NHAT NGHE

A. NETWORKING

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 LẮP RÁP CÀI ĐẶT MÁY TÍNH VÀ MẠNG 2 tháng/1.5 tháng – 56 giờ 1.5 triệu
2 PC TROUBLESHOOTING 2 tháng – 56 giờ 2 triệu
3 MCSA 2008 + MESSAGING + SECURITY 4 tháng/6 tháng – 160 giờ 4 triệu
4 MCSA 2012 4 tháng - 102 giờ 4 triệu
5 MCSE 2012: SERVER INFRASTRUCTURE 9 tuần – 81 giờ 3 triệu
6 LINUX : LPI 1 & 2 4 tháng/3 tháng - 102 giờ 4 triệu
7 LINUX : LPI ADVANCED 2 tháng – 48 giờ 2.5 triệu
8 LINUX : XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG BẰNG LINUX THAY THẾ WINDOWS 6 ngày (full day) T7&CN - 48 giờ 3 triệu
9 CCNA: Routing & Switchingver3.X 3.5 tháng/2.5 tháng - 84 giờ 3.5 triệu
10 BẢO MẬT MẠNG “HACKER MŨ TRẮNG” 3 tháng – 72 giờ 3 triệu
11 ẢO HÓA : HYPER-V + SYSTEMS CENTER + PRIVATE CLOUD 5 ngày(full day) T7&CN – 40 giờ 5 triệu
12 ẢO HÓA VMWARE VSPHERE 6.5: INSTALL,CONFIGURE,MANAGE 9 tuần – 81 giờ 5 triệu
13 ẢO HÓA VMWARE VSPHERE 6.5: OPTIMIZE AND SCALE 9 tuần 5.5 triệu
14 MASTERING VMWARE VSPHERE 6.5 2 ngày (full day) T7&CN 1.5 triệu
15 MASTERING EXCHANGE 2016 6 ngày (full day) T7&CN - 48 giờ 4 triệu
16 SHAREPOINT 2016 6 ngày (full day) T7&CN - 48 giờ 3 triệu
17 QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE 11GR2 6 ngày (full day) T7&CN - 48 giờ 3 triệu
18 MICROSOFT AZURE : HYBRID CLOUD 5 ngày (full day) T7&CN - 40 giờ 4 triệu
19 OFFICE 365 5 ngày (full day) T7&CN - 40 giờ 5.5 triệu
20 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT SQL SERVER 2014 5 ngày (full day) T7&CN - 40 giờ 3 triệu
21 ỨNG DỤNG OFFICE 365 VÀ SHAREPOINT TRONG DOANH NGHIỆP 4 ngày (full day) T7&CN - 32 giờ 2.5 triệu

B. WEB & DATABASE

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 EASY C# - LẬP TRÌNH CƠ BẢN DÙNG C# 2 tháng – 48 giờ 2 triệu
2 THIẾT KẾ WEB DOANH NGHIỆP 3 tháng/2 tháng – 72 giờ 3 triệu
3 THIẾT KẾ WEB VỚI JOOMLA 3.0 3.5 tháng 3.5 triệu
4 LẬP TRÌNH WEB : PHP + MYSQL 5 tháng/3.5 tháng – 135 giờ 4 triệu
5 LẬP TRÌNH WEB : PHP + MYSQL NÂNG CAO 4 tháng – 104 giờ 4 triệu
6 LẬP TRÌNH WEB : PHP + ZEND FRAMEWORK 4 tháng – 96 giờ 4 triệu
7 BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB 2 tháng 2 triệu
8 LẬP TRÌNH WEB : C# , ASP.NET, SQL SERVER 2012 5 tháng/3.5 tháng – 136 giờ 4 triệu
9 LẬP TRÌNH ASP.NET MVC 5.0 & VISUAL STUDIO 2013 3.5 tháng/11 tuần – 88 giờ 3 triệu
10 LẬP TRÌNH WEB với JAVA 4.5 tháng – 108 giờ 4 triệu
11 S.E.O MASTER: QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP 1.5 tháng – 36 giờ 2 triệu
12 XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI WEB SERVICE 1.5 tháng 2 triệu

C. LẬP TRÌNH DI ĐỘNG

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 LẬP TRÌNH DI ĐỘNG: ANDROID CƠ BẢN 3 tháng – 72 giờ 3 triệu
2 LẬP TRÌNH DI ĐỘNG: ANDROID NÂNG CAO 2 tháng – 48 giờ 2.5 triệu
3 LẬP TRÌNH IOS 10 - Swift 3 3 tháng – 72 giờ 3.5 triệu

D. ĐỒ HỌA

STT Chương trình học Thời lượng Học phí
1 XỬ LÝ ẢNH STUDIO 2 tháng 2 triệu
2 ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO 5 tháng/3.5 tháng – 126 giờ 4 triệu
3 THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEB 2.5 tháng- 60 giờ 2.5 triệu
4 BIÊN TẬP VÀ DỰNG PHIM 3 tháng – 72 giờ 3 triệu
5 DỰNG PHIM QUẢNG CÁO 3D 4 tháng 4 triệu
6 THIẾT KẾ NỘI THẤT 3DS MAX 2.5 tháng 2.5 triệu