PDA

View Full Version : mo file *.chm


quang_ktvt45
02-12-2006, 09:44
Minh vua tai ve (Sổ Tay Phần Cứng 1.0) nhung toi gio minh van khong the mo de xem duoc va luon bao loi Cannot Open the File: mk:@MSITStore:C:\Windows\Help\Windows.chm
nhu huong dan minh da tai va cai HTML Help Workshop 1.4 SDK nhung khoi dong may xong roi vao lai thi van bi bao loi nhu cu.
Ban vui long chi minh cach khac phuc nha!!
Cam on ban nhieu lam!!!

network
02-12-2006, 10:07
When you click Start and then click Help, you may receive the following error message:
Cannot Open the File: mk:@MSITStore:C:\Windows\Help\Windows.chm
Note You may receive an error message when you try to open any Help file that has a .chm file extension.
Back to the top

CAUSE
This problem may occur if the Hhctrl.ocx file is the wrong version.
Back to the top

RESOLUTION
To resolve this problem, extract and register a new copy of the Hhctrl.ocx file.1. Determine the version of Hhctrl.ocx. To do this, follow these steps:a. Click Start, point to Settings, and then click Folder Options.
b. Click the View tab, click Show all files, click to clear the Hide file extensions for known file types check box, and then click OK.
c. Click Start, point to Find, and then click Files or Folders.
d. In the Named box, type hhctrl.ocx. In the Look in list, click My Computer, and then click Find Now.
e. In the list of items that are found, right-click the Hhctrl.ocx file that is stored in the C:\Windows\System folder, and then click Properties.
f. Click the Version tab, and then note the number that is displayed next to File version.

The version of Hhctrl.ocx that is included with Microsoft Internet Explorer 5.0 or Internet Explorer 5.01 is file version 4.73.8412.

2. Extract a new copy of the Hhctrl.ocx file for the version of Internet Explorer that you have to the Windows\System directory. (To determine the version of Internet Explorer that you have, start Internet Explorer, and then click About Internet Explorer on the Help menu.)

If Internet Explorer 5 is installed, extract a new copy of Hhctrl.ocx from your Windows 98 CD-ROM.

If a different version of Internet Explorer is installed, extract a new copy of Hhctrl.ocx from the Hhupd.cab file on the Internet Explorer CD, or install the latest update for Windows HTML Help. For more information about how to install the latest update for Windows HTML Help, see the "More Information" section.

For additional information about extracting files in Windows 98, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
129605 (http://support.microsoft.com/kb/129605/) How to extract original compressed Windows files
3. Register the Hhctrl.ocx file. To do this, follow these steps:1. Quit all programs that are running.
2. Click Start, and then click Run.
3. In the Open box, type regsvr c:\windows\system\hhctrl.ocx, and then click OK. The following message appears:
DllRegisterServer in c:\windows\system\hhctrl.ocx succeeded.
4. Click OK, and then restart the computer.

network
02-12-2006, 10:09
hướng dẫn này đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, nếu có gì không được thì hỏi tiếp

quang_ktvt45
03-12-2006, 09:40
hướng dẫn này đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, nếu có gì không được thì hỏi tiếp

mình đã làm như hướng dẫn như sau:
1. mình kiểm tra file version là:5.2.3790.2744 (srv03_sp1_gdr.060711-0036)
2.vì máy của mình đang xài WinXP.SP2 nên các thao tác extract như hướng dẫn trong các bước tiếp theo mình không thể thực hiện được.Bạn chỉ giúp mình tiếp nha
cám ơn

network
03-12-2006, 11:06
để giải quyết vấn đề của bạn, bạn có thể cài đặt chương trình Windows HTML Help , sau khi cài đặt, bạn có thể dễ dàng xem được file chm này. Link download http://msdn.microsoft.com/library/en-us/htmlhelp/html/hwmicrosofthtmlhelpdownloads.asp?frame=true . Tại trang này bạn click vào : Download Htmlhelp.exe . Tiến hành cài đặt rồi restart lại máy