Ngày cập nhật : 22/01/2019
STT Tên Hội Thảo Thời Gian Giảng Viên Đăng Ký Tình Trạng
1 Hội Thảo: ASP.NET Core MVC 21/4/2019 Thầy Lương Trần Hy Hiến Đăng Ký Đã kết thúc
3 Hội Thảo SEO 24/03/2019 Thầy Chung Tấn Lộc Đăng Ký Đã kết thúc
4 Hội Thảo Hacker: Tấn Công Hệ Thống Bằng Phương Thức Session HiJacking 10/03/2019 Thầy Nguyễn Hồ Phi Long Đăng Ký Đã Kết Thúc
5 Hội Thảo Triển Khai Hạ Tầng Mạng Microsoft Azure 11/11/2018 Thầy Chung Tấn Lộc Đăng Ký Đã Kết Thúc
6 Hội Thảo Blockchain Và Cách Tạo Blockchain Đơn Giản Bằng Java 04/11/2018 Thầy Trương Vạn An Đăng Ký Đã Kết Thúc
7 Hội Thảo Xây Dựng Các Ứng Dụng Web Với Angularjs 28/10/2018 Thầy Nguyễn Văn Độ Đăng Ký Đã Kết Thúc
8 Hội Thảo Google Shopping 14/10/2018 Thầy Chung Tấn Lộc Đăng Ký Đã Kết Thúc