuyển tiếp.
Nhấn apply để xác nhận việc thiết lập

- Sau đó trở về mục Virtual Server:
http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/dlink/04.jpg

Lan IP: chọn ip bạn cần NAT port.
Category chọn user.
Trong phần Available Rules chọn rule vừa tạo, sau đó nhấn ADD để chuyển sang phần Applied Rule. Sau đó nhấn Apply để kết thúc:D

champion
10-04-2007, 20:02
Có thể hướng dẫn mình cách mở port cho model D-Link 500T dc ko? Giao diện của 500T khác với 504T nên mình ko thể thực hiện dc...Help me!

Alexi
11-04-2007, 10:51
bác nào biết mở port Router ADSL2+ Siemens của FPT k0?

minhtuyen
11-04-2007, 11:51
Có thể hướng dẫn mình cách mở port cho model D-Link 500T dc ko? Giao diện của 500T khác với 504T nên mình ko thể thực hiện dc...Help me!

Giao diện DSL-500t cũng giống như DSL-504T
Thân

quanghieuhcm
11-04-2007, 13:15
Các bạn có thể giúp mình mở port của modem ADSL Siemens được không?

fireman
21-04-2007, 12:45
5. Port forwarding for the ZyXel

Bước 6: Gõ vào hộp thoại Start Port No số hiệu port nhỏ nhất và hộp thoại End Port No số hiệu port lớn nhất mà bạn muốn chuyển tiếp đi. Trong hộp thoại IP Address điền vào địa chỉ IP trong mà ta muốn chuyển tiếp các port tới. Đây sẽ là địa chỉ IP của máy tính có phần mềm yêu cầu portforwarding. Ví dụ: bạn có máy chủ chạy dịch vụ Web server thì địa chỉ IP trong hộp thoại IP Address là địa chỉ của máy chủ Web server đó.
Bước 7: Click vào nút Save để ghi lại cấu hình vừa thiết lập. Sau đó bạn sẽ quay trở lại menu NAT Settings. Quay về đầu và click chuột vào nút Apply để kết thúc.

Có phải gõ trong Start port No. và End port No. ở dòng thứ 2 là 1723, còn IP Adress là 192.168.1.99, đúng không vậy bạn ?

ductiep
22-04-2007, 08:07
có thể dạy em cac s mở port của router SMC không?
http://i76.photobucket.com/albums/j4/ductiep/anh/3.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j4/ductiep/anh/2.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j4/ductiep/anh/1.jpg

itdlu
27-04-2007, 13:29
hay d:drinks:đấy để mình làm thử xem ! cảm ơn nhiều nha

minhtriet
09-05-2007, 20:27
anh em làm ơn chỉ cách Nat cho DLink-500T vì nó khác dlink -504 mà.thank

itvietnam
10-05-2007, 01:27
cách NAT port trên modem bro cần đây, trong trường hợp này họ đang nat port cho chương trình VNC
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DSL-500T/VNC.htm

trungmt
10-05-2007, 06:32
Các bạn cho mình hỏi tại sao các máy khác Ping được vào máy mình còn lúc truy cập vào thì toàn hỏi mật khẩu mặc dù mình không đặt mật khẩu cho tài khoản guest.

hautp
10-05-2007, 08:57
còn của linksys thì sao các bạn , có ai dùng truyền hình cáp media net chưa , nếu dùng load balancing thì như thế nào hả các bạn

itvietnam
10-05-2007, 09:26
Các bạn cho mình hỏi tại sao các máy khác Ping được vào máy mình còn lúc truy cập vào thì toàn hỏi mật khẩu mặc dù mình không đặt mật khẩu cho tài khoản guest.
do đang enable policy limit local account use a blank password to console logon only nên nó sẽ hỏi bro pass của acc. chọn disable đi sẽ hết.

còn của linksys thì sao các bạn , có ai dùng truyền hình cáp media net chưa , nếu dùng load balancing thì như thế nào hả các bạn
bro vào trang này và tìm, bro ko đưa model ra nên ko thể tìm dùm bro.
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm

mltr1985
18-05-2007, 01:55
nhà mình có 1 modem adsl Micronet sp3351 và 1 router wifi linksys WRT54GS, mình muốn làm server dùng dynDNS nhưng ko biết làm thế nào khi có 2 thiết bị nối liên tiếp với nhau

tomyeu
20-05-2007, 15:10
- Ở đây minh thêm phần của VIGOR 2600
Vao phần NAT chon port redrection
VD ỏ đây mình Nat máy tính của mình Thành FTP SERVER
services Name= FTP

Protocol= TCP

pulic port=21

Private port=21

Private IP=10.0.0.81{IP cua ban có thể khách của mình}

active= bạn đánh dấu tích vào

Mà sao minh không ADD pic vào được nhỉ:D

ftp://hagiang.dyndns.org

@one
25-05-2007, 07:50
có ai NAT port cho Access Point ko ? Linksys ,NetGear v.v...???

cowboybkit
28-05-2007, 10:12
Bạn nào biết NAT cho moderm seimens không vậy. Mình đang rất cần . Cảm ơn trước nha

hautp
28-05-2007, 10:14
seimens loại gì vậy bạn
vào http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm tìm đi bạn

cowboybkit
28-05-2007, 10:41
Trang này không có loại moderm này bạn à. Hay là mình post vài hình ảnh về nó bạn xem có cách giải quyết không nhé
Sau đó mình Nat cho web
http://chiase.anhso.net/img/280507/2007431531.jpg
nó lại hiện ra thông báo lỗi này
http://chiase.anhso.net/img/280507/2007875976.jpg
Bạn xem sao

hautp
28-05-2007, 13:03
tự nhiên đưa hình võ lâm lên ^.^
lúc trc thấy hình kia mà bạn , post lại đi

maiantiem
30-05-2007, 19:40
cái này của simen nè
http://network.thongtindulichvietnam.com/vn/other/modem-simen.htm

xichlomini
31-05-2007, 01:46
cam on anh nhieu lam

cuongbr
02-06-2007, 17:05
Thay oi voi modem SpeedTouch 510(modem cua VNPT), co the nat port duoc khong?neu duoc thay co the huong dan duoc khong a?

itvietnam
02-06-2007, 17:31
đây là link hướng dẫn cách nat port các app trên modem speechtouch 510 v5 bạn tham khảo nhé :
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/Speedtouch510v5/Speedtouch510v5index.htm

1exabit
06-06-2007, 21:29
Có bác nào biết Forward của LinkPro A2R 411A.TW (not Prolink)

itvietnam
06-06-2007, 22:22
loại này mình chưa xài qua nhưng bạn thao khảo ở model khác xem sao, cũng của link pro.
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/LinkPro/WL-G54AAR/WL-G54AARindex.htm

ITga
11-06-2007, 20:46
vậy pác nào có hướng dẫn cho modem Conecxant ko? Mình làm theo hướng dẫn của pác THUAN ở trang 1 nhưng sau khi setup xong thì.....tịt luôn....ko ra đc internet.

tks

vocongdanh
13-06-2007, 12:35
laọi modem ADSL 2/2 ROUTER thì sao vậy mấy bác

NTD
13-06-2007, 18:51
Có ai biết NAT port của (Superlink 2800) giúp mình với...cảm ơn nhiều

hautp
18-06-2007, 17:19
Danh sách các port nè ( TCP / UDP )

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers

groupone
21-06-2007, 15:01
Giao diện DSL-500t cũng giống như DSL-504T
Thân

Giao diện cua 500T khác giao diện 504T ban ơi, minh cũng không NAT được cái 500T nè, có ai biết chỉ dùm, xin hậu tạ.:dance::dance::dance:

dumoanora
23-06-2007, 18:09
Làm Sao Để NAT Port Moderm SART2-4112 của Viettel đây gị nè
Mong cách bác chỉ giùm em nhen

minhtuyen
23-06-2007, 18:42
Giao diện cua 500T khác giao diện 504T ban ơi, minh cũng không NAT được cái 500T nè, có ai biết chỉ dùm, xin hậu tạ.:dance::dance::dance:

Bạn lên Nhất Nghệ đi, từ 13 giờ đến 3 giờ tại phòng số 5, tui hướng dẫn cho:07:

believe_me9329
24-06-2007, 01:09
thật tình là D-link 500T khác với 504T.Mong mọi người chỉ giúp.

dumoanora
24-06-2007, 10:33
Sao Không ai chỉ giùm mình hết gị hic hic làm ơn chỉ giùm mình có được không hic hic

tiểu đệ
26-06-2007, 15:26
xin chỉ giúp tiểu đệ vấn đề này với:
Moderm ADSL của mình là SmartAT MX880. tiểu đệ đánh địa chỉ public để duyệt web của mình trên internet ,nhưng màn hình lại hiện ra trang web của moderm ADSL.Tiểu đệ đã nat in pot 80 vào địa chỉ webserver rồi, vậy muốn hiện ra trang web trên sever của mình thì phải làm sao.
Xin cám ơn.

namtuocbinhduong
01-07-2007, 16:56
có ai chỉ mình cách NAT modem TP-Link ko ?
mình NAT như vậy đúng ko các bạn ?

anhtrius
01-07-2007, 17:20
xin chỉ giúp tiểu đệ vấn đề này với:
Moderm ADSL của mình là SmartAT MX880. tiểu đệ đánh địa chỉ public để duyệt web của mình trên internet ,nhưng màn hình lại hiện ra trang web của moderm ADSL.Tiểu đệ đã nat in pot 80 vào địa chỉ webserver rồi, vậy muốn hiện ra trang web trên sever của mình thì phải làm sao.
Xin cám ơn.

gõ ở nhà hay gõ ở ngoài tiệm nét ?


có ai chỉ mình cách NAT modem TP-Link ko ?
mình NAT như vậy đúng ko các bạn ?

biết bạn cấu hình sao đâu mà đúng với sai ?

mks
03-07-2007, 00:33
Vay con LINKSYS thiet lap sao thay???

mks
03-07-2007, 17:30
Thầy ơi còn LINKSYS của em NAT sao thầy ??

itvietnam
04-07-2007, 07:09
@all: Các bạn nào chưa biết cách Nat port modem mình, vui lòng pm lại thông tin sau, mình sẽ tìm link và send lại cho.
- Modem loại nào ?: tên-model
- Nat port để làm gì ?: kể ra app bạn cần Nat. Ex: Game server, VNC, webserver, FTP, DNS, etc...

quocvu
28-07-2007, 02:38
hi, xin chào tất cả các bạn, rất hân hạnh tham gia diễn đàn.

quocvu
28-07-2007, 02:40
Trước giờ mới tham gia diễn đàn, nên giờ loay hoay mãi vẫn chưa tìm được cách kèm theo hình lên (hình trên máy) khi tham gia bài viết. Mong các bạn chỉ giúp.

anhtrius
28-07-2007, 09:31
Trước giờ mới tham gia diễn đàn, nên giờ loay hoay mãi vẫn chưa tìm được cách kèm theo hình lên (hình trên máy) khi tham gia bài viết. Mong các bạn chỉ giúp.

đọc xong cái này la biết
http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=3957

kaka1999
28-07-2007, 12:27
Moderm :Siemen
NAT port dùng để : IIs-FTP,Mail sever,webserver,
Thanks:)

quocvu
28-07-2007, 12:58
Mình hỏi cách up hình trực tiếp từ file có sẵn trên máy tính cơ !!
Với cách làm này, chắc forum này không cho up hình trực tiếp từ máy nhỉ !!
Test hình up load NAT của Draytek:
http://img413.imageshack.us/img413/16/natqo6.jpg

quocvu
28-07-2007, 13:01
thanks anhtrius.... nhieu nhieu nhe !!

kaka1999
29-07-2007, 23:04
xin huong dan cach NAT port cua moderm Seimen gigaset SE260 dsl,
minh co doc nhung bai tren nhung van NAT ko duoc,Thanks:D

trson2001
31-07-2007, 23:19
xin hoi cach pỏt forward cho modem TAMIO 600. minh can gap lam

phudong1
06-08-2007, 23:44
Nguồn từ internet

1. Port forwarding for the Alcatel SpeedTouch
Bước 1: Để cấu hình portforwarding cho router này máy tính của bạn cần có địa chỉ IP tĩnh.
Bước 2: Mở giao diện Web browse chẳng hạn như Internet explore hoặc Netscape

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/1.jpg

-Gõ địa chỉ IP của router này vào thanh address. Theo mặc định địa chỉ IP của router là 10.0.0.138

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/2.jpg

Bước 3: Ngay sau khi bạn kết nối vào router bạn sẽ quan sát thấy màn hình như trên. Click chuột vào nút NAPT.


Bước 4: Trong bảng NAPT setting click chuột vào nút New.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/3.jpg

Bước 5: Router này chỉ cho phép bạn chuyển tiếp một port tại một thời điểm. Cần phải mất một thời gian chuẩn bị để chuyển tiếp các port khi bạn phải chuyển tiếp một vùng port.
Chọn giao thức cho port mà bạn muốn chuyển tiếp sử dụng thanh cuộn Protocol. Gõ số hiệu port mà bạn muốn chuyển tiếp vào cả hai hộp thoại Inside port và Outsite port. Gõ vào địa chỉ IP mà bạn muốn các port này chuyển tiếp tới vào hộp thoại Inside IP. Đây sẽ là địa chỉ IP của máy tính có phần mềm yêu cầu portforwarding. Ví dụ bạn có máy chủ chạy dịch vụ Web server thì địa chỉ IP trong hộp thoại Inside IP là địa chỉ của máy chủ Web server đó. Trong hộp thoại Outside IP nên thiết lập địa chỉ là 0.0.0.0 trừ khi bạn có nhiều địa chỉ IP ngoài. Hầu hết người sử dụng không có địa chỉ IP ngoài. Nếu bạn có nhiều địa chỉ IP ngoài bạn có thể nhập một trong số các địa chỉ đấy vào hộp thoại Outside IP. Click vào nút Apply. Bây giờ bạn sẽ quan sát thấy cấu hình vừa được tạo ra trong bảng trên.

---------------------------------------------------------------
2.for the SmartAT MX 800
Bước 1: Để thiết lập port foarding cho loại router này thì máy tính của bạn cần có địa chỉ IP tĩnh.
Bước 2: Bật giao diện Web browse, chẳng hạn như Internet explore hoặc Netscape.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/1.jpg

Gõ địa chỉ IP của router vào trường address bar. Theo mặc định địa chỉ IP thường thiết lập là 192.168.1.1

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/4.jpg

Bước 3: Gõ vào Username và Password để kết nối vào router. Theo mặc định username là admin và password cũng là admin. Sau khi đã loggin vào bạn sẽ quan sát thấy menu sau:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/5.jpg

Bước 4: Trong menu ở bên trái click vào dấu cộng trước Other Settings. Một danh sách mới xuất hiện, click chuột vào link NAT.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/6.jpg

Bước 5: Click chuột vào nút Add để bổ sung rule mới.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/7.jpg

Bước 6: Trong mục rule type chọn Redirect. Trong trường Protocol lựa chọn giao thức cho port được forwarding. Nếu cần phải lựa chọn cả hai thì phải tạo ra một cấu hình thứ hai cho giao thức thứ hai đó. Trong mục Local IP gõ vào địa chỉ IP để chuyển tiếp port tới. Đây sẽ là địa chỉ IP của máy tính có phần mềm yêu cầu portforwarding. Ví dụ bạn có máy chủ chạy dịch vụ Web server thì địa chỉ IP trong hộp thoại Local IP là địa chỉ của máy chủ Web server đó. Trong các trường Global Address From và trường Global Address To nên gõ vào các số 0. Trong các trường Destination Port From và Destination Port To chọn Any other port. Nếu bạn đang chuyển tiếp tới một port đơn, đánh số port đấy vào Destination Port From và Destination Port To. Nếu bạn chuyển tiếp một vùng port, đánh số port nhỏ nhất của vùng vào trường Destination Port From. Sau đó đánh số port lớn nhất của vùng vào Destination Port To. Click vào Submit để kết thúc quá trình cấu hình này.
Bước 7: Trong menu bên trái màn hình click vào link Advanced Function. Trong link Advanced Function sẽ có các menu con, click vào link IP Filter.


http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/8.jpg

Bước 8: Đảm bảo chắc chắn rằng Security Level được chọn là ở mức thấp nhất. Trong trường Public Default Action và Private Default Action chọn Accept. Ghi lại cấu hình vừa thiết lập và khởi động lại Router.

------------------------------------------------------

3. Port forwarding for the Planet ADE-3000 Router
Bước 1: Để thiết lập portforwarding cho router này thì máy tính của bạn phải có địa chỉ IP tĩnh.
Bước 2: Mở giao diện web browser chẳng hạn như internet explore hoặc netscape.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/1.jpg

Gõ địa chỉ IP của router vào thanh address bar trong web browser. Theo mặc định địa chỉ IP được thiết lập cho router này là 10.0.0.2

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/10.jpg

Bước 3: Điềnusername và passwordđểđăng nhập vào router. Theo mặc định username là admin và password là conexant. Click chuột lên nút OK để đăng nhập.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/11.jpg

Bước 4: Trên menu bên trái màn hình click chuột vào link Virtual Server.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/12.jpg

Bước 5: Router này chỉ cho phép bạn chuyển tiếp (forward) 1 port tại một thời điểm. Điều này rất bất tiện nếu bạn cần chuyển tiếp một vùng port. Tóm lại, điều này có nghĩa là bạn cần phải tạo ra một dòng cấu hình trên port mà bạn muốn chuyển tiếp.
Chọn một port mà bạn muốn chuyển tiếp đi và điền số hiệu port đấy vào hộp thoại Public Port. Trong hộp thoại Private Port điền chính xác port giống như trên. Trong mục Port Type lựa chọn laọi giao thức sử dụng. Nếu bạn cần phải sử dụng cả hai giao thức TCP và UDP thì tạo ra một bản sao cấu hình. Cấu hình đầu tiên sẽ lựa chọn TCP, trong khi cấu hình thứ hai sẽ lựa chọn UDP. Gõ địa chỉ IP mà bạn muốn chuyển tiếp các port này tới vào hộp thoại Host IP Address. Đây sẽ là địa chỉ IP của máy tính có phần mềm yêu cầu portforwarding. Ví dụ: bạn có máy chủ Web server thì địa chỉ IP điền vào trong hộp thoại Host IP Address là địa chỉ của máy chủ Web server đấy. Click chuột vào nút Add This Setting. Nếu bạn cần chuyển tiếp nhiều port thì lựa chọn các port khác và lặp lại bước 5.
Bước 6: Sau khi đã adding port, click chuột vào nút Save settings ở bên trái menu để kết thúc.

---------------------------------------------------------------------

4.Port forwarding for ZOOM
Bước 1: Để có thể cấu hình Portforwarding cho router ADSL thì máy tính của bạn phải có địa chỉ IP tĩnh.
Bước 2: Mở trình duyệt Web, chẳng hạn như Internet Explorer hoặc Netscape

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/1.jpg

Tại trường địa chỉ, gõ vào địa chỉ IP của Router. Theo mặc định địa chỉ IP của Router này là 10.0.0.2

Bước 3: Gõ vào Username và Password để truy cập vào router. Theo mặc định username là admin và password là zoomadls. Sau khi đã truy cập vào router bạn sẽ quan sát thấy menu sau:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/13.jpg

Bước 4: Click vào nút Advanced Setup bạn sẽ quan sát thấy màn hinh sau:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/14.jpg

Bước 5: Click chuột vào nút NAT, bạn sẽ quan sát thấy menu sau:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/15.jpg

Bước 6: Tại hộp thoại NAT Options, chọn NAT Rule Entry.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/17.jpg

Bước 7: Click chuột vào nút Add, bạn sẽ quan sát thấy menu sau xuất hiện:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/19.jpg

Bước 8: Menu trên thay đổi tuỳ thuộc vào Rule Flavor mà bạn chọn. Tại trường Rule Flavor chọn RDR thì menu có hình như trên. Điền số thứ tự vào Rule ID, số này là duy nhất. Trong hộp thoại IF Name chọn All. Tại hộp thoại Protocol chọn Any. Gõ địa chỉ IP vào cả hai hộp thoại Local Address From và Local Address To. Đây là địa chỉ IP của máy tính chạy phần mềm cần forward. Điền các số 0 0 0 0 vào cả hai hộp thoại Global Address From và Global Address To. Điền port mà bạn muốn chuyển tiếp vào các hộp thoại Destination Port From, Destination Port To vàLocal Port. Sau đó click vào nút Save Changes để kết thúc.


Bước 9: Click vào nút Advanced Setup, sau đó click vào nút IP Filter.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/21.jpg

Bước 10: Tại trường Security Level chọn None. Tại cá trường Private Default Action, Public Default Action và DMZ Default Action chọn Accept. Click vào nút submit. Ghi lại mọi thay đổi trên và khởi động lại Router.

---------------------------------------------------------------------------------

5. Port forwarding for the ZyXel
Bước 1: Để thiết lập portforwarding cho router này thì máy tính của bạn cần phải có địa chỉ IP tĩnh.
Bước 2: Mở giao diện Web browser chẳng hạn như Internet explore hoặc Netscape.

Gõ địa chỉ IP của router vào thanh address trong web browser. Theo mặc định địa chỉ IP của router Zyxel là 192.168.1.1.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/1.jpg

Bước 3: Điền username và password để truy cập vào router. Theo mặc định username là admin và password là 1234. Sau khi truy cập vào router bạn sẽ quan sát thấy menu sau:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/18.jpg

Bước 4: Click chuột vào NAT giữa màn hình bạn sẽ quan sát thấy menu sau:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/20.jpg

Bước 5: Ngay khi menu trên xuất sẽ xuất hiện dấu chấm tại trường SUA Only (mặc định lựa chọn SUA Only). Click chuột vào tuỳ chọn Edit Detail kề bên cạnh SUA Only bạn sẽ quan sát thấy menu sau:

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/22.jpg

Bước 6: Gõ vào hộp thoại Start Port No số hiệu port nhỏ nhất và hộp thoại End Port No số hiệu port lớn nhất mà bạn muốn chuyển tiếp đi. Trong hộp thoại IP Address điền vào địa chỉ IP trong mà ta muốn chuyển tiếp các port tới. Đây sẽ là địa chỉ IP của máy tính có phần mềm yêu cầu portforwarding. Ví dụ: bạn có máy chủ chạy dịch vụ Web server thì địa chỉ IP trong hộp thoại IP Address là địa chỉ của máy chủ Web server đó.
Bước 7: Click vào nút Save để ghi lại cấu hình vừa thiết lập. Sau đó bạn sẽ quay trở lại menu NAT Settings. Quay về đầu và click chuột vào nút Apply để kết thúc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Portforwarding for SpeedStream 5100
Bước 1: Thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho tất cả các máy tính trong mạng của bạn.
Bước 2: Mở trình duyệt web chẳng hạn như Internet Explorer hoăc Netscape

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/1.jpg

Gõ vào địa chỉ IP của router, theo mặc định địa chỉ IP của loại router này là 192.168.254.254

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/23.jpg

Bước 3: Gõ vào username và password để truy cập vào Router trên

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/24.jpg

Bước 4: Trên menu chính click chuột vào nút Login. Tại hộp thoại Username chọn admin. Gõ vào password cho admin trong hộp thoại Password. Click chuột vào nút OK để quay trở lại menu chính. Trên menu chính click chuột vào nút Setup, sau đó click tiếp vào nút Portforwarding.

http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/25.jpg

Bước 5: Kiểm tra xem tại hộp thoại Select service by name các dịch vụ mà bạn muốn chuyển tiếp đã được liệt kê hay chưa. Lựa chọn dịch vụ mà bạn muốn chuyển tiếp, sau đó click chuột vào nút Redirect selected protocol/service to ip address. Trong hộp thoại này gõ vào địa chỉ IP mà bạn muốn chuyển tiếp (forward) tới. Click vào nút Apply để ghi lại cấu hình.
Trong trường hợp bạn không tìm thấy dịch vụ mà mình muốn chuyển tiếp trong hộp thoại Select service by name thì lựa chọn giao thức, sử dụng thanh cuộn Select protocol. Sau đó gõ vào hộp thoại TCP/UDP port(s) vùng port mà bạn muốn chuyển tiếp. Số hiệu port nhỏ nhất điền vào ô bên trái, số hiệu port lớn nhất điền vào ô bên phải. Click chuột vào nút Redirect selected protocol/service to ip address. Gõ vào địa chỉ IP mà bạn muốn chuyển tiếp dịch vụ này tới. Đây sẽ là địa chỉ IP của máy tính có phần mềm yêu cầu portforwarding. Click vào nút Apply để ghi lại cấu hình.

*Các bạn có thể tham khảo thêm tại http://portforward.com/

Ngoài ra các bạn nào còn có tài liệu Port forwarding cho modem nào thì xin post lên cho anh em ..xin cám ơn

Có anh em nào config Forwarding Port trên Router DrayTek 2500 và Zyxel P-660H- T1 để chơi Warcraft BNET của mạng Esport chưa?
Anh em sẽ thấy là thằng DrayTek Forwarding Port Warcraft rất ngon lành, trong khi đó thằng Zyxel cũng Forwarding được, làm host Warcraft rất ngon lành nhưng ngặt nỗi nếu trong cùng 1 mạng LAN 2 người trở lên cùng join vào 1 trận warcraft (trong đó có 1 người làm host trong mạng LAN của mình- bạn hiểu ko nhỉ?) thì join vào ko được, trong khi DrayTek thì join ngọt xớt hà.
Mình ko biết do mình config sai Zyxel hay là Zyxel chỉ có thế thôi.
Bạn nào biết thì chỉ dạy mình với.
Port Warcraft BNET esport là range: 6112- 6119.
http://i28.photobucket.com/albums/c247/phudong/zyxel.jpg
Thank trước nha.

shenyaoquan
07-08-2007, 00:17
- cám ơn các huynh về phần này nhé.....bài viết rát hữu ích cho nhiều anh em ....thanks
- sao admin không làm thêm nút THANKS để mình dễ dàng cám ơn vậy ta....

dhhongdam
07-08-2007, 09:25
Thế hướng dẫn cho mình Nat thằng Draytek v2500 được không ?

regforme
07-08-2007, 16:12
xin huong dan cach NAT port cua moderm Seimen gigaset SE260 dsl,
minh co doc nhung bai tren nhung van NAT ko duoc,Thanks:D
trời ơi là trời . cứ nát mãi thế .
này thì nát :
bạn vào modem rồi thế này này .
advance setup-NAT-Virtual->
http://www3.muare.vn/uploaded2/regforme/nat siemen.jpg
Aply/ok là xong . ko fải save/reboot đâu nhá .
chúc thành công Quên mất cái ip mà bạn Nát là ip máy bạn cần

songoku
15-08-2007, 11:09
good finished hahaha

agdlp
16-08-2007, 15:31
thế nat pỏt mục đích là đễ làm ghỉ vây?:( ai trả lời giúp:D mới học ngày đầu thông cảm nha:gun:

namdvt2
19-08-2007, 00:17
tôi dùng router504T, xin hỏi mỗi lần tôi vào mạng thì nhà cung cấp sẽ cấp cho tôi 1 số ip vì vậy tôi muốn hỏi cách để mỗi lần vào điều khiển máy từ xa không cần biết địa chỉ ip được k

redhatvn
21-08-2007, 16:29
bai viết cực kì có giá trị ,cám ơn bạn rất nhiều

messi_vanpersie11
25-08-2007, 12:52
Chào anh em bà con cô bác gia đình NN! :ROFL:
Nhà em mới vô mạng vnn.Họ cho 1 cái modem SmartAT MX 880 ,nhưng ko hiểu làm sao để có thể NAT các port ...pó tay :(Em có tham khảo những bài mở port modem nhưng ko thấy nói về SmartAT MX 880 :wacko:
Làm sao để nat đây .....:cry: anh em nào chỉ giúp với
xin cám ơn nhiều :yahoo!::yahoo!::yahoo!:

thân chào
-------------------------------------------------------------------------
Muốn biết bơi phải nhảy xuống nước

messi_vanpersie11
27-08-2007, 16:56
sao ko ai trả lời vậy......trời ơi:eek:
giúp giùm em đi mấy anh:CRY:

phudong1
27-08-2007, 18:56
Xin cho hỏi có ai biết NAT port chơi Warcraft online, sao cho trong mạng LAN có nhiều máy chơi online, trong đó có 1 máy làm host, các máy còn lại join vào được.
Server : của Esport
Port: 6112 - 6119
Router: Zyxel P-660H series
NAT port thì OK.
Host OK.
Nhưng các máy trong cùng mạng LAN (với máy làm host) không thể join vào được, trong khi các máy khác bên ngoài thì join ngon lành.
Đã bỏ firewall của Zyxel và máy làm host, nhưng vẫn không được.
Ai biết xin lĩnh giáo.
Xin cảm ơn.

namdvt2
31-08-2007, 23:53
tôi đã mở port rồi và vào http://anonymouse.org để test thử thì nó ra thông báo "401 Unauthorized" như thế nghĩa là sao vậy bạn, mình dùng prolink h9200, xinh hướng dẫn dùm

tịnhcnet
01-09-2007, 11:00
modem SmartAT MX 880 tự đông updater nên bạn kô thể vào NAT và port nó tự động cập nhật cho bạn!

Sao vây Nhật nghệ! hâu như những thành viên đều có chung thắc măc là cách vào NAT va Port. nhưng sao không hướgn dẩn cụ thể vậy.?!

Mr.M
01-09-2007, 20:38
modem SmartAT MX 880 tự đông updater nên bạn kô thể vào NAT và port nó tự động cập nhật cho bạn!

Sao vây Nhật nghệ! hâu như những thành viên đều có chung thắc măc là cách vào NAT va Port. nhưng sao không hướgn dẩn cụ thể vậy.?!

Trong phần bài viết giá trị đã có hướng dẫn cách NAT một số modem thông dụng của các anh em khác. Chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn chi tiết những loại modem chúng tôi đã dùng qua, những loại chưa dùng bao giờ thì làm sao chỉ được!(mà có đến vài trăm loại modem khác nhau, giao diện mỗi cái mỗi khác !).

Tuy nhiên nếu các bạn hiểu rõ lý thuyết về NAT (70-291) thì chắc chắn sẽ tự làm được. Nếu đã thử nhiều mà vẫn chưa tìm ra thì có thể đem đến NN nhờ anh em kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp.

mcxx2007
02-09-2007, 09:20
That ra thị trường chỉ bán chục nhãn hiệu modem adsl là cùng, có chăng là các công ty nước ngoài xài modem của họ mang vào VN nên mới lạ, đúng không thầy? EM nghĩ, VNN chỉ cần mua Speedtouch, Drytek, FPT chỉ cần mua Zyxel.....

hieuculan82
05-09-2007, 08:58
giúp mình NAT port trên con modem khuyến mãi của VIETTEL với:((

tomvn
06-09-2007, 07:25
các bạn cho mình hỏi có cách nào Nat 2 server trên 1 modem không?
hiện tại minh có hai cái máy chủ nhưng co 1 đường ADSL và một modem VIGOR 2600

lephong
10-09-2007, 09:26
cho em hỏi cách nat cho modem speed touch 546v6, em làm theo cách của speed touch giới thiệu trong bài nhưng k tháy gì hết. cám ơn

nhatducit
10-09-2007, 15:31
Có bác nào biết lệnh xem port đang chạy ko? chỉ cho mình vói.

tienmau
12-09-2007, 19:14
Có thằng nó đổi mất password morderm của em rồi.Làm thế nào để lấy lại bây giờ chỉ em vói các anh ơi !
Cám ơn các anh nhiều

tienmau
12-09-2007, 19:25
Bác nào chỉ cho em cách phục hồi password morderm ZyXel được không ?
Cám ơn các bác nhiều !

phstiger
16-09-2007, 09:03
Bác nào chỉ em NAT port của modem speedtouch 510v6 nha

Mr.Hieu
16-09-2007, 09:09
Có bác nào biết lệnh xem port đang chạy ko? chỉ cho mình vói.
Start > run > cmd > netstat -an
Có thằng nó đổi mất password morderm của em rồi.Làm thế nào để lấy lại bây giờ chỉ em vói các anh ơi !
Cám ơn các anh nhiều
Bạn dùng 1 cây que chọt vào cái lỗ "hard reset" là nó sẽ trở về default, lúc đó bạn đọc user guide để biết user/pass mà đăng nhập hoặc vào trang http://www.phenoelit-us.org/dpl/dpl.html để tìm.

itvietnam
16-09-2007, 10:58
giúp mình NAT port trên con modem khuyến mãi của VIETTEL với:((
bro cho mình xin cái model đi, hoặc vào trang này tìm http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm

cho em hỏi cách nat cho modem speed touch 546v6, em làm theo cách của speed touch giới thiệu trong bài nhưng k tháy gì hết. cám ơn
bro vào link dưới này, chọn app cần nat rùi làm theo, nhớ save lại
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/Speedtouch546v6/Speedtouch546v6index.htm

Bác nào chỉ em NAT port của modem speedtouch 510v6 nha
của bro đây, chọn app cần nat rùi làm theo là đc.
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/Speedtouch510v6/Speedtouch510v6index.htm

leopht
27-09-2007, 20:16
anh em cho hỏi mình có modem billion , mình đã cài IS và app rồi, đã nat 2 port là 5500 và 5800 nhưng vẫn ko chạy bạn ạ , mình đã download DUc về roài mà ko đc, ko biết còn thiếu phần gì , a em chỉ dùm mihnf nhé

chimque
29-09-2007, 14:53
vào đây nè bạn, có hướng dẫn rất kỹ. http://portforward.com/routers.htm
nhớ đọc cho kỹ mới làm được nha. không thiếu loại modem nào. Chúc thành công

Thanh Tùng HUT IT2
01-10-2007, 16:39
bài viết này rất có giá trị

vienG7
05-10-2007, 15:20
ai biết nat router của seimens và router của prolink k hả?và làm remote desktop k
thanks!

songphuong
20-10-2007, 05:19
Em NAT ko được cái D-Link 502T, em NAT để sử dụng VNC, các anh giúp em với

art_cd125
21-10-2007, 10:56
Làm ơn chỉ cho mình cách Nat modem Siemens SE261!

trungmt
24-10-2007, 16:05
Mục Nat của mình như thế này thì phải cấu hình thế nào hả các bác:
Zoom Ver 2.4.1
http://img187.imageshack.us/img187/4927/nateu2.jpg

My_money
24-10-2007, 16:12
Kiếm cái Virtur server á

trungmt
24-10-2007, 16:33
Kiếm cái Virtur server á

Cảm ơn ĐẠI CA nhiều nhiều!

contauma
03-11-2007, 17:14
@all: Các bạn nào chưa biết cách Nat port modem mình, vui lòng pm lại thông tin sau, mình sẽ tìm link và send lại cho.
Modem của mình là loại POSTEF của Megavnn được lắp đặt khi sử dụng dịch cụ của hãng này, số hiệu là 8820U. Bạn có thể chỉ mình cách xem số local port của máy khi kết nối internet và cách nat cho modem. Thanks rất nhiều.

tuongthong
07-11-2007, 11:26
Cho mình hỏi: Mình xài Router Zyzel, khi truy cập vào Router, chỉ hiện lên dòng yêu cầu nhập Password, mà không có dòng username như bài hướng dẫn. Và khi nhập pass vào, chỉ xem được "Device Ìnormation" của Router, mà ko thể conifig gì được. Như vậy là bị sao? Lam sao để config được như bình thường?
Mong mọi người hướng dẫn. Cám ơn nhìu!

controller
18-11-2007, 22:41
Mấy bác cho em hỏi.Em cần phải cấu hình các thông số như thế nào để có thể remote Desktop được. Router ADSL của viettel
http://img130.imageshack.us/img130/4260/12ti7.png.Cảm ơn mấy bác:drinks:

anhtrius
18-11-2007, 22:45
Mấy bác cho em hỏi.Em cần phải cấu hình các thông số như thế nào để có thể remote Desktop được. Router ADSL của viettel
http://img130.imageshack.us/img130/4260/12ti7.png.Cảm ơn mấy bác:drinks:

mở port Remote về máy cần remote là xong :)

controller
18-11-2007, 22:48
Pác thử điền các thông số cho em xem.Em cũng điền rùi mà chưa được.THanks pác

it_tan
30-12-2007, 15:44
Cảm ơn các bác, em học hỏi được nhiều điều bổ ích lắm

thegioidem
03-01-2008, 21:52
sao hok coa' mo post của modem D_Link 520T za đại ca/lam on past gium` em nha.em mun lap hót choi war ah`.huhuhuhuhuhu

tranductran
08-03-2008, 00:36
trời ơi là trời . cứ nát mãi thế .
này thì nát :
bạn vào modem rồi thế này này .
advance setup-NAT-Virtual->
http://www3.muare.vn/uploaded2/regforme/nat siemen.jpg
Aply/ok là xong . ko fải save/reboot đâu nhá .
chúc thành công Quên mất cái ip mà bạn Nát là ip máy bạn cần

Bạn có thể chĩ mình chi tiet hơn được không hay bạn có chụp hình thì càng tốt. Cám ơ bạn rất nhiều

trustmyself84
17-03-2008, 09:06
Em định publish WebServer từ local ->internet.
- Cài Win2k3 lên domain (vd:testlab.co.cc), cấu hình IIS
- Đăng ký zoneedit.com (add zone: testlab.coc.cc, www, mail, ftp, ...)
- Đăng ký domain free (vd: testlab.co.cc) : trỏ nameserver -> nameserver do zoneedit cung cấp (ns16.zoneedit.com)
- Tại win2k3 cài DirectUpdate để cập nhật IP động
- Cấu hình modem ADSL PLANET 2/2+Router NAT port 80,21,25,110,... về W2k3Server Local: vào Advaned Setup -> NAT -> Virtual Server

Khi em gõ: http://www.testlab.co.cc thì chỉ trỏ về tới modem ADSL mà ko truy cập được Webser trong Local. Em ko biết trên modem cần chỉnh gì thêm nữa ko? Xin các huynh chỉ giáo thêm!!!:eek:

chatforwhat
18-03-2008, 07:03
Các bạn có ai đã config con Speed Touch Pro (Alcatel) chưa. Tại sao khi setup thì chạy được rùi, nhưng khi tắt modem thì tất cả thông tin khai báo lại biến mất. (mặc dù đã save all rùi). Mỗi lần vào mạng là mỗi lần tạo kết nối. quá cực. Mấy pac giúp nhé.

My_money
19-03-2008, 20:27
Các bạn có ai đã config con Speed Touch Pro (Alcatel) chưa. Tại sao khi setup thì chạy được rùi, nhưng khi tắt modem thì tất cả thông tin khai báo lại biến mất. (mặc dù đã save all rùi). Mỗi lần vào mạng là mỗi lần tạo kết nối. quá cực. Mấy pac giúp nhé.

1/ Kiểm tr thật kĩ xem ngoài cái chỗ save đó còn có chỗ save nào khác nữa không --> nhi6èu loại modem sau khi apply còn phải kiếm cái mục save nó mới lưu :mellow:

2/ Update Firmware thử xem

tranductran
24-03-2008, 16:55
@all: Các bạn nào chưa biết cách Nat port modem mình, vui lòng pm lại thông tin sau, mình sẽ tìm link và send lại cho.

Chao ban, ban co the giup minh mo NAT cua modem Simen SE260dsl ?Cam om ban rat nhieu

caysicom
26-03-2008, 01:40
Em không biết Nat Port cho Modem PTI.

tamlxag1979
26-03-2008, 15:00
Các bạn có thể giúp mình mở port của modem TP-LINK ADSL2+ được không? Cám ơn

longgiang
02-04-2008, 23:53
em dùng modem zyxel P-660R-T1 v2 của fpt em chưa biet cach mở pỏt để sử dụng chức năng vpn sever với giao thức pptp
co huynh nào pro chỉ giúp em mở port với cảm ơn nhiều lắm

Diepvienthuy
05-04-2008, 09:45
Cho em hỏi là làm thế nào để mình biết được địa chỉ IP mặt ngoài của con router mình đang dùng, mà mình đang ngồi trong mạng của router đó. Không dùng phần mềm nhé các bác, chỉ dùng lệnh và các công cụ hiện có của windows xp? thank các bác nhièu lắm

nhatnghehy
26-04-2008, 20:55
Modem của mình là zoom x4 sao vào NAT nó không giống như hình hướng dẫn nhỉ.
Có phải modem đó nó không hỗ trợ NAT không?

quyetptvn
21-05-2008, 21:01
Bác nào đã Nat địa chỉ của IP Camera để có thể xem được từ Internet cho Modem ZyXEL P-660HW-D1 chưa vây; em dùng phần mêm IP Edit để view camera. Bác nào biết hướng dẫn em với.

Mr Ron
08-06-2008, 12:17
Giúp mình NAT port cái Modem Zyxel P-660H-T1 này với, mình mở port có sai chỗ nào không coi giúp với...:unsure:

http://img77.imageshack.us/img77/2664/dyndnsdy3.jpg

http://img68.imageshack.us/img68/3349/firewallrm3.jpg

http://img74.imageshack.us/img74/3559/natxj2.jpg

lehunganhvn
16-06-2008, 02:36
anh ơi còn loại HP-LINK lam sao anh
em làm trang web default trên máy rồi nhưng khi em đánh IP mặt ngoài thì chỉ đến ADSL thôi ko biêt làm sao nữa .máy em chỉ có 1 card mạng nên em NAT card local do luôn va chọn public +check 2 ô dưới la enable.còn ADSL thi em chon NAT vitural add port 80 save va so Ip la 192.168.1.2( ADSL em la 192.168.1.1 va máy em default getway den no)con DNS em trỏ tới hai cái luôn :1 la so may IP cua em 192.168.1.2 dể em nâng câp DOMAN,2 la 203.162.4.191 cua nhà cung cấp dịch vụ dể ra internet .em cũng dùng no-ip luôn nhưng chỉ dến ADSL thôi ,chắc NAT em ko dúng rồi.mong mấy anh giúp đỡ

hoàng vũ
19-06-2008, 13:57
lâu rồi ko ghé forum. bây giờ ghé qua thấy các sư huynh/ sư tỷ viết bài hay qua thật khiến tại hạ khâm phục sát đất.
cụng ly cái nào :06::06:

tuandieu
18-07-2008, 14:30
Em đang có con Zoom. em config theo ảnh


http://img401.imageshack.us/img401/2991/86339079yt4.jpg

nhưng khi save vào thì báo lỗi là
"Fails to perform the specified action...

Error: Mandatory parameter not specified "

tuandieu
30-07-2008, 11:03
ai biết chỉ em với, vì lỗi này mà em cấu hình mãi ko được con modem, điên hết cả người.

polikar
31-07-2008, 00:47
thanks you vẻy much ,cố gắng phát huy nha Pro:D:D:D:D

npttuan
14-08-2008, 21:03
Bạn có thể chỉ cách nat modem Drayteck 2600 không? Cảm ơn trước!

npttuan
18-08-2008, 23:06
Bạn nào biết NAT modem Drayteck 2600 không? Chỉ mình với!

fascist
27-08-2008, 00:48
cách NAT Planet ADSL 2/2+Router

--------------------------------------------------------------------------------

Em định publish WebServer từ local ->internet.
- Cài Win2k3 lên domain (vd:testlab.co.cc), cấu hình IIS
- Đăng ký zoneedit.com (add zone: testlab.coc.cc, www, mail, ftp, ...)
- Đăng ký domain free (vd: testlab.co.cc) : trỏ nameserver -> nameserver do zoneedit cung cấp (ns16.zoneedit.com)
- Tại win2k3 cài DirectUpdate để cập nhật IP động
- Cấu hình modem ADSL PLANET 2/2+Router NAT port 80,21,25,110,... về W2k3Server Local: vào Advaned Setup -> NAT -> Virtual Server

Khi em gõ: http://www.testlab.co.cc thì chỉ trỏ về tới modem ADSL mà ko truy cập được Webser trong Local. Em ko biết trên modem cần chỉnh gì thêm nữa ko? Xin các huynh chỉ giáo thêm!!!
==> chắc tại bạn xài ip động nên nó hok có forward đc, 1 ít ngu kiến mà sao tìm wài hok thấy cái chổ trích dẫn?? where is it???:05:

violetlotous
16-09-2008, 04:20
Bước 1: Để có thể cấu hình Portforwarding cho router ADSL thì máy tính của bạn phải có địa chỉ IP tĩnh.
Bước 2: Mở trình duyệt Web, chẳng hạn như Internet Explorer hoặc Netscape
- Địa chỉ IP mặc định của router là 192.168.1.1, username: admin, password: admin
http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/dlink/00.jpg

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, Click chuột vào Advanced
http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/dlink/01.jpg

- Vào phần Lan Clients: Add địa chỉ IP máy tính của bạn
http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/dlink/02.jpg

Bước 4: Vào phần Virtual Server để cấu hình portforwarding
- Đã có một số port được cấu hình mặc định, chỉ cần chọn và add vào phần Applied Rules, hoặc chọn mục user để tự mở port khác.
http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/dlink/03.jpg

- Nhấn Add, trong phần Rule Management
http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/dlink/04.jpg
Rule Name: tên rule
Protocol: chọn giao thức
Port Start, Port End, Port Map, Port Map End: nhập port muốn chuyển tiếp.
Nhấn apply để xác nhận việc thiết lập

- Sau đó trở về mục Virtual Server:
http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/dlink/04.jpg

Lan IP: chọn ip bạn cần NAT port.
Category chọn user.
Trong phần Available Rules chọn rule vừa tạo, sau đó nhấn ADD để chuyển sang phần Applied Rule. Sau đó nhấn Apply để kết thúc:D

nhớ mấy bạn giúp đỡ với, khi nat ra thì IP là : 192.168.1.222 mà sao khi vào thử thì toàn vào Modem ko thui

mrh
23-09-2008, 19:04
sao không có ai hướng dẫn NAT ở routerADSL của viettel cả nhỉ,không có IP tỉnh có NAT được không vậy

jack85
29-10-2008, 13:38
hix,em vào http://portforward.com/ tìm đúng loại Modem của em để NAT nhưng cái hình hướng dẫn và modem của em lại có hình như thế này.Bác nào có thể giải thích giúp em không. Cảm ơn :(
hình modem của em
http://widget.slide.com/rdr/1/1/3/W/27000000074b0035/1/43/ikRKwwTS6j_VN_cuI1I0ik2gYySiFBEp.jpg (http://www.slide.com/s/45auFPrK6j_s3D-UR8vuIMRUXsVYA39K?referrer=hlnk)
còn đây trong hướng dẫn http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Huawei/SmartAX-MT880/Echolink.htm
mà thế nào hướng dẫn ghi là 880 thế mà hình hướng dẫn lại thành 882.Cứu em với!
http://widget.slide.com/rdr/1/1/3/W/27000000074b0da8/1/246/E0WZWjeC5z8JZ8qJiPzgi6zQOacz7zm1.jpg (http://www.slide.com/s/nBD3Yklryz-h4Zrg_NvNrTpwLs562Lsb?referrer=hlnk)

300000
29-10-2008, 20:11
http://www.mediafire.com/?xguy1ym490d

để nat hoạt động có hiệu quả thì các bạn nên đặt ip tĩnh cho máy tính rồi hãy thực hiện nat cho router , nếu không đặt ip tĩnh thì sau khi mất điện hoặc tắt điện của router thì chưa chắc những cấu hình của các bạn chạy được nữa đâu .

bạn nào có khó khăn trong việc nat bất cứ router nào thì liên hệ với tôi qua yahoo, tôi hướng dẫn miễn phí cho , nếu bạn nào đó không tự nat được trong router thi tôi có thể dùng phần mềm nối vào máy tính của các bạn ,sau đó rôi làm nat trong router giúp cho nick của tôi là tuan_trung96

tôi có làm một đoạn video hướng dẫn làm thế nào để đặt ip tinh cho máy tính , bạn có thể tải về từ địa chỉ này sau đó làm theo hướng dẫn thì chỉ cần nat một lần là đủ khôgn phải làm đi làm lại và chạy làm server mới ổn định

sau khi các bạn biết làm rồi thì có nhiều cái để nghịch lắm ,

zeusdatinh
11-11-2008, 02:20
http://www.mediafire.com/?xguy1ym490d

để nat hoạt động có hiệu quả thì các bạn nên đặt ip tĩnh cho máy tính rồi hãy thực hiện nat cho router , nếu không đặt ip tĩnh thì sau khi mất điện hoặc tắt điện của router thì chưa chắc những cấu hình của các bạn chạy được nữa đâu .

bạn nào có khó khăn trong việc nat bất cứ router nào thì liên hệ với tôi qua yahoo, tôi hướng dẫn miễn phí cho , nếu bạn nào đó không tự nat được trong router thi tôi có thể dùng phần mềm nối vào máy tính của các bạn ,sau đó rôi làm nat trong router giúp cho nick của tôi là tuan_trung96

tôi có làm một đoạn video hướng dẫn làm thế nào để đặt ip tinh cho máy tính , bạn có thể tải về từ địa chỉ này sau đó làm theo hướng dẫn thì chỉ cần nat một lần là đủ khôgn phải làm đi làm lại và chạy làm server mới ổn định

sau khi các bạn biết làm rồi thì có nhiều cái để nghịch lắm ,

Cảm ơn anh rất nhiều vì bài viết hướng dẫn rất chi tiết của anh!
Những đoạn Video rất hay,chỉ khó mỗi phần cấu hình router thôi.Vì như trong video anh demo thì là router khác với router của em.Em dùng router của Viettel(ADSL2/2+).
Vậy lúc nào Pro rảnh làm luôn đoạn video này và post lên trên này cho anh em tham khảo để thực hành Pro nhé!Cảm ơn Pro nhiều lắm!

kennabis
17-01-2009, 10:59
các bạn chỉ giúp mình cách NAT port 1723 trên modem adsl Linksys WAG54G

300000
18-01-2009, 00:31
để làm được nat trên linksys thì bạn làm như sau , đầu tiên bạn bấm start/run rồi nhập vào cmd sau đó bấm enter

tiếp theo nhập lệnh ipconfig/all rồi bấm enter để tìm coi địa chỉ ip máy tính của bạn là bao nhiêu , ví dụ ip address 192.168.1.100 thì bạn làm như thế này thì chạy được.

nhập 192.168.1.1 bấm enter để vào router , sau khi vào xong thì chon ở phần Applications/games sau đó chọn tiếp phần port range forwarding rồi nhập tên vao như sau.

application = vpn start=1723 end=1723 protocol =TCP 192.1681..100 enable chọn vào đấy sau đó bấm save setting là được .

tùy theo địa chỉ ip máy tính của bạn nếu là địa chỉ khác thì thay địc chỉ vào số 192.168.1.x thì là chạy được thôi . nếu muốn chạy ổn định thì đặt địa chỉ tĩnh cho pc cua bạn đi thì dùng hay hơn là để dịa chỉ động .

napoli
04-02-2009, 22:35
Làm ơn chỉ đệ cách NAT port của SpeedTouch 510 (Của VNPT) với. Những port cần NAt .
80
44405
55901
55919
Làm ơn giúp với

tohgnha
23-02-2009, 16:27
Làm ơn chỉ đệ cách NAT port của SpeedTouch 510 (Của VNPT) với. Những port cần NAt .
80
44405
55901
55919
Làm ơn giúp với

- Mình nhớ không lầm thì bạn vào link Game and Application.
- Bạn tham khảo thêm tại đây
http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=1951

vuhoangthuy
24-02-2009, 21:59
Đánh dấu cái. Cảm ơn thầy nhiều nhe

trungphuongtien
21-03-2009, 09:25
MÌnh sài con router không support VPN vậy có cách nào để làm VPN không vậy ?
Forward port vào ISA dc không?
Cám ơn.

lmh
21-03-2009, 10:21
MÌnh sài con router không support VPN vậy có cách nào để làm VPN không vậy ?
Forward port vào ISA dc không?
Cám ơn.

Forward port 1723 (PPTP) :laugh:

jack85
23-03-2009, 12:20
con modem VT-AD02 của viettel em NAT ngon lành.Kiểm tra canyouseeme.org thành công.Khi NAT hiện lên thông báo đã chuyển DSL router Web server về port8080.Em dùng No-ip (tên.no-ip.org) nó toàn vào trang cấu hình của modem.Tìm trên modem phần remote control để đổi port thì không có.WEBserver dùng Appser.Các bác nào có cách giải quyết giúp em với.Em cảm ơn nhiều.

tohgnha
23-03-2009, 13:42
con modem VT-AD02 của viettel em NAT ngon lành.Kiểm tra canyouseeme.org thành công.Khi NAT hiện lên thông báo đã chuyển DSL router Web server về port8080.Em dùng No-ip (tên.no-ip.org) nó toàn vào trang cấu hình của modem.Tìm trên modem phần remote control để đổi port thì không có.WEBserver dùng Appser.Các bác nào có cách giải quyết giúp em với.Em cảm ơn nhiều.

Ra ngoài tiệm Internet hay từ 1 máy tính khác có kết nối Internet truy cập thử.

jack85
23-03-2009, 15:28
Ra ngoài tiệm Internet hay từ 1 máy tính khác có kết nối Internet truy cập thử.

em đưa cho bạn em ở ngoài truy cập vào nó hỏi user pass của modem,thế mới chán chứ.Có thầy nào gặp trường hợp như vậy không ạ.Giúp em với :((

jack85
24-03-2009, 11:09
các thầy ơi giúp em với con modem Viettel VT-AD02 của em sau khi NAT nó chuyển webserver của modem về 8080 tức là truy cập (tên.no-ip.org) thì vào đc trang cấu hình modem từ bên ngoài,canyouseeme lại chỉ nhìn thấy cổng 8080 chứ không thể thấy cổng 80 của web mà em NAT là WEBserver cổng 80.Thế là thế nào ạ

napoli
20-04-2009, 00:15
Ai chỉ mình cách NAT cho modem Dlink-2542B . Cho hỏi thêm cái là khi mình NAT như vậy có cần tắt FireWall không nếu có chỉ mình cách tắt Firewall với. Thanks

minhphi1324
18-05-2009, 20:11
Chỉ dùm em cách nat con comtrend luôn. em chọn vir... mà hok dc. cách đặt ip nữa. máy em muôn nat là 192.168.1.3

venus18
24-05-2009, 23:58
các pro cho em hỏi, em port forwarding cho con modem sart2 4112 (tên khác là USTARCOM) ntn đúng chưa ạ (Mấy bước từ 1-> 3 là em thiết lập static ip)


http://upanh.com/uploads/23-May-2009/v41358zbjs0mox56vey4.jpg
http://upanh.com/uploads/23-May-2009/a6b8x6oa910e6ojb7pq2.jpg

em chắc chắn đã làm đúng hướng dẫn rùi (http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/UTStarcom/AR7RD/BitTorrent.htm) mà canyouseeme toàn báo là
Error: I could not see your service on 117.0.40.32 on port (1723)
Reason: Connection refused

các pro xem giùm em còn chỗ nào ko đúng ko (em đã tắt tường lửa rùi).
Em cảm ơn nhiều

300000
25-05-2009, 05:09
bạn phải click vào user thì ra thêm môt hộp thoại khác , sau đó điền vào rồi chọn add thì mới được , hoach là bạn click vào user rồi chụp anh đó lên đây tôi hướng dẫn tiếp cho.

venus18
25-05-2009, 09:17
bạn phải click vào user thì ra thêm môt hộp thoại khác , sau đó điền vào rồi chọn add thì mới được , hoach là bạn click vào user rồi chụp anh đó lên đây tôi hướng dẫn tiếp cho.
uh, em thử cách đó rùi nhưng ko được, ko bít em có làm sai phần nào ko, mọi người xem giùm em cái
http://upanh.com/uploads/24-May-2009/u7gsh1nj2apq2l5pmdp8.jpg
http://upanh.com/uploads/24-May-2009/l8o7fijccwtyozx73t5.jpg
http://upanh.com/uploads/24-May-2009/3wrpj93g1x1xvgvnuf44.jpg
rùi em vào canyouseeme, nó bảo là
Error: I could not see your service on 117.0.34.18 on port (1723)
Reason: Connection refused
hix, mọi người xem giùm em sai phần nào, ko nat được quả này em chết mất. Em cảm ơn nhiều

venus18
27-05-2009, 09:19
mọi người giúp em nat con modem này với :dance::dance::dance:
em cảm mơn nhiều

phonglt
27-05-2009, 16:30
em vư`a mua con linksys RV042 để gộp chùng đướng truyến` ma` lam` hoai` ko được mong các cao thủ chỉ giáo gium` em đượuc ko??? Hồi xưa có học qua nhưng giờ quên hết rùi.càm ơn mọi người đã xem qua.tui tên phong.số dt của tui la 01262698329.thanks all.

dannamvinhtra
28-05-2009, 19:57
Nat xong rui lam gi nua may thay , cai nay la tao Nat de lam remote phai ko , em dang nghien cuu chi em voi

hongkybudop
01-07-2009, 15:00
- Anh chị nào biết Nat port modem FTTH TP-LINK R460 này thì giúp em với. Thanks Anh chị nhiều

Ip tĩnh

300000
01-07-2009, 19:24
uh, em thử cách đó rùi nhưng ko được, ko bít em có làm sai phần nào ko, mọi người xem giùm em cái
http://upanh.com/uploads/24-May-2009/u7gsh1nj2apq2l5pmdp8.jpg
http://upanh.com/uploads/24-May-2009/l8o7fijccwtyozx73t5.jpg
http://upanh.com/uploads/24-May-2009/3wrpj93g1x1xvgvnuf44.jpg
rùi em vào canyouseeme, nó bảo là
Error: I could not see your service on 117.0.34.18 on port (1723)
Reason: Connection refused
hix, mọi người xem giùm em sai phần nào, ko nat được quả này em chết mất. Em cảm ơn nhiều
Bạn phải bấm vào DMZ sau đó thêm địa chỉ 192.168.1.19 rồi bấm apply là chạy được thôi vì tường lửa ngăn cản khôgn cho chạy vì thế cần đặt vào dmz thì mới chạy được .

khoihoi
02-12-2009, 16:27
Ban nao co huong dan cai NAt cua modem SmartAX MT882a gui cho minh voi

xiedung
03-12-2009, 09:38
Chỉ mình cách nat port modem Draytek vigor 2910. Thanks

sgbm
12-12-2009, 14:43
Các bạn có kinh nghiệm trên Dlink 504T chỉ giúp vì sao đã add port 3389 rồi nhưng sao remote không remote được. Mình sử dụng ADSL Viettel.

buinhattan
18-01-2010, 08:28
chào các pac,
Cho mình hỏi nha, nhà mình hiện đang dùng modem ADSL của hãng ZYXEL, mình muốn làm NAT inboup và NAT out boup nhưng mà không được, tuy mình đã đọc nhiều trên mạng rồi. Vậy pác nào biết chỉ giúp mình với, chỉ cụ thể nha. cám ơn các pác nhiều. gửi mail về cho mình nhé: bluesky09091982@gmail.com
:bomb:

votinh051
02-03-2010, 07:46
ai biet mo port cai na`y ko chi minh voi
http://img291.imageshack.us/img291/2744/33154228.png

votinh051
02-03-2010, 07:48
mình muốn mở port để onl game mà tìm ko thấy cách mở port của cái này là sao

votinh051
02-03-2010, 08:10
http://img291.imageshack.us/img291/2744/33154228.png
nản quá

thai712001
17-06-2010, 16:00
Ai chỉ mình cách NAT cho modem Dlink-2542B . Cho hỏi thêm cái là khi mình NAT như vậy có cần tắt FireWall không nếu có chỉ mình cách tắt Firewall với. Thanks
bạn vào nat-> chon Virtual Servers ->add->select one->PPTP LÀ ok roi

thanhnguyen180681
22-06-2010, 09:15
thank pac. em đọc thấy rất chi tiết và dễ hiểu

chuotnho123
07-07-2010, 01:08
Em sử dụng modem zoom x5
http://i219.photobucket.com/albums/cc33/whisky_sori/Status.jpg

Em muốn config Remote, em đã đọc và làm theo bài hướng dẫn nhưng vẫn không được
- Nat
http://i219.photobucket.com/albums/cc33/whisky_sori/Nat-1.jpg
-Rule
http://i219.photobucket.com/albums/cc33/whisky_sori/Rule.jpg
-Ip Filter
http://i219.photobucket.com/albums/cc33/whisky_sori/IpFilter.jpg

Mong mọi người chỉ giúp em. Thanks

phuoctrantk
08-07-2010, 21:41
Em cần mở port - Modem loại nào ?: Modem ADSL Postef 8820U
- Nat port để làm gì ?: để download torrent .
Đã tắt Fire Wall ở máy .

vumian
25-11-2010, 23:25
Thay va cac ban oi, co ai mở được port Modem cua VNN hong ( thay thong tin trong Router la Siemens SE261). Vui lòng chỉ giúp, Thanks