Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ
Trang Chủ Giới Thiệu Chương Trình Học Tài Liệu Tin Tức F.A.Q Lịch Khai Giảng Học Phí Việc Làm Liên Hệ

Go Back   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > WEB - ĐỒ HỌA - LẬP TRÌNH > Database
Đăng Ký Thành Viên Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Database Chuyên đề về Database (MySQL, MSSQL)

Vui lòng gõ từ khóa liên quan đến vấn đề bạn quan tâm vào khung dưới , trước khi đặt câu hỏi mới.


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 22-10-2008, 12:18
ntviet8 ntviet8 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gởi: 75
Thanks: 1
Thanked 7 Times in 7 Posts
Lỗi Kết nối PHP và Mysql rất lạ

1/ Tôi cài IIS và mysql trên máy 10.0.0.5 và kết nối web php với mysql trong nội bộ nó -->ok.
2/ Tôi cài apache "appserv-win32-2.5.9.exe" trên máy 10.0.0.27 và máy 10.0.0.115
3/ Tôi viết 1 file php như sau :

<?php
# FileName="Connection_php_mysql.htm"
# Type="MYSQL"
# HTTP="true"
$hostname_ISO = "10.0.0.115";
$database_ISO = "metalnet";
$username_ISO = "abc";
$password_ISO = "123";
$ISO = mysql_connect($hostname_ISO, $username_ISO, $password_ISO) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
mysql_query("SET NAMES 'UTF8'");
mysql_select_db($database_ISO,$ISO);
$SQL1="select * from tbuser";
$rsHoSo=mysql_query($SQL1);
while ($motHoSo=mysql_fetch_array($rsHoSo))
{
echo "1 MAU TIN<br>";
}
?>

đặc vào thư mục www của apache máy 10.0.0.27 kết nối tới cơ sở dữ liệu trên máy 10.0.0.115 thì chạy OK

* Nhưng khi Tôi đặt file php này vào máy 10.0.0.5 thì nó báo lỗi sau:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client in D:\WebLocal\do hoa\vvv.php on line 9

Fatal error: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client in D:\WebLocal\do hoa\vvv.php on line 9

* Máy 10.0.0.5 Tôi cài IIS có hổ trợ PHP cài thêm Mysql . Nếu dùng đoạn code trên đặt trên thư mục www của IIS máy 10.0.0.5 và kết nối Mysql trên máy 10.0.0.5 thì kết nối ok

* Tôi gởi thông tin web phpinfo.php của 2 máy 10.0.0.5 và 10.0.0.115 theo sau để các bạn tham khảo version
Tôi đã dùng
* Nhờ các bạn hổ trợ Tôi. Cảm ơn nhiều, rất nhiều ..... và rất nhiều
************ phpinfo.php: 10.0.0.5*********
PHP Version 4.4.6

System Windows NT SER2000 5.2 build 3790
Build Date Feb 28 2007 21:30:43
Server API ISAPI
Virtual Directory Support enabled
Configuration File (php.ini) Path D:\PHP install\php.ini
PHP API 20020918
PHP Extension 20020429
Zend Extension 20050606
Debug Build no
Zend Memory Manager enabled
Thread Safety enabled
Registered PHP Streams php, http, ftp, compress.zlib

Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v1.3.0, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies with Zend Extension Manager v1.2.0, Copyright (c) 2003-2007, by Zend Technologies with Zend Optimizer v3.3.3, Copyright (c) 1998-2007, by Zend Technologies

PHP Credits
Configuration
PHP Core
Directive Local Value Master Value
allow_call_time_pass_reference On On
allow_url_fopen On On
always_populate_raw_post_data Off Off
arg_separator.input & &
arg_separator.output & &
asp_tags Off Off
auto_append_file no value no value
auto_prepend_file no value no value
browscap no value no value
default_charset no value no value
default_mimetype text/html text/html
define_syslog_variables Off Off
disable_classes no value no value
disable_functions no value no value
display_errors On On
display_startup_errors Off Off
doc_root no value no value
docref_ext no value no value
docref_root no value no value
enable_dl On On
error_append_string no value no value
error_log no value no value
error_prepend_string no value no value
error_reporting 2039 2039
expose_php On On
extension_dir D:\PHP install\extensions D:\PHP install\extensions
file_uploads On On
gpc_order GPC GPC
highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF
highlight.comment #FF8000 #FF8000
highlight.default #0000BB #0000BB
highlight.html #000000 #000000
highlight.keyword #007700 #007700
highlight.string #DD0000 #DD0000
html_errors On On
ignore_repeated_errors Off Off
ignore_repeated_source Off Off
ignore_user_abort Off Off
implicit_flush Off Off
include_path .;c:\php4\pear .;c:\php4\pear
log_errors Off Off
log_errors_max_len 1024 1024
magic_quotes_gpc On On
magic_quotes_runtime Off Off
magic_quotes_sybase Off Off
max_execution_time 30 30
max_input_time 60 60
open_basedir no value no value
output_buffering no value no value
output_handler no value no value
post_max_size 8M 8M
precision 12 12
register_argc_argv On On
register_globals Off Off
report_memleaks On On
safe_mode Off Off
safe_mode_exec_dir no value no value
safe_mode_gid Off Off
safe_mode_include_dir no value no value
sendmail_from no value no value
sendmail_path no value no value
serialize_precision 100 100
short_open_tag On On
SMTP localhost localhost
smtp_port 25 25
sql.safe_mode Off Off
track_errors Off Off
unserialize_callback_func no value no value
upload_max_filesize 2M 2M
upload_tmp_dir no value no value
user_dir no value no value
variables_order EGPCS EGPCS
xmlrpc_error_number 0 0
xmlrpc_errors Off Off
y2k_compliance On On

ISAPI
Server Variable Value
CONTENT_LENGTH 0
PATH_TRANSLATED D:\WebLocal\phpinfo.php
REMOTE_ADDR 10.0.0.115
REMOTE_HOST 10.0.0.115
REQUEST_METHOD GET
SERVER_NAME 10.0.0.5
SERVER_PORT 80
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE Microsoft-IIS/6.0
APPL_MD_PATH /LM/W3SVC/1/ROOT
APPL_PHYSICAL_PATH D:\WebLocal\
INSTANCE_ID 1
INSTANCE_META_PATH /LM/W3SVC/1
URL /phpinfo.php
ALL_HTTP HTTP_CONNECTION:Keep-Alive HTTP_ACCEPT:image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-excel, application/msword, */* HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip, deflate HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:en-us HTTP_HOST:10.0.0.5 HTTP_USER_AGENT:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322) HTTP_UA_CPU:x86
HTTPS off
SCRIPT_NAME /phpinfo.php
SERVER_PORT_SECURE 0

Zend Optimizer
Optimization Pass 1 enabled
Optimization Pass 2 enabled
Optimization Pass 3 enabled
Optimization Pass 4 enabled
Optimization Pass 9 enabled
Zend Loader enabled
License Path no value
Obfuscation level 3

bcmath
BCMath support enabled

calendar
Calendar support enabled

com
Directive Local Value Master Value
com.allow_dcom Off Off
com.autoregister_casesensitive On On
com.autoregister_typelib Off Off
com.autoregister_verbose Off Off
com.typelib_file no value no value

ctype
ctype functions enabled

ftp
FTP support enabled

mysql
MySQL Support enabled
Active Persistent Links 1
Active Links 1
Client API version 3.23.49

Directive Local Value Master Value
mysql.allow_persistent On On
mysql.connect_timeout 60 60
mysql.default_host no value no value
mysql.default_password no value no value
mysql.default_port no value no value
mysql.default_socket no value no value
mysql.default_user no value no value
mysql.max_links Unlimited Unlimited
mysql.max_persistent Unlimited Unlimited
mysql.trace_mode Off Off

odbc
ODBC Support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
ODBC library Win32

Directive Local Value Master Value
odbc.allow_persistent On On
odbc.check_persistent On On
odbc.default_db no value no value
odbc.default_pw no value no value
odbc.default_user no value no value
odbc.defaultbinmode return as is return as is
odbc.defaultlrl return up to 4096 bytes return up to 4096 bytes
odbc.max_links Unlimited Unlimited
odbc.max_persistent Unlimited Unlimited

overload
User-Space Object Overloading Support enabled

pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 7.0 18-Dec-2006

session
Session Support enabled
Registered save handlers files user

Directive Local Value Master Value
session.auto_start Off Off
session.bug_compat_42 On On
session.bug_compat_warn On On
session.cache_expire 180 180
session.cache_limiter nocache nocache
session.cookie_domain no value no value
session.cookie_lifetime 0 0
session.cookie_path / /
session.cookie_secure Off Off
session.entropy_file no value no value
session.entropy_length 0 0
session.gc_divisor 100 100
session.gc_maxlifetime 1440 1440
session.gc_probability 1 1
session.name PHPSESSID PHPSESSID
session.referer_check no value no value
session.save_handler files files
session.save_path no value no value
session.serialize_handler php php
session.use_cookies On On
session.use_only_cookies Off Off
session.use_trans_sid Off Off

standard
Regex Library Bundled library enabled
Dynamic Library Support enabled
Internal Sendmail Support for Windows enabled

Directive Local Value Master Value
assert.active 1 1
assert.bail 0 0
assert.callback no value no value
assert.quiet_eval 0 0
assert.warning 1 1
auto_detect_line_endings 0 0
default_socket_timeout 60 60
safe_mode_allowed_env_vars PHP_ PHP_
safe_mode_protected_env_vars LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH
url_rewriter.tags a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset= a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset=
user_agent no value no value

tokenizer
Tokenizer Support enabled

wddx
WDDX Support enabled
WDDX Session Serializer enabled

xml
XML Support active
XML Namespace Support active
EXPAT Version 1.95.6

zlib
ZLib Support enabled
Compiled Version 1.2.3
Linked Version 1.2.3

Directive Local Value Master Value
zlib.output_compression Off Off
zlib.output_compression_level -1 -1
zlib.output_handler no value no value

Additional Modules
Module Name

Environment
Variable Value
ALLUSERSPROFILE C:\Documents and Settings\All Users
ClusterLog C:\WINDOWS\Cluster\cluster.log
CommonProgramFiles C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME SER2000
ComSpec C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK NO
NUMBER_OF_PROCESSORS 2
OS Windows_NT
Path C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;D:\P HP install;D:\My SQL Server\bin
PATHEXT .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
PROCESSOR_ARCHITECTURE x86
PROCESSOR_IDENTIFIER x86 Family 15 Model 4 Stepping 3, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL 15
PROCESSOR_REVISION 0403
ProgramFiles C:\Program Files
SystemDrive C:
SystemRoot C:\WINDOWS
TEMP C:\WINDOWS\TEMP
TMP C:\WINDOWS\TEMP
USERPROFILE C:\Documents and Settings\Default User
windir C:\WINDOWS

PHP Variables
Variable Value
_SERVER["ALL_HTTP"] HTTP_CONNECTION:Keep-Alive HTTP_ACCEPT:image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-excel, application/msword, */* HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip, deflate HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:en-us HTTP_HOST:10.0.0.5 HTTP_USER_AGENT:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322) HTTP_UA_CPU:x86
_SERVER["HTTPS"] off
_SERVER["SCRIPT_NAME"] /phpinfo.php
_SERVER["HTTP_COOKIE"] no value
_SERVER["AUTH_PASSWORD"] no value
_SERVER["AUTH_TYPE"] no value
_SERVER["AUTH_USER"] no value
_SERVER["CONTENT_LENGTH"] 0
_SERVER["CONTENT_TYPE"] no value
_SERVER["PATH_TRANSLATED"] D:\\WebLocal
_SERVER["QUERY_STRING"] no value
_SERVER["REMOTE_ADDR"] 10.0.0.115
_SERVER["REMOTE_HOST"] 10.0.0.115
_SERVER["REMOTE_USER"] no value
_SERVER["REQUEST_METHOD"] GET
_SERVER["SERVER_NAME"] 10.0.0.5
_SERVER["SERVER_PORT"] 80
_SERVER["SERVER_PROTOCOL"] HTTP/1.1
_SERVER["SERVER_SOFTWARE"] Microsoft-IIS/6.0
_SERVER["APPL_MD_PATH"] /LM/W3SVC/1/ROOT
_SERVER["APPL_PHYSICAL_PATH"] D:\\WebLocal\\
_SERVER["INSTANCE_ID"] 1
_SERVER["INSTANCE_META_PATH"] /LM/W3SVC/1
_SERVER["LOGON_USER"] no value
_SERVER["REQUEST_URI"] /phpinfo.php
_SERVER["URL"] /phpinfo.php
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"] D:\\WebLocal\\phpinfo.php
_SERVER["ORIG_PATH_INFO"] /phpinfo.php
_SERVER["PATH_INFO"] no value
_SERVER["ORIG_PATH_TRANSLATED"] D:\\WebLocal\\phpinfo.php
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] D:\\WebLocal
_SERVER["PHP_SELF"] /phpinfo.php
_SERVER["HTTP_CONNECTION"] Keep-Alive
_SERVER["HTTP_ACCEPT"] image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-excel, application/msword, */*
_SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"] gzip, deflate
_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] en-us
_SERVER["HTTP_HOST"] 10.0.0.5
_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
_SERVER["HTTP_UA_CPU"] x86
_SERVER["argv"]

Array
(
)

_SERVER["argc"] 0
_ENV["ALLUSERSPROFILE"] C:\\Documents and Settings\\All Users
_ENV["ClusterLog"] C:\\WINDOWS\\Cluster\\cluster.log
_ENV["CommonProgramFiles"] C:\\Program Files\\Common Files
_ENV["COMPUTERNAME"] SER2000
_ENV["ComSpec"] C:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe
_ENV["FP_NO_HOST_CHECK"] NO
_ENV["NUMBER_OF_PROCESSORS"] 2
_ENV["OS"] Windows_NT
_ENV["Path"] C:\\WINDOWS\\system32;C:\\WINDOWS;C:\\WINDOWS\\System32\\Wbe m;D:\\PHP install;D:\\My SQL Server\\bin
_ENV["PATHEXT"] .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
_ENV["PROCESSOR_ARCHITECTURE"] x86
_ENV["PROCESSOR_IDENTIFIER"] x86 Family 15 Model 4 Stepping 3, GenuineIntel
_ENV["PROCESSOR_LEVEL"] 15
_ENV["PROCESSOR_REVISION"] 0403
_ENV["ProgramFiles"] C:\\Program Files
_ENV["SystemDrive"] C:
_ENV["SystemRoot"] C:\\WINDOWS
_ENV["TEMP"] C:\\WINDOWS\\TEMP
_ENV["TMP"] C:\\WINDOWS\\TEMP
_ENV["USERPROFILE"] C:\\Documents and Settings\\Default User
_ENV["windir"] C:\\WINDOWS

PHP License

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.
Sponsored links
  #2  
Old 22-10-2008, 12:31
ntviet8 ntviet8 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành Viên Mới
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gởi: 75
Thanks: 1
Thanked 7 Times in 7 Posts
****************phpinfo.php 10.0.0.115****************
PHP Version 5.2.3

System Windows NT VIET3K 5.2 build 3790
Build Date May 31 2007 09:36:39
Configure Command cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--with-gd=shared"
Server API Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support enabled
Configuration File (php.ini) Path C:\WINDOWS
Loaded Configuration File C:\WINDOWS\php.ini
PHP API 20041225
PHP Extension 20060613
Zend Extension 220060519
Debug Build no
Thread Safety enabled
Zend Memory Manager enabled
IPv6 Support enabled
Registered PHP Streams php, file, data, http, ftp, compress.zlib
Registered Stream Socket Transports tcp, udp
Registered Stream Filters convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, zlib.*

Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2007 Zend Technologies
with Zend Extension Manager v1.2.0, Copyright (c) 2003-2007, by Zend Technologies
with Zend Optimizer v3.3.3, Copyright (c) 1998-2007, by Zend Technologies

PHP Credits
Configuration
PHP Core
Directive Local Value Master Value
allow_call_time_pass_reference On On
allow_url_fopen On On
allow_url_include Off Off
always_populate_raw_post_data Off Off
arg_separator.input & &
arg_separator.output & &
asp_tags Off Off
auto_append_file no value no value
auto_globals_jit On On
auto_prepend_file no value no value
browscap no value no value
default_charset no value no value
default_mimetype text/html text/html
define_syslog_variables Off Off
disable_classes no value no value
disable_functions no value no value
display_errors On On
display_startup_errors Off Off
doc_root no value no value
docref_ext no value no value
docref_root no value no value
enable_dl On On
error_append_string no value no value
error_log no value no value
error_prepend_string no value no value
error_reporting 6135 6135
expose_php On On
extension_dir C:/AppServ\php5\ext C:/AppServ\php5\ext
file_uploads On On
highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF
highlight.comment #FF8000 #FF8000
highlight.default #0000BB #0000BB
highlight.html #000000 #000000
highlight.keyword #007700 #007700
highlight.string #DD0000 #DD0000
html_errors On On
ignore_repeated_errors Off Off
ignore_repeated_source Off Off
ignore_user_abort Off Off
implicit_flush Off Off
include_path .;C:\php5\pear .;C:\php5\pear
log_errors Off Off
log_errors_max_len 1024 1024
magic_quotes_gpc On On
magic_quotes_runtime Off Off
magic_quotes_sybase Off Off
mail.force_extra_parameters no value no value
max_execution_time 30 30
max_input_nesting_level 64 64
max_input_time 60 60
memory_limit 8M 8M
open_basedir no value no value
output_buffering no value no value
output_handler no value no value
post_max_size 8M 8M
precision 12 12
realpath_cache_size 16K 16K
realpath_cache_ttl 120 120
register_argc_argv On On
register_globals On On
register_long_arrays On On
report_memleaks On On
report_zend_debug On On
safe_mode Off Off
safe_mode_exec_dir no value no value
safe_mode_gid Off Off
safe_mode_include_dir no value no value
sendmail_from no value no value
sendmail_path no value no value
serialize_precision 100 100
short_open_tag On On
SMTP localhost localhost
smtp_port 25 25
sql.safe_mode Off Off
track_errors Off Off
unserialize_callback_func no value no value
upload_max_filesize 2M 2M
upload_tmp_dir no value no value
user_dir no value no value
variables_order EGPCS EGPCS
xmlrpc_error_number 0 0
xmlrpc_errors Off Off
y2k_compliance On On
zend.ze1_compatibility_mode Off Off

apache2handler
Apache Version Apache/2.2.4 (Win32) PHP/5.2.3
Apache API Version 20051115
Server Administrator admin@vnn.vn
Hostname:Port viet3k:80
Max Requests Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts Connection: 300 - Keep-Alive: 5
Virtual Server No
Server Root C:/AppServ/Apache2.2
Loaded Modules core mod_win32 mpm_winnt http_core mod_so mod_actions mod_alias mod_asis mod_auth_basic mod_authn_default mod_authn_file mod_authz_default mod_authz_groupfile mod_authz_host mod_authz_user mod_autoindex mod_cgi mod_dir mod_env mod_imagemap mod_include mod_isapi mod_log_config mod_mime mod_negotiation mod_setenvif mod_userdir mod_php5

Directive Local Value Master Value
engine 1 1
last_modified 0 0
xbithack 0 0

Apache Environment
Variable Value
HTTP_ACCEPT image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-excel, application/msword, */*
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-us
HTTP_UA_CPU x86
HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip, deflate
HTTP_USER_AGENT Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
HTTP_HOST 10.0.0.115
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
PATH C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
SystemRoot C:\WINDOWS
COMSPEC C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
PATHEXT .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
WINDIR C:\WINDOWS
SERVER_SIGNATURE <address>Apache/2.2.4 (Win32) PHP/5.2.3 Server at 10.0.0.115 Port 80</address>
SERVER_SOFTWARE Apache/2.2.4 (Win32) PHP/5.2.3
SERVER_NAME 10.0.0.115
SERVER_ADDR 10.0.0.115
SERVER_PORT 80
REMOTE_ADDR 10.0.0.115
DOCUMENT_ROOT C:/AppServ/www
SERVER_ADMIN admin@vnn.vn
SCRIPT_FILENAME C:/AppServ/www/phpinfo.php
REMOTE_PORT 1067
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
REQUEST_METHOD GET
QUERY_STRING no value
REQUEST_URI /phpinfo.php
SCRIPT_NAME /phpinfo.php

HTTP Headers Information
HTTP Request Headers
HTTP Request GET /phpinfo.php HTTP/1.1
Accept image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-excel, application/msword, */*
Accept-Language en-us
UA-CPU x86
Accept-Encoding gzip, deflate
User-Agent Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
Host 10.0.0.115
Connection Keep-Alive
HTTP Response Headers
X-Powered-By PHP/5.2.3
Keep-Alive timeout=5, max=100
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html

bcmath
BCMath support enabled

calendar
Calendar support enabled

com_dotnet
COM support enabled
DCOM support disabled
.Net support enabled

Directive Local Value Master Value
com.allow_dcom 0 0
com.autoregister_casesensitive 1 1
com.autoregister_typelib 0 0
com.autoregister_verbose 0 0
com.code_page no value no value
com.typelib_file no value no value

ctype
ctype functions enabled

date
date/time support enabled
"Olson" Timezone Database Version 2007.5
Timezone Database internal
Default timezone Asia/Krasnoyarsk

Directive Local Value Master Value
date.default_latitude 31.7667 31.7667
date.default_longitude 35.2333 35.2333
date.sunrise_zenith 90.583333 90.583333
date.sunset_zenith 90.583333 90.583333
date.timezone no value no value

dom
DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.6.26
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

filter
Input Validation and Filtering enabled
Revision $Revision: 1.52.2.39 $

Directive Local Value Master Value
filter.default unsafe_raw unsafe_raw
filter.default_flags no value no value

ftp
FTP support enabled

gd
GD Support enabled
GD Version bundled (2.0.34 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.1.9
T1Lib Support enabled
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPG Support enabled
PNG Support enabled
WBMP Support enabled
XBM Support enabled

hash
hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru gost adler32 crc32 crc32b haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5

iconv
iconv support enabled
iconv implementation "libiconv"
iconv library version 1.9

Directive Local Value Master Value
iconv.input_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.internal_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.output_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1

json
json support enabled
json version 1.2.1

libxml
libXML support active
libXML Version 2.6.26
libXML streams enabled

mbstring
Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) version 4.4.4
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On

mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.

Directive Local Value Master Value
mbstring.detect_order no value no value
mbstring.encoding_translation Off Off
mbstring.func_overload 0 0
mbstring.http_input pass pass
mbstring.http_output pass pass
mbstring.internal_encoding no value no value
mbstring.language neutral neutral
mbstring.strict_detection Off Off
mbstring.substitute_character no value no value

mysql
MySQL Support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
Client API version 5.0.37

Directive Local Value Master Value
mysql.allow_persistent On On
mysql.connect_timeout 60 60
mysql.default_host no value no value
mysql.default_password no value no value
mysql.default_port no value no value
mysql.default_socket no value no value
mysql.default_user no value no value
mysql.max_links Unlimited Unlimited
mysql.max_persistent Unlimited Unlimited
mysql.trace_mode Off Off

mysqli
MysqlI Support enabled
Client API library version 5.0.37
Client API header version 5.0.36
MYSQLI_SOCKET /tmp/mysql.sock

Directive Local Value Master Value
mysqli.default_host no value no value
mysqli.default_port 3306 3306
mysqli.default_pw no value no value
mysqli.default_socket no value no value
mysqli.default_user no value no value
mysqli.max_links Unlimited Unlimited
mysqli.reconnect Off Off

odbc
ODBC Support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
ODBC library Win32

Directive Local Value Master Value
odbc.allow_persistent On On
odbc.check_persistent On On
odbc.default_db no value no value
odbc.default_pw no value no value
odbc.default_user no value no value
odbc.defaultbinmode return as is return as is
odbc.defaultlrl return up to 4096 bytes return up to 4096 bytes
odbc.max_links Unlimited Unlimited
odbc.max_persistent Unlimited Unlimited

pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 7.0 18-Dec-2006

Reflection
Reflection enabled
Version $Id: php_reflection.c,v 1.164.2.33.2.39 2007/05/29 08:44:05 helly Exp $

session
Session Support enabled
Registered save handlers files user
Registered serializer handlers php php_binary wddx

Directive Local Value Master Value
session.auto_start Off Off
session.bug_compat_42 On On
session.bug_compat_warn On On
session.cache_expire 180 180
session.cache_limiter nocache nocache
session.cookie_domain no value no value
session.cookie_httponly Off Off
session.cookie_lifetime 0 0
session.cookie_path / /
session.cookie_secure Off Off
session.entropy_file no value no value
session.entropy_length 0 0
session.gc_divisor 100 100
session.gc_maxlifetime 1440 1440
session.gc_probability 1 1
session.hash_bits_per_character 4 4
session.hash_function 0 0
session.name PHPSESSID PHPSESSID
session.referer_check no value no value
session.save_handler files files
session.save_path C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp
session.serialize_handler php php
session.use_cookies On On
session.use_only_cookies Off Off
session.use_trans_sid 0 0

SimpleXML
Simplexml support enabled
Revision $Revision: 1.151.2.22.2.26 $
Schema support enabled

sockets
Sockets Support enabled

SPL
SPL support enabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilterIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RegexIterator, RuntimeException, SimpleXMLIterator, SplFileInfo, SplFileObject, SplObjectStorage, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

standard
Regex Library Bundled library enabled
Dynamic Library Support enabled
Internal Sendmail Support for Windows enabled

Directive Local Value Master Value
assert.active 1 1
assert.bail 0 0
assert.callback no value no value
assert.quiet_eval 0 0
assert.warning 1 1
auto_detect_line_endings 0 0
default_socket_timeout 60 60
safe_mode_allowed_env_vars PHP_ PHP_
safe_mode_protected_env_vars LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH
url_rewriter.tags a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset= a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset=
user_agent no value no value

tokenizer
Tokenizer Support enabled

wddx
WDDX Support enabled
WDDX Session Serializer enabled

xml
XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.6.26

xmlreader
XMLReader enabled

xmlwriter
XMLWriter enabled

Zend Optimizer
Optimization Pass 1 enabled
Optimization Pass 2 enabled
Optimization Pass 3 enabled
Optimization Pass 4 enabled
Optimization Pass 9 enabled
Zend Loader enabled
License Path no value
Obfuscation level 3

zlib
ZLib Support enabled
Stream Wrapper support compress.zlib://
Stream Filter support zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.3
Linked Version 1.2.3

Directive Local Value Master Value
zlib.output_compression Off Off
zlib.output_compression_level -1 -1
zlib.output_handler no value no value

Additional Modules
Module Name
dbase

Environment
Variable Value
ALLUSERSPROFILE C:\Documents and Settings\All Users
ClusterLog C:\WINDOWS\Cluster\cluster.log
CommonProgramFiles C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME VIET3K
ComSpec C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK NO
NUMBER_OF_PROCESSORS 1
OS Windows_NT
Path C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
PATHEXT .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
PROCESSOR_ARCHITECTURE x86
PROCESSOR_IDENTIFIER x86 Family 6 Model 11 Stepping 1, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL 6
PROCESSOR_REVISION 0b01
ProgramFiles C:\Program Files
SystemDrive C:
SystemRoot C:\WINDOWS
TEMP C:\WINDOWS\TEMP
TMP C:\WINDOWS\TEMP
USERPROFILE C:\Documents and Settings\Default User
windir C:\WINDOWS
AP_PARENT_PID 1044

PHP Variables
Variable Value
PHP_SELF /phpinfo.php
_SERVER["HTTP_ACCEPT"] image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-excel, application/msword, */*
_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] en-us
_SERVER["HTTP_UA_CPU"] x86
_SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"] gzip, deflate
_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
_SERVER["HTTP_HOST"] 10.0.0.115
_SERVER["HTTP_CONNECTION"] Keep-Alive
_SERVER["PATH"] C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
_SERVER["SystemRoot"] C:\WINDOWS
_SERVER["COMSPEC"] C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
_SERVER["PATHEXT"] .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
_SERVER["WINDIR"] C:\WINDOWS
_SERVER["SERVER_SIGNATURE"] <address>Apache/2.2.4 (Win32) PHP/5.2.3 Server at 10.0.0.115 Port 80</address>
_SERVER["SERVER_SOFTWARE"] Apache/2.2.4 (Win32) PHP/5.2.3
_SERVER["SERVER_NAME"] 10.0.0.115
_SERVER["SERVER_ADDR"] 10.0.0.115
_SERVER["SERVER_PORT"] 80
_SERVER["REMOTE_ADDR"] 10.0.0.115
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] C:/AppServ/www
_SERVER["SERVER_ADMIN"] admin@vnn.vn
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"] C:/AppServ/www/phpinfo.php
_SERVER["REMOTE_PORT"] 1067
_SERVER["GATEWAY_INTERFACE"] CGI/1.1
_SERVER["SERVER_PROTOCOL"] HTTP/1.1
_SERVER["REQUEST_METHOD"] GET
_SERVER["QUERY_STRING"] no value
_SERVER["REQUEST_URI"] /phpinfo.php
_SERVER["SCRIPT_NAME"] /phpinfo.php
_SERVER["PHP_SELF"] /phpinfo.php
_SERVER["REQUEST_TIME"] 1223693342
_SERVER["argv"]

Array
(
)

_SERVER["argc"] 0
_ENV["ALLUSERSPROFILE"] C:\Documents and Settings\All Users
_ENV["ClusterLog"] C:\WINDOWS\Cluster\cluster.log
_ENV["CommonProgramFiles"] C:\Program Files\Common Files
_ENV["COMPUTERNAME"] VIET3K
_ENV["ComSpec"] C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
_ENV["FP_NO_HOST_CHECK"] NO
_ENV["NUMBER_OF_PROCESSORS"] 1
_ENV["OS"] Windows_NT
_ENV["Path"] C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
_ENV["PATHEXT"] .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
_ENV["PROCESSOR_ARCHITECTURE"] x86
_ENV["PROCESSOR_IDENTIFIER"] x86 Family 6 Model 11 Stepping 1, GenuineIntel
_ENV["PROCESSOR_LEVEL"] 6
_ENV["PROCESSOR_REVISION"] 0b01
_ENV["ProgramFiles"] C:\Program Files
_ENV["SystemDrive"] C:
_ENV["SystemRoot"] C:\WINDOWS
_ENV["TEMP"] C:\WINDOWS\TEMP
_ENV["TMP"] C:\WINDOWS\TEMP
_ENV["USERPROFILE"] C:\Documents and Settings\Default User
_ENV["windir"] C:\WINDOWS
_ENV["AP_PARENT_PID"] 1044

PHP License

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.
  #3  
Old 28-10-2008, 20:19
TheShinichi TheShinichi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Đam Mê
 
Tham gia ngày: Apr 2008
Bài gởi: 578
Thanks: 40
Thanked 86 Times in 43 Posts
Bạn thảy lên đây một đống như thế để làm gì ? Chỉ cần
Google là ra !
  #4  
Old 28-10-2008, 21:12
LDP's Avatar
LDP LDP vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Non-Stop
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Bài gởi: 1,603
Thanks: 0
Thanked 358 Times in 83 Posts
Lỗi này post trên nhất nghệ cũng đầy
http://www.google.com.vn/cse?cx=part...i%C3%AA%CC%81m
Sponsored links
Ðề tài đã khoá

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Không thể cài đặt MySQL 5.1 baby_ghost Database 0 01-06-2008 13:41
Xin tài liệu học cách dùng mysql 5.0.45 jinfang Database 3 17-02-2008 21:14
Rắc rối với MySQL wantriman Database 2 25-12-2007 17:07
Xin mọi người giúp em về MySQL với IIS empty2002 Web Servers 3 21-12-2007 16:32
Restore Database từ MySQL server 4.x sang MySQL server 5.x Hoangvt Database 4 18-12-2007 18:06Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:20
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger